Smurfit Kappa | Zarządzanie i prawa człowieka

Zarządzanie i prawa człowieka

 

Zależy nam na dążeniu do najwyższych standardów ładu korporacyjnego i etycznego postępowania w biznesie. To zaangażowanie jest wdrażane w całej naszej działalności, od sali konferencyjnej po halę produkcyjną, a także w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw.

Zobacz nasze polityki

Prawa człowieka

Zgodnie z Wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi biznesu i praw człowieka oraz Podstawowymi zasadami i prawami w pracy opracowanymi przez Międzynarodową Organizację Pracy, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad szacunku, różnorodności, uczciwej pracy, godziwego wynagrodzenia, benefitów i świadczeń, które są stosuje się również do nowo nabytych fabryk. Są one utrzymywane w każdym kraju, w którym jesteśmy obecni, i są określone w naszym Kodeksie postępowaniaOświadczeniu o polityce społecznej i Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

W Smurfit Kappa mamy tysiące dostawców na całym świecie i uważamy, że nasi dostawcy są integralną częścią łańcucha wartości naszej działalności. Zobowiązujemy się do współpracy z naszymi dostawcami zgodnie z naszymi zasadami i celami zrównoważonego rozwoju, w których wyróżniamy obszary zgodności, ryzyka wydajności, zarządzania, odpowiedzialności społecznej i zarządzania.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Zarząd

Zarząd Grupy jest przede wszystkim odpowiedzialna za długoterminowy sukces Grupy Smurfit Kappa, wyznaczanie celów strategicznych, kierowanie i kontrolę oraz przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w całej organizacji. Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju, w tym zmiany klimatu, stale zwiększa nacisk na rozwój projektów ekologicznych. Biorąc pod uwagę charakter naszej działalności i nasze silne referencje w zakresie zrównoważonego rozwoju, Zarząd uwzględniał tę kwestię od wielu lat. W uznaniu znaczenia zrównoważonego rozwoju w ogóle, a w szczególności zmian klimatu, Zarząd powołał specjalny Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego obowiązki opisano poniżej.

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju

Utworzony w 2019 roku Komitet odpowiada za kierowanie i nadzór nad strategią zrównoważonego rozwoju Grupy. Kierownictwo Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju jest odpowiedzialne za monitorowanie informacji na temat zmian klimatycznych i na każdym posiedzeniu informuje Zarząd o aktualizacjach w tym obszarze. Do kluczowych tematów w ostatnim czasie należały: kompleksowy przegląd zagrożeń i możliwości związanych ze zmianą klimatu; zwiększone wsparcie dla społeczności, w których działamy, oraz dalsza poprawa jakości życia naszych pracowników. Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju otrzymuje regularne aktualizacje od kierownictwa dotyczące różnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatycznymi. Niedawno mianowany Group Chief Sustainability Officer („CSO”) ma również za zadanie zapewnić, aby odpowiednie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem były przekazywane i omawiane na poziomie komitetu Zarządu.

Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna i Zarząd wraz z kierownictwem wyższego szczebla dokonują przeglądu kluczowych ryzyk biznesowych, na które narażona jest Grupa. Od kilku lat zmiany klimatyczne są uważane za pojawiające się ryzyko Grupy w wyniku zmian standardów pogodowych, które mogą skutkować katastrofalnymi zdarzeniami, które mogą spowodować przerwy w działalności i wzrost kosztów surowców. Zmiany klimatyczne w dłuższej perspektywie stały się obecnie głównym ryzykiem dla Grupy. Ponadto rosnąca liczba przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska i zmian klimatycznych stanowi istniejące główne ryzyko Grupy, które zostało również ujawnione w Raporcie Ricka. Ryzyka te podlegają formalnemu procesowi zarządzania ryzykiem w Grupie.

Komitet ds. Wynagrodzeń

Komitet ds. Wynagrodzeń jest odpowiedzialny za ciągłą kontrolę adekwatności i aktualności Polityki Wynagrodzeń. Przegląd polityki wynagrodzeń został przeprowadzony przez Komitet w 2020 roku. W ramach tego przeglądu rozważano włączenie zrównoważonego rozwoju do krótkoterminowych i długoterminowych celów bonusowych. Długoterminowy plan motywacyjny, Performance Share Plan, zawiera obecnie szereg wskaźników wydajności związanych z klimatem, z których ESG stanowi 15%. Środki te obejmują cele w zakresie redukcji emisji CO2, redukcji wody i redukcji odpadów.

Komitet ds. Nominacji

Za planowanie sukcesji Zarządu odpowiada Komitet ds. Nominacji. Doświadczenie i wiedza na temat zrównoważonego rozwoju są brane pod uwagę przy nowych nominacjach. Było to wyraźnie widoczne w niedawnych nominacjach Kaisy Hietali i Lourdes Melgar do Zarządu.

TCFD

Ogłosiliśmy nasze poparcie dla zaleceń Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem („TCFD”) w maju 2020 r. i uwzględniliśmy nasze pierwsze ujawnione informacje w Raporcie Rocznym 2020. W latach 2021 i 2022 znacznie rozwinęliśmy nasze raportowanie, jak opisano poniżej, jest to zgodne ze wszystkimi zaleceniami TCFD. Uzupełniając to ujawnienie, przedstawiliśmy zalecenia w zakresie:

  • Zarządzanie
  • Strategia
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Metryki i cele

Pełne ujawnienie TCFD jest dostępne w naszym raporcie rocznym 2022.