Oświadczenie o prywatności

OSOBY DO KONTAKTÓW BIZNESOWYCH & MARKETINGOWYCH, UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, OBECNI KLIENCI, POTENCJALNI KLIENCI, OBECNI KONTRAHENCI INNI NIŻ KLIENCI, POTENCJALNI KONTRAHENCI INNI NIŻ KLIENCI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI.

Privacy Statement

MARKETING AND BUSINESS CONTACTS, WEBSITE USERS, SOCIAL MEDIA USERS, EXISTING CUSTOMERS, POTENTIAL CUSTOMERS, EXISTING CONTRACTORS OTHER THAN CUSTOMERS, POTENTIAL CONTRACTORS OTHER THAN CUSTOMERS, PERSONS AUTHORIZED TO REPRESENT

1. CEL I ZAKRES ZAWIADOMIENIA

Niniejsze zawiadomienie ma na celu wyjaśnić w jaki sposób Smurfit Kappa Group ("Grupa", "my", "nas" i "nasze") będzie obchodzić się z twoimi Danymi Osobowymi oraz określa informacje, w tym informacje osobowe wyszczególnione poniżej odnoszące się do ciebie ("Dane Osobowe"), które będą zbierane i przetwarzane przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. i/lub w jej imieniu przez podmioty trzecie świadczące usługi na jej rzecz w kontekście współpracy pomiędzy nami a tobą.
Administratorem twoich Danych Osobowych, za wyjątkiem danych przetwarzanych z wykorzystaniem Cookies, jest Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-163), ul. Klasyków 36, która jest członkiem Grupy. Ogólnie, za twoje Dane Osobowe będzie odpowiadała Grupa. Administratorami danych przetwarzanych z wykorzystaniem Cookies pozostają podmioty wymienione w Polityce plików Cookies Aby uzyskać więcej informacji na temat Grupy, w tym by zobaczyć pełną listę podmiotów należących do Grupy, 
proszę kliknąć w link. Podmioty należące do Grupy wdrożyły procedury w celu zapewnienia ochrony twoich Danych Osobowych.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego zawiadomienia, prosimy o kontakt z Departamentem Prawnym Grupy w formie elektronicznej na adres: grouplegal@smurfitkappa.com lub z naszym Zespołem ds. RODO na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

1. PURPOSE AND SCOPE OF NOTICE

This notice is intended to explain how your Personal Data will be handled by Smurfit Kappa Group (the "Group", "we", "us" and "our") and sets out the information including the personal information detailed below relating to you ("Personal Data") that will be collected and processed by the Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. and/or on its behalf by its third party service providers in the context of your dealings with us.

The controller of your Personal Data, excluding data processed using cookies, is Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. seated in Warszawa (03-163), ul. Klasyków 36, which is a member of the Group. Overall, your Personal Data will be under the responsibility of the Group. The controllers of data processed with the use of Cookies are the entities specified in the Cookies Policy. For more information about the Group, including a full list of entities in the Group, click the link (www.smurfitkappa.com/vHome/com/Locations). The entities within the Group have established procedures in place to ensure that your Personal Data is protected.
If you have any questions or concerns about this notice, please contact the Group Legal department at grouplegal@smurfitkappa.com or by writing to our GDPR Team to the address of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. addressing it to the GDPR Team /in Polish: Zespół ds. RODO/ or by sending an e-mail to: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl .

  

2. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA

WAŻNE: uprzejmie informujemy, że chociaż dokładamy wszelkich starań aby niniejsze zawiadomienie było tak kompletne i poprawne jak tylko jest to możliwe, może ono w przyszłości podlegać aktualizacjom zgodnie z rozdziałem 15 niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie jest podzielone na kilka rozdziałów, z których kilka lub wszystkie mogą cię dotyczyć w zależności od charakteru twojego powiązania z Grupą. W każdym przypadku przysługują ci pewne prawa na mocy prawa dotyczącego ochrony danych, które są wymienione w rozdziale 14. W szczególności przysługuje ci w każdym czasie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas twoich Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy twoje Dane Osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Osoby do kontaktów biznesowych & marketingowych: jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez twojego pracodawcę/podmiot, który reprezentujesz (naszego obecnego/potencjalnego klienta/kontrahenta innego niż klient) do kontaktów biznesowych w tym do realizowania zawartych z nami umów lub zdecydowałeś/aś się, aby otrzymywać od nas informacje marketingowe, możesz przeczytać w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych będziemy wykorzystywać twoje Dane Osobowe w rozdziale 4.

Użytkownicy strony internetowej: jeżeli używasz naszej strony internetowej, możesz przeczytać w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych będziemy wykorzystywać twoje Dane Osobowe jako użytkownika Strony internetowej w rozdziale 5A. Użytkownicy Strony internetowej powinni również zapoznać się z naszą Polityka plików cookies.

Użytkownicy mediów społecznościowych: jeżeli używasz naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Profil Firmy w Google), możesz przeczytać w jaki sposób używamy twoich Danych osobowych jako użytkownika mediów społecznościowych w rozdziale 5b.

Obecni Klienci: jeżeli jesteś obecnym klientem Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w rozdziale 6.

Potencjalni Klienci: jeżeli Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. nawiązał z tobą relację albo ty nawiązałeś z nami relację ale nie jesteś naszym klientem możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w rozdziale 7.

Obecni Kontrahenci inni niż Klienci: jeżeli jesteś obecnym kontrahentem Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w rozdziale 8.

Potencjalni Kontrahenci inni niż Klienci: jeżeli Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. nawiązał z tobą relację albo ty nawiązałeś z nami relację ale nie jesteś naszym kontrahentem możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w rozdziale 9.

Osoby upoważnione do reprezentacji: jeżeli jesteś osobą wskazaną w umowie do reprezentacji obecnych/potencjalnych klientów/kontrahentów innych niż klienci możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w rozdziale 10.2. APPLICATION OF THIS NOTICE

IMPORTANT: please note that this Notice, while intended to be as complete and accurate as reasonably possible, may be updated from time to time in accordance with section 15 of this Notice.
This Notice is divided into a number of sections, some or all of which may be relevant to you depending on the nature of your relationship with the Group. In all cases, you have certain rights under data protection law which are set out in section 14. In particular, you have the right to object at any time to the processing of your Personal Data where we process your Personal Data on the legal basis of pursuing our legitimate interests.

Marketing & Business Contacts: if you have been appointed by your employer/entity you represent (our existing/potential customer/contractor other than customer) as a business contact, including to perform contracts concluded with us or if you have signed up to receive marketing communications from us, you can read about the purposes for which your Personal Data will be processed and the legal basis for the processing in section 4.

Website Users: if you use our website, https://www.smurfitkappa.com/vhome/pl (the "Website"), you can read about the purposes for which your Personal Data as a website user will be processed and the legal basis for the processing in section 5A. Website users should also read our Cookies Policy.

Social Media Users: if you use our social media accounts (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Business Profile), you can read about how we use your Personal data as a social media user at section 5B.

Existing Customers: if you are an existing customer of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., you can read about the purposes for which your Personal Data will be processed and the legal basis for the processing in section 6.

Potential Customers: if Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. established a relationship with you or you established a relationship with us but you are not our customer, you can read about the purposes for which your Personal Data will be processed and the legal basis for the processing in section 7.

Existing Contractors other than Customers: if you are an existing contractor Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., you can read about the purposes for which your Personal Data will be processed and the legal basis for the processing in section 8.

Potential Contractors other than Customers: if Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. established a relationship with you or you established a relationship with us but you are not our customer, you can read about the purposes for which your Personal Data will be processed and the legal basis for the processing in section 9.

Persons authorized to represent: if you are a person indicated in the contract to represent existing/potential customer/contractor other than customer, you can read about the purposes for which your Personal Data will be processed and the legal basis for the processing in section 10.

  

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

W zależności od charakteru naszej współpracy, możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe:

Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, w tym  wyznaczoną do realizacji umów; twoje imię i nazwisko, nazwę twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz, stanowisko pracy, dane adresowe i kontaktowe, czynności służbowe oraz obszary zainteresowania, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także informacje dotyczące twojej subskrypcji, otrzymania lub zainteresowania którąkolwiek z naszych list mailingowych lub newsletterów.

Jeżeli używasz naszej strony internetowej; informacje na temat twoich wizyt na naszej Stronie internetowej, twojej lokalizacji oraz adresu IP, informacje na temat używanej przez ciebie przeglądarki oraz data i godzina twoich wizyt na naszej Stronie internetowej, a w przypadku skorzystania z formularza „Skontaktuj się z nami” dodatkowo dane podane przez ciebie w tym formularzu oraz dane dotyczące zgód marketingowych.

