Smurfit Kappa | Vår sirkulære virksomhet

Vår sirkulære virksomhet

adidas video

Vår helhetlige tilnærming begynner med den sirkulære forretningsmodellen vår, som gjør at vi kan drive virksomheten med fokus på gjenoppretting og oppbygging.

Vi erstatter naturressursene vi bruker, benytter oss av nytt råmateriale på best mulig måte og gjenbruker så mye vi klarer. Denne sirkulære tilnærmingen øker ressursproduktiviteten og styrker konkurranseevnen vår. 

For Smurfit Kappa er utgangspunktet for modellen vår med et lukket kretsløp 100 % fornybare og bærekraftige primærressurser. Vi har en veletablert og integrert tilnærming til produsentansvar og resirkulering av papir. Dette innebærer at 77 % av råstoffet vi bruker, er resirkulerte fibre – mer enn noen annen emballasje på markedet. 

Vi bruker organiske biprodukter som biodrivstoff og gjenbruk av fibre som er separert via vannbehandling, i papirfremstillingsprosessen. Når vi mottar resirkulert papir, inneholder dette gjerne også andre materialer som metall, plast, tekstiler, trevirke og sand, som vi ikke kan bruke i prosessene våre. Der det er mulig, samarbeider vi med lokale organisasjoner for å finne alternative bruksområder for disse, og skaper nye forretningsmuligheter lokalt. Et annet aspekt ved vårt lukkede kretsløp er at vi inngår samarbeid med andre sektorer. For eksempel ekstruderer vi terpentin og tallolje i løpet av papirproduksjonprosessen. Dette er råstoffer i de kjemiske, medisinske og farmasøytiske næringene. 

I arbeidet med produktutvikling streber vi etter synergier i hele verdikjeden. For eksempel innebærer bruken av løsninger basert på ett materiale at kundenes pakkelinjer blir mer effektive, og at emballasjen i større grad blir resirkulerbar etter bruk. 

Skoger er i seg selv et lukket kretsløp som er en grunnsten i det lokale klimaet og for vannsyklusene der. Når disse blir forvaltet på en bærekraftig måte, gir de oss også råmaterialer til industribruk og gir grobunn for sysselsetting.