PERSONVERNERKLÆRING

SMURFIT KAPPA GROUP – PERSONVERNERKLÆRING


1. FORMÅL OG OMFANG FOR ERKLÆRINGEN

Denne erklæringen er ment å forklare hvordan personopplysningene dine vil bli håndtert av Smurfit Kappa Group («konsernet», «vi», «oss» og «vår»), og angir de opplysningene, herunder personopplysningene, som er beskrevet nedenfor, knyttet til deg («personopplysninger») som vil bli innhentet og behandlet av konsernet og/eller på konsernets vegne av tredjeparts tjenesteleverandører i forbindelse med din samhandling med oss. I forbindelse med denne erklæringen er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine Smurfit Kappa Group of Beech Hill, CLONSKEAGH, Dublin 4, Irland. Personopplysningene dine vil samlet sett være konsernets ansvar. Du kan få mer informasjon om konsernet, herunder en fullstendig liste over enhetene i konsernet, ved å klikke på denne lenken. Enhetene i konsernet har etablert prosedyrer for å sikre at personopplysningene dine blir beskyttet. 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne erklæringen, kan du sende en e-post til Group Legal department; grouplegal@smurfitkappa.com

2. ANVENDELSE AV DENNE ERKLÆRINGEN

VIKTIG: Vær oppmerksom på at denne erklæringen, som er ment å være så fullstendig og nøyaktig som rimelig mulig, ikke er uttømmende og kan bli oppdatert fra tid til annen i henhold til punkt 11 i denne erklæringen.

Denne erklæringen er delt inn i en rekke punkter, hvorav noen eller alle kan være relevante for deg, avhengig av hvilket forhold du har til konsernet. I alle tilfeller har du visse rettigheter i henhold til personvernlovgivningen, og disse er angitt i punkt 10. Du har særlig rett til når som helst å motsette deg behandling av personopplysningene dine når det rettslige grunnlaget for at vi behandler personopplysningene dine, er at vi forfølger våre legitime interesser. 


Markedsføring og forretningskontakter: Hvis du har registrert deg for å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du lese om hvordan vi bruker personopplysningene dine til dette formålet i punkt 4.

Nettsidebrukere: Hvis du bruker nettsiden vår, [www.smurfitkappa.com], («nettsiden»), kan du lese om hvordan vi bruker personopplysningene dine når du er nettsidebruker, punkt 5A. Nettsidebrukere bør også lese våre retningslinjer for informasjonskapsler. Cookies Policy
 
Sosiale Media Brukere: Hvis du bruker våre sosiale media kontoer (Twitter og LinkedIn), kan du lese hvordan vi bruker dine Peronlige data i seksjon 5B.
 
Eksisterende kunder: Hvis du er en eksisterende kunde hos Smurfit Kappa Group, kan du se hvordan vi behandler personopplysningene dine for administrative og forretningsmessige formål i punkt 6.  

3. PERSONOPPLYSNINGER SOM VI BEHANDLER

Avhengig av hvilken type samhandling du har med oss, vil vi behandle følgende typer personopplysninger om deg:

 • Hvis du er en markedsførings-/forretningskontakt, omfatter dette navnet ditt, opplysninger om ansettelsen din, kontaktinformasjonen, forretningsaktiviteter og -interesser og informasjon knyttet til ditt abonnement på, mottak av eller interesse for noen av våre e-postlister eller nyhetsbrev.

 • Hvis du bruker nettsiden, omfatter dette informasjon om besøkene dine på nettsiden vår, din posisjon og IP-adresse, nettleserprogramvaren du bruker og dato og klokkeslett når du bruker nettsiden.

 • Hvis du bruker våre sosiale media kontoer, samler vi inn personlige data som navn, sted, land, stilling, bedrift og interesser, hvis disse er offentlig publisert og synlige på dine sosiale media kontoer.

 • Hvis du er en kunde, omfatter dette navnet ditt, arbeidsgiverinformasjon, faktureringsinformasjon, detaljer om dine besøk og din korrespondanse og kommunikasjon med våre ansatte og all informasjon som er gitt oss av deg eller på dine vegne.

4. MARKEDSFØRINGS- OG FORRETNINGSKONTAKTER

Hvis du er en markedsførings- eller forretningskontakt, kan vi innhente, samle inn og behandle personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å fremme konsernets forretningsaktiviteter
 • For å invitere deg til arrangementer
 • For å utvikle og opprettholde relasjoner med deg
 • For å håndtere og administrere relasjonen vår til forretningsforbindelser og kunder
 • For å sende deg markedsføringsmateriale, nyhetsbrev og annen informasjon
 • For å overvåke og analysere interessen du har for materialet vi sender til deg
 • For å sende deg markedsføringsinformasjon via post forutsatt at du ikke har motsatt deg detteFor å ta, samle inn, lagre og legge ut bilder fra konsernarrangementer.