Jeżeli zachodzi interakcja pomiędzy tobą a naszymi kontami w mediach społecznościowych, zbieramy twoje Dane Osobowe w zakresie obejmującym: twoje imię i nazwisko, lokalizację, kraj, stanowisko służbowe, miejsce pracy, obszary zainteresowania, o ile te typy danych osobowych są widoczne na twoich kontach w mediach społecznościowych, inne dane ujawniane w profilu użytkownika, dane przekazywane w treści komentarzy i przesyłanych wiadomościach.

Jeżeli jesteś obecnym klientem: twoje imię i nazwisko, nazwę podmiotu, dane adresowe i kontaktowe, informacje dotyczące fakturowania, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu.

Jeżeli jesteś potencjalnym klientem: twoje imię i nazwisko, nazwę podmiotu, dane adresowe i kontaktowe, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu. 

Jeżeli jesteś obecnym kontrahentem innym niż klient: twoje imię i nazwisko, nazwę, dane adresowe i kontaktowe, informacje dotyczące fakturowania, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu.

Jeżeli jesteś potencjalnym kontrahentem innym niż klient : twoje imię i nazwisko, nazwę, dane adresowe i kontaktowe, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu.

Jeżeli jesteś osobą upoważnioną do reprezentacji: twoje imię i nazwisko, nazwę podmiotu, który reprezentujesz, stanowisko, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu lub które zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów, w zakresie ujawnionych w rejestrach.

 

3. WHAT PERSONAL DATA WE PROCESS

• Depending on the nature of your dealings with us, we may process the following types of Personal data about you :

• If you are a marketing/business contact, including the one designated to perform contracts: your name, name of your employer / entity you represent, your position, your address and contact details, your business activities and interests, your image – if participating in events organised by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. as well as information relating to your subscription to, receipt of or interest in any of our mailing lists or newsletters.

• If you use the Website, information about your visits to our Website, your location and IP address, the browser software you use and the date and time you access the Website; in the case when you use the “Contact us” form - additionally also the data you provide in this form and data concerning marketing consents,

• If you interact with our social media accounts, we collect Personal Data about you such as name, location, country, job title, company, area of interest, provided that these types of personal data are publicly visible from your social media accounts, other data disclosed in the user profile, data provided in the content of comments and messages

• If you are an existing customer: your name, name of your entity, your address and contact details, billing information, details of your visits and your correspondence and communications with our staff, your image – if participating in events organised by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. as well as any information which is provided to us by you or on your behalf,

• If you are a potential customer: your name, name of your entity, your address and contact details, details of your visits and your correspondence and communications with our staff, your image – if participating in events organised by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. as well as any information which is provided to us by you or on your behalf.

• If you are an existing contractor other than customer: your name, name of your entity, your address and contact details, billing information, details of your visits and your correspondence and communications with our staff, as well as any information which is provided to us by you or on your behalf,

• If you are a potential contractor other than customer: your name, name of your entity, your address and contact details, details of your visits and your correspondence and communications with our staff, as well as any information which is provided to us by you or on your behalf,

• If you are a person authorized to represent: your name, name of entity you represent, position, details of your visits and your correspondence and communications with our staff, as well as any information which is provided to us by you or on your behalf or information which was obtained from public registers to the extent disclosed therein.

 

4. OSOBY DO KONTAKTÓW BIZNESOWYCH I MARKETINGOWYCH

Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, w tym wyznaczoną do realizacji umów możemy pozyskiwać, zbierać oraz przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

• W celu promowania działalności biznesowej Smurfit Kappa Polska sp. z o.o.;

• W celu zapraszania cię na wydarzenia;

• W celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;

• W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z osobami do kontaktów biznesowych/marketingowych reprezentujących obecnego / potencjalnego klienta / kontrahenta innego niż klient;

• W celu kontaktowania się z tobą w sprawie realizacji umów;

• W celu wysyłania ci materiałów marketingowych, newsletterów i innych informacji;

• W celu monitorowania i analizowania twojego zainteresowania materiałami, które do ciebie wysyłamy;

• W celu wysyłania ci pocztą tradycyjną informacji marketingowych,

• W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;

• W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie.

Jeżeli chodzi o powyższe okoliczności, z reguły polegamy na uzyskanej od ciebie zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych oraz w przypadku przesyłania ci materiałów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną na odrębnie pozyskanych od ciebie zgodach na takie działania. W pewnych okolicznościach (np. gdy pozostajemy z Tobą w relacji biznesowej oraz wysyłamy nasze materiały marketingowe pocztą tradycyjną) będziemy korzystać z naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu będziemy również wykorzystywać w celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania z Tobą relacji biznesowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak też w celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń.

Zawsze będziesz miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji marketingowych (wycofać wcześniej udzieloną zgodę lub złożyć sprzeciw wobec dalszego przetwarzania twoich danych w celach marketingowych) zgłaszając rezygnację naszemu Zespołowi ds. RODO w formie pisemnej na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

4. MARKETING AND BUSINESS CONTACTS

If you are a marketing/business contact, including the one designated to perform contracts we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

• To promote Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. business activities;

• To invite you to events;

• To establish, develop and maintain relationships with you;

• To manage and administer our relationship with our marketing/business contacts representing an existing / potential customer / contractor other than customer;

• To contact you regarding the implementation of contracts;

• To send you marketing materials, newsletters and other information;

• To monitor and analyse your interest in the material we send to you;

• To send you marketing information by post;

• To carry out customer satisfaction and other surveys;

• To document events organized by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. by taking photos or filming.

In these circumstances we generally rely on your consent to your personal data being processed and, in the case of sending you marketing materials by e-mail or over the phone, based on your separately given consent for such activities. In some circumstances (e.g. when we maintain business relationship with you and we send you our marketing materials by post) we will rely on our legitimate interest. The legal basis of our legitimate interest will also be used in order to establish, develop and maintain business relations with you in connection with our business activity as well as to document events organized by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o.

You will always have the opportunity to stop receiving marketing communications (to withdraw the previously given consent or to object to your data being processed for marketing purposes) by informing our GDPR Team about your resignation by writing to the address of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. seat, addressing it to the GDPR Team /in Polish: Zespół ds. RODO/ or by sending an e-mail to: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

 

5a. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ

Jeżeli odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

• W celu utrzymania, ulepszania, testowania oraz monitorowania efektywności Strony internetowej;

• W celu monitorowania danych takich jak liczba gości, dane dotyczące ruchu na stronie oraz prawidłowości dot. danych demograficznych;

• Aby upewnić się, że zawartość strony internetowej jest prezentowana w możliwie najbardziej efektywny sposób, aby usprawnić korzystanie z niej;

• W celu powiadamiania cię o wszelkich zmianach dotyczących naszej strony internetowej i/lub naszych usług; oraz

• W celu prowadzenia korespondencji/udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszonymi zapytaniami poprzez formularz „Skontaktuj się z nami”.

• W celu wysyłania ci materiałów marketingowych, newsletterów i innych informacji.

Pozyskujemy, zbieramy oraz przetwarzamy takie informacje osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na chęci zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania strony internetowej oraz w celu analizy, które z prezentowanych na stronie treści są najbardziej interesujące dla osób odwiedzających stronę. Pozwala nam to na udostępnianie Strony internetowej w sposób ciągły oraz na ulepszanie jej tak, by lepiej odpowiadała potrzebom odwiedzających. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy również aby, zgodnie z twoimi oczekiwaniami, udzielić ci odpowiedzi/prowadzić z tobą korespondencję w związku ze zgłoszonym zapytaniem poprzez formularz „Skontaktuj się z nami”. Wysyłanie Ci materiałów marketingowych, newsletterów i innych informacji będzie oparte na udzielonej przez Ciebie zgodzie/zgodach.

Piksel Facebooka

W celu wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom, zwiększenia sprzedaży oraz pomiaru wyników reklam, na niektórych stronach wykorzystujemy Piksel Facebooka.

Obsługując mechanizm Piksel Facebooka operator platformy Facebook Ireland Ltd. (dalej w tym punkcie nazywany Facebook) ponosi wspólną z Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. przyjęła z Facebook postanowienia Załącznika dotyczącego administratorów dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych. Wchodząc na ww. link można również zapoznać się z treścią umowy pomiędzy Facebookiem a Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., jako operatorem strony. Powyższy załącznik należy traktować jako umowę zgodnie z art. 26 RODO pomiędzy Facebookiem a Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., jako dostawcą serwisu korzystającego z Piksel Facebooka, ponoszącymi wspólną odpowiedzialność.

Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. przyjęła z Facebook że odpowiada za przekazanie Państwu niniejszych informacji oraz że to Facebook odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook po wspólnym przetwarzaniu. Korzystanie przez nas z danych Piksel Facebooka oraz o cele, dla których gromadzone i przekazywane są dane osobowe w ramach wspólnego przetwarzania danych są zgodne z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/. Więcej informacji o sposobie przetwarzania Danych osobowych przez Facebook, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook oraz informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. (a) i (b) RODO dotyczące przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Prosimy o bezpośredni kontakt z Facebook, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw do informacji, poprawiania, usuwania, przesyłania danych i prawa do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli otrzymamy takie żądania, przekażemy je dalej. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności na podstawie art. 26 RODO, jako udostępniający serwisy korzystające z Piksel Facebooka nie mamy wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Wyłączną odpowiedzialność za takie działania ponosi Facebook.

W związku z usługami Facebook, dane mogą być przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Mechanizm Piksel Facebooka wykorzystuje cookies i podobne technologie. Dodatkowe informacje dostępne są w Polityce plików Cookies

Google (usługi Ads Customer Match, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize)

Strona korzysta z usług Ads Customer Match, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize stworzonych i udostępnianych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej zwaną Google).

Google wykorzystuje informacje zebrane przez te usługi do oceny korzystania przez użytkowników z naszych Serwisów oraz dostarczania informacji na temat ruchu na stronach naszych Serwisów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/terms oraz https://policies.google.com/.

Wykorzystujemy powyższe usługi w celu analizy danych zebranych poprzez funkcje reklamowe Google, wyłącznie w celach statystycznych. Użytkownicy mają możliwość wyłączenia tych ustawień za pomocą Menedżera preferencji reklam dostępnego pod adresem https://adssettings.google.pl/.

Wykorzystujemy dane również w celu reklamowania strony w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych innych podmiotów.

Dodatkowe informacje o zasadach współpracy Google i Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. w przypadku powyższych usług dostępne są pod adresem https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Powyższe usługi wykorzystują cookies i podobne technologie zgodnie z informacją w Polityce plików Cookies. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika Serwisu, który służy Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, co następnie umożliwia sporządzenie stosowanych zestawień.

Cookies i podobne technologie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak godzina dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość wizyt użytkownika Serwisu na danej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w USA. Google może ujawniać te dane podmiotom trzecim.

Użytkownik Serwisu może zapobiec zbieraniu danych generowanych przez powyższe usługi. W tym musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje systemy Google za pomocą technologii JavaScript, że nie należy przesyłać żadnych danych i informacji o wizytach na stronach internetowych do usług Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google za udzielenie sprzeciwu odnośnie zbierania danych.

Google LLC przetwarza dane osobowe w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://policies.google.com/privacy/frameworks.

5 A. WEBSITE USERS

If you visit our Website we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

• To maintain, improve, test and monitor the effectiveness of the Website;

• To monitor metrics such as total number of visitors, traffic data and demographic patterns;

• To ensure content on the website is presented in the most effective manner for you and to enhance your use of the website; and

• To notify you of any changes to the Website and/or our services,

• To exchange correspondence/reply to queries sent via the “Contact us” form,

• To send you marketing materials, newsletters and other information.

We obtain, collect and process this personal information based on our legitimate interest in ensuring that the Website is operating smoothly and in order to analyse which content is of most interest to visitors. This helps us to keep the Website available at all times and to improve your experience when you visit the Website. The legal basis of our legitimate interest is also used to reply to you/engage in correspondence with you concerning your queries sent to us via the “Contact us” form, in accordance with your expectations. Sending you marketing materials, newsletters and other information will be based on your consent / consent.

Facebook Pixel

In order to display ads to the right audience, increase sales and measure ad performance, we use the Facebook Pixel on some pages.
The Facebook pixel is provided by Facebook Ireland Ltd. (hereinafter referred to as Facebook), which is jointly responsible with Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. in accordance with Art. 26 GDPR.

Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. and Facebook have accepted the Controller Addendum, available at https://www.facebook.com/legal/controller_addendum, to define their respective responsibilities for ensuring compliance with GDPR obligations due to joint data processing. By clicking the above link you can also read the content of the contract between Facebook and Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. which is the site operator. The above attachment should be understood as an agreement in accordance with Art. 26 of the GDPR between Facebook and Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., as the provider of the website using the Facebook Pixel, who are jointly responsible.

Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. has agreed with Facebook that Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. is responsible for providing you with this information and that Facebook is responsible for ensuring the exercise of the rights of data subjects in accordance with Art. 15-20 GDPR concerning personal data stored by Facebook after joint processing. Our use of Facebook Pixel data and the purposes for which personal data are collected and transferred as part of joint data processing are in accordance with the Regulations available at https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/. Additional information on how Facebook processes Personal Data, the legal basis and how to exercise the rights of data subjects, and information required by art. 13 section 1 lit. (a) and (b) of the GDPR regarding data processing by Facebook can be found in the Facebook Data Policy at https://www.facebook.com/about/privacy.

Please contact Facebook directly with any questions regarding information rights, correction, deletion, data transfer and the right to object. If we receive such requests, we will pass them on. In this context, we would like to point out that despite joint responsibility under Art. 26 of the GDPR, as the provider of websites using the Facebook Pixel, we do not influence the collection and processing of statistical data. Facebook is solely responsible for such actions.

In relation to Facebook services, data may be transferred outside the European Economic Area (EEA). The transfer of data outside the EEA has been secured by standard contractual clauses approved by the European Commission. Additional information is available at https://www.facebook.com/help/566994660333381.

The Facebook pixel uses cookies and similar technologies. Additional information is available in the Cookies Policy

Google (Ads Customer Match, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize)

The website utilizes the services of Ads Customer Match, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize developed and provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hereinafter referred to as Google).

Google uses the information collected by these services to evaluate the use of our Services and to provide information about traffic on our Services. Additional information can be found at https://policies.google.com/terms and https://policies.google.com/.

We utilize the above services to analyze data collected through Google advertising tools, for statistical purposes only. Users can disable these settings using the Ads Preferences Manager available at https://adssettings.google.pl/.

We also use the data to advertise the website in Google search results and on the websites of other entities.
Additional information on the terms of cooperation between Google and Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. for the above services is available at https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

The above services use cookies and similar technologies as described in the Cookies Policy. As part of this process, Google obtains information about personal data, such as the IP address of the Website user, which is used by Google, among others, to track clicks and pages from which visitors came to the website, which then enables the preparation of relevant analyses.

Cookies and similar technologies are used to store personal data, such as the time of access, the location from which access was obtained and the frequency of visits by the Website user to a specific website. Each time a user visits our website, this personal data, including the IP address of the Internet connection used by the person concerned, is transmitted to Google in the USA.

Google may disclose this data to third parties.
The Website User may prevent the collection of data generated by the above services. For this, he needs to download and install the browser add-on from the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. This browser add-on informs Google systems via JavaScript technology that no data and information about website visits should be sent to Google Analytics. The installation of the browser add-on is considered by Google as an objection to data collection.

Google LLC processes personal data in the United States. The transfer of data outside the European Economic Area (EEA) has been secured by standard contractual clauses approved by the European Commission. Additional information is available at https://policies.google.com/privacy/frameworks.

 

5b. UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeżeli odwiedzasz nasze konta w mediach społecznościowych, możemy pozyskać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

• W celu rozpoznania danych demograficznych oraz zrozumienia preferencji i zainteresowań osób odwiedzających nasze konta w mediach społecznościowych aby zapewniać im lepiej dopasowane treści i informacje (profilowanie).

• W celu optymalizacji naszych kont w mediach społecznościowych oraz kierowania treści do właściwego odbiorcy.

• W innych celach wynikających z treści przekazanego komentarza lub przesłanej wiadomości, w szczególności w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

• Celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

• W celu marketingowym w szczególności w celu reklamowania usług dodatkowych oferowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., informowania o konkursach i wydarzeniach.

Pozyskujemy, zbieramy oraz przetwarzamy takie informacje osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes,

Informacje o przetwarzaniu danych w związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook oraz komunikacją za pośrednictwem komunikatora Messenger

• Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. jest administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Fanpage w serwisie Facebook.

• Prowadząc Fanpage, Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. korzysta z danych dostarczonych przez Facebook Ireland Ltd. (dalej zwaną Facebook) takich jak łączna liczba wyświetleń strony, działania użytkownika na stronie, działania dotyczące postów, wyświetlenia wideo, zasięg postów, komentarze, udostępnienia, odpowiedzi, obszary geograficzne, takie jak miasto i kraj, język, liczba polubień. Facebook gromadzi i udostępnia Spółce te dane.

• Facebook Ireland Ltd. ponosi wspólną z Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Ze względu na gromadzenie danych statystycznych przez Facebook, Facebook zobowiązał się do przyjęcia odpowiedzialności za możliwość gromadzenia danych statystycznych zgodnie z przepisami o ochronie danych. To samo dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Więcej informacji na ten temat, a także informacje dotyczące sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć na stronie Facebooka, a odpowiednie informacje na temat danych statystycznych pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

• Pod powyższym linkiem można również zapoznać się z treścią umowy pomiędzy Facebookiem a Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. Zgodnie z tą umową, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw do informacji, poprawiania, usuwania, przesyