Smurfit Kappa | Sosialt ansvar og menneskerettigheter

Sosialt ansvar og menneskerettigheter

 

Vi har et sterkt fokus på å etterstrebe de høyeste standarder for eierstyring og selskapsledelse med sosialt ansvar samt etisk forretningsførsel. Denne forpliktelsen gjelder på i alle ledd og på alle nivåer av virksomheten vår – fra styrerommet til fabrikkgulvet, i all virksomheten og i hele forsyningskjeden

LES OM RETNINGSLINJENE VÅRE

Menneskerettigheter

I samsvar med FNs veiledende prinsipper for bedrifter og menneskerettigheter samt ILO-prinsippene om grunnleggende arbeidstakerretigheter forplikter vi oss til å innfri prinsippene om respekt, mangfold, rettferdig arbeid, rettferdig betaling, kompensasjon og fordeler – og dette gjelder også for oppkjøpspraksisene våre. Disse prinsippene følges i alle landene vi er til stede i, og er beskrevet i våre etiske retningslinjer, erklæringen om samfunnsansvar og rapporten om bærekraftig utvikling (Code of ConductSocial Citizenship Policy Statement og vår Sustainable Development Report).

Smurfit Kappa har mange tusen leverandører på verdensbasis, og vi anser leverandørene våre som en sentral del av verdikjeden for virksomheten vår. Vi har fullt fokus på å samarbeide med leverandørene våre i tråd med bærekraftsprinsippene og -målene våre, med atskilte fokusområder innen compliance, performance risk, ledelse, samfunnsansvar og eierstyring og selskapsledelse med sosialt ansvar.

Bærekraftig eierstyring og selskapsledelse

Styrenivå

Styret har det primære ansvaret for konsernets langsiktige suksess, for å fastsette konsernets strategiske mål, for styring og kontroll av konsernet og for gjennomgang av konsernets system for internkontroll og risikostyring. Hensynet til bærekraft gjør at vi kontinuerlig utvikler fokuset på de økende klimaendringene. Gitt typen virksomhet vi driver og de solide bærekraftsmerittene våre er det naturlig at styret har hatt fokus på disse tingene i en årrekke. Den siste tiden har dette arbeidet utviklet seg videre, med et sterkere fokus på klimaendringene . Som en anerkjennelse av betydningen av bærekraft generelt, og klimaendringer spesielt, har styret etablert et eget bærekraftsutvalg. Utvalgets ansvarsområder er beskrevet nærmere nedenfor.

Bærekraftsutvalget

Bærekraftsutvalget vårt ble etablert i 2019, og er ansvarlig for styringen og oversynet med konsernets bærekraftstrategi. Styrets bærekraftutvalg er ansvarlig for arbeidet knyttet til klimaendringene, og oppdaterer styret om relevante temaer på styremøtene, herunder klimaendringene. Nylige fokustemaer har blant annet vært en omfattende gjennomgang av risikoer og muligheter forbundet med klimaendringene, økt støtte til lokalsamfunnene vi er til stede i, samt videre arbeid med å forbedre vilkårene for de ansatte. Bærekraftutvalget mottar jevnlige oppdateringer fra ledelsen i ulike spørsmål knyttet til bærekraft og klimaendringer. Konsernets nylig utpekte bærekraftssjef (CSO, Chief Sustainability Officer) har også som oppgave å sørge for at relevante bærekraftsrelaterte saker drøftes og kommuniseres på styrenivå der det er hensiktsmessig.

Revisjonsutvalget

Sammen med toppledelsen gjennomgår revisjonsutvalget og styret de viktigste forretningsrisikoene konsernet står overfor. Ved gjennomgang og vurdering av konsernets hovedrisikoer tas også fremvoksende risikoer med i betraktningen. Klimaendringene har i en årrekke vært ansett som en fremvoksende risiko for konsernet, på grunn av endringene i værsystemene som kan føre til katastrofer med tilhørende driftsavbrudd og økte råvarepriser. De langsiktige klimaendringene anses nå som en av konsernets hovedrisikoer. I tillegg er det stadig økende antallet lover og forskrifter knyttet til miljø og klimaendringer en av konsernets hovedrisikoer, som også beskrives i konsernets risikorapport. Disse risikoene er gjenstand for konsernets formelle risikostyringsprosess.

Godtgjørelsesutvalget

Godtgjørelsesutvalget har ansvar for å fortløpende gjennomgå hensiktsmessigheten og relevansen av retningslinjene for godtgjørelser. Komiteen gjennomførte en gjennomgang av godtgjørelsespolitikken i 2020. Som et ledd i gjennomgangen ble det vurdert at bærekraft skulle tas med i insentivene på kort og lengre sikt. Den langsiktige insentivplanen Performance Share Plan inkluderer nå en rekke klimarelaterte resultatmålinger, der ESG utgjør 15 %. Tiltakene inkluderer mål for en reduksjon av CO2-utslipp, vann og avfall. 

Valgkomiteen

Valgkomiteen er ansvar for etterfølgerplanleggingen for styret. Erfaring med og kunnskap om bærekraft er en av tingene vi tar i betraktning når nye styremedlemmer skal velges, og veide blant annet tungt i det nylige valget av styremedlemmene Kaisa Hietala og Lourdes Melgar. 

TCFD

Vi kunngjorde vår støtte til Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)-arbeidsgruppeprosjektet i mai 2020, og den første rapporten ble tatt med i årsrapporten for 2020. I 2021 og 2022 har vi gjort en betydelig utvikling i rapporteringen i samsvar med TCFDs anbefalinger och angebalt informasjon, som beskrevet nedenfor. Rapporteringen inkluderer anbefalt informasjon om:

  • Sosialt ansvar, eierskap og selskapsledelse
  • Strategi
  • Risikostyring
  • Mål og beregninger

TCFD-rapporten er tilgjengelig i sin helhet som en del av konsernets årsrapport for 2022.