Smurfit Kappa | Vann | Case

Case: Forbedret vannbehandling

Colombia vannbehandlingsanlegg 

«Dette gir måten vi behandler vann på, et ytterligere løft», forteller Alvaro Jose Henao Ramos, CEO i Smurfit Kappa Colombia, og viser til det nye vannbehandlingsanlegget til 6,3 millioner euro ved Barranquilla-papirfabrikken.

Denne enorme investeringen i to trinn gjenspeiler Smurfit Kappas arbeid knyttet til bærekraftsmål nr. 6: «Rent vann og gode sanitærforhold», samt FNs Global Compact CEO Mandate, som fokuserer på viktigheten av rent vann og tiltak mot vannmangel. En grundig gjennomgang fra 2017 hadde allerede bekreftet at fabrikkens vannforbruk ikke hadde noen vesentlig innvirkning på den lokale vannforsyningen. «I dag returneres mer enn 90 % av vannet vi bruker, til naturen, og resten av vannet omdannes til damp eller kobles til produktet i produksjonsprosessen», forteller Alvaro.

Men hos Smurfit Kappa ønsker vi alltid å forbedre oss ytterligere. «Vi har fokus på å redusere bruken og forbedre kvaliteten på vannet vi slipper ut, og går ut over minstekravene i loven», forteller Alvaro. Det nye renseanlegget for avløpsvann gir en betydelig reduksjon i vannet som hentes fra den nærliggende Magdalena-elven , og forbedrer kvaliteten på vannet som slippes ut igjen i elven. For eksempel vil mengden organisk innhold i vann som slippes ut fra fabrikken (COD) reduseres med 80 %, som et ledd i målet om å redusere selskapets totale COD med 60 % innen 2025.

Barranquilla-nettstedet produserer bølgepapp fra 100 % resirkulerte materialer. «I mange år har virksomheten vår vært basert på en sirkulær økonomimodell der vi ønsker å maksimere ressurseffektiviteten og minimere avfallsmengden», forteller Alvaro. Det nye renseanlegget for avløpsvann er intet unntak. Det er en toppmoderne og selvgående anaerob reaktor som også vil generere biogass som kan brukes til drift av fabrikken, noe som reduserer behovet for eksterne kraftkilder. Dette bidrar til satsningen vår på å oppnå netto nullutslipp innen 2050.

Barranquilla er en del av et investeringsprogram som omfatter Smurfit Kappas papirfabrikker i Colombia, og også inkluderer en oppgradering av fasilitetene på papirfabrikkene i Barbosa og Cali. «Vann er en grunnleggende ressurs for Smurfit Kappa», sier Alvaro, «og vi er glade for å se at investeringene i vannrensing i Colombia også gir oss rom for vekst.»