I disse tilfellene er vi generelt avhengige av samtykke fra deg for å kunne gi deg informasjon om produktene og tjenestene våre gjennom direkte markedsføring. I alle andre tilfeller, også der vi allerede er i kontakt med deg, er vi avhengige av å ha en legitime interesse for å kunne fortsette å kontakte deg om produkter som vi tror du kan være interessert i. 

Du kan alltid velge å slutte å motta markedsføringskommunikasjon. Du kan velge bort postkommunikasjon ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 11. [Du kan alltid velge bort e-postmarkedsføring fra oss ved å klikke på «stopp abonnement»-lenken nederst i markedsføringse-posten som vi sender deg.] 

5A. NETTSIDEBRUKERE

Hvis du besøker nettsiden vår, kan vi innhente, samle inn og behandle personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å levere, forbedre, teste og overvåke effektiviteten til nettsiden
 • For å overvåke metrikkdata som totalt antall besøkende, trafikkdata og demografiske mønstre
 • For å sikre at innholdet på nettsiden presenteres på den mest effektive måten for deg og for å forbedre din bruk av nettsiden,
 • For å varsle deg om eventuelle endringer på nettsiden og/eller i tjenestene våre.

Vi innhenter, samler inn og behandler disse personopplysningene basert på den legitime interessen vi har av å sikre at nettsiden fungerer problemfritt, og for å analysere hvilket innhold som er mest interessant for de som besøker oss. Dette hjelper oss å holde nettsiden tilgjengelig og til å forbedre opplevelsen du har når du besøker nettsiden.

5B. SOCIAL MEDIA USERS

Hvis du besøker våre sosiale media kontoer, kan vi skaffe oss, samle inn og prosessere dine personlige data til følgende formål:

 • For å forstå våre besøkendes demografi, preferanser og interesser, og gjøre det mulig for oss å gi våre brukere relevant informasjon og nyheter via våre sosiale medier (profilering)
 • Til formålet om å optimalisere og gi målrettet informasjon til vårt publikum

6. EKSISTERENDE KUNDER

Hvis du er en eksisterende kunde, kan vi innhente, samle inn og behandle personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å gjennomføre administrative, fakturerings- og driftsprosesser
 • For å gjennomgå og svare på eventuelle henvendelser eller spørsmål som du sender oss
 • For å overvåke salgsnivåer og vurdere salgsmønstre
 • For å gjennomføre selskapsgjennomgang
 • For å oppfylle bestillinger og overholde våre forpliktelser i henhold til enhver salgskontrakt vi måtte ha med deg
 • For å behandle eventuelle finansielle betalinger og administrere kundekontoen din
 • For å inngå kontraktsforhold med organisasjonen som du er tilknyttet
 • For å sende deg markedsføringsinformasjon. Du finner ytterligere informasjon i punkt 4 i denne erklæringen.
 • For å overholde gjeldende selskapsrett i medlemsstatene og EU

Vi innhenter, samler inn og behandler personopplysningene dine på følgende rettslige grunnlag:

 • vår legitime interesse av å sikre driften av virksomheten og vedlikeholdet av kundeforholdet vårt med deg
 • en nødvendighet for å inngå og gjennomføre en kontrakt med deg
 • et behov for å behandle personopplysningene dine for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som vi er underlagt.

Dersom du ikke ønsker å gi oss personopplysningene dine slik at vi kan behandle dem for formålene som er skissert ovenfor, vil vi ikke kunne tilby tjenester eller selge produkter til deg. 

7. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Avhengig av hvilken type samhandling du har med oss, kan vi utlevere noen eller alle personopplysninger vi innhenter fra og får om deg til følgende parter: medlemmer og aksjonærer i konsernet, tjenesteleverandører som tilbyr støttetjenester, tjenesteleverandører for IT og nettside, markedsføringsselskaper, PR-byråer, trykkere, reklamebyråer og andre leverandører, andre personer i organisasjonen, tredjeparter som er involvert i å være vert for eller arrangere arrangementer eller messer, profesjonelle rådgivere som skatte- eller juridiske rådgivere, konsulenter og regnskapsførere, regulatoriske myndigheter (for eksempel utøvende myndigheter og offentlige organer) og tredjeparter i forbindelse med salg eller kjøp av konsernet eller eiendeler eid av konsernet. 

8. KONSERNOVERFØRINGER AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan overføre personopplysningene dine utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») til andre medlemmer av konsernet og andre mottakere. Enkelte mottakere (våre tredjeparts tjenesteleverandører og andre Smurfit Kappa-selskaper) som behandler personopplysningene dine på våre vegne, kan overføre personopplysningene utenfor EØS til et land som ikke gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene. Der slike overføringer skjer, er det vår policy at: a) det ikke skjer uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss; og b) at det er etablert en hensiktsmessig overføringsavtale for å beskytte personopplysningene dine. Hvis du ønsker å finne ut mer om slike overføringer, kan du kontakte vår personvernansvarlige ved hjelp av kontaktinformasjonen som du finner i punkt 11 i denne erklæringen. 

9. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Generelt forventer vi å beholde personopplysningene dine i det vi anser som en rimelig periode etter at det er etablert en kontakt for markedsføringsformål. Når vi har fastslått at vi ikke lenger trenger å beholde personopplysningene dine, vil vi slette dem fra systemene våre.  Vær oppmerksom på at vi i visse tilfeller kan oppbevare opplysningene dine i en lengre periode, for eksempel hvis vi behandler et pågående krav eller er i god tro om at loven eller en relevant regulator etter vårt syn med rimelighet kan forvente eller kreve at vi beholder personopplysningene dine. Hvis du ønsker å vite mer om hvor lenge vi vil lagre personopplysningene dine, kan du kontakte vår personvernansvarlige ved hjelp av kontaktinformasjonen som du finner i punkt 11 i denne erklæringen.
 

10. DINE RETTIGHETER OG HVORDAN DU KAN UTØVE DEM

Du har en rekke rettigheter i forhold til personopplysningene dine, og disse er beskrevet i dette punkt 10. Disse rettighetene omfatter særlig retten du har til å motsette deg behandling av personopplysningene dine der denne behandlingen utføres for våre legitime interesser. Vær oppmerksom på at disse rettighetene i visse tilfeller kanskje ikke er absolutte
 

Rettighet Ytterligere informasjon

Retten til å motsette deg behandlingen

Du har rett til når som helst å motsette deg behandling av personopplysningene dine når det rettslige grunnlaget for at vi behandler personopplysningene dine, er at vi forfølger våre legitime interesser. Når vi behandler personopplysningene dine basert på våre legitime interesser, sørger vi for å vurdere og balansere enhver potensiell innvirkning på deg og dine personvernrettigheter. Vi vil ikke bruke personopplysningene dine til aktiviteter der våre interesser tilsidesettes av påvirkningen på deg (med mindre vi har ditt samtykke eller på annen måte er pålagt eller har fått godkjennelse i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett ).
Innsynsrett Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi har om deg, og til å få tilgang til informasjonen som vi har om deg. Vi vil bare kreve betaling av deg for å komme med en slik forespørsel om innsynsrett der vi mener at forespørselen din er uberettiget eller overflødig. 
Rett til retting Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger som vi har om deg, oppdatert eller korrigert.   
Rett til sletting Under visse omstendigheter kan du også få slettet personopplysningene dine, for eksempel hvis du utøver din rett til å motsette deg behandling (se nedenfor), og vi ikke har en overstyrende grunn til å behandle personopplysningene dine, eller hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine for formålene som er beskrevet i denne erklæringen.
Rett til begrensning av behandling Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine i visse tilfeller, herunder hvis du mener at personopplysningene vi har om deg er unøyaktige eller at vår bruk av informasjonen din er ulovlig. Hvis du utøver denne retten på gyldig måte, vil vi lagre personopplysningene dine, og vil ikke utføre noen annen behandling før problemet er løst.
Rett til dataportabilitet Du kan be oss om å gi deg personopplysningene som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du kan be oss om å overføre personopplysningene dine direkte til en annen behandlingsansvarlig der dette er teknisk mulig. Denne retten oppstår bare der: (1) vi behandler personopplysningene dine med samtykke fra deg, eller der det er nødvendig for å gjennomføre vår kontrakt med deg; og (2) behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte metoder.

Du kan utøve alle disse rettighetene ved å sende en skriftlig forespørsel til Group Legal department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill Drive, CLONSKEAGH, Dublin 4, Irland. 


Vi vil gi deg informasjon om enhver handling som er utført på grunn av din forespørsel i forbindelse med noen av disse rettighetene uten unødig forsinkelse, og senest innen 1 måned etter at vi mottok forespørselen. Vi kan forlenge dette opp til 2 måneder om nødvendig, men vi vil i så fall informere deg om dette. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å verifisere identiteten din når du ønsker å utøve noen av personvernrettighetene dine. 

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på www.dataprotection.ie. 

11. ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN OG SPØRSMÅL

Vi kan endre denne erklæringen fra tid til annen, helt eller delvis, etter eget skjønn. Eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter at vi har kommunisert den reviderte erklæringen til deg. 
Hvis vi på noe tidspunkt bestemmer oss for å bruke personopplysningene dine på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som fremgår i denne erklæringen, eller på annen måte gjort kjent for deg på det tidspunktet de ble innhentet, vil vi varsle deg via e-post eller post, og du vil kunne velge om du vil la oss bruke personopplysningene dine på den nye måten.

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer om måten personopplysningene dine blir brukt eller behandlet på av selskapet, kan du sende inn spørsmål, kommentar eller bekymringer skriftlig til Group Legal department på grouplegal@smurfitkappa.com eller via post til Group Legal department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, CLONSKEAGH, Dublin 4, Irland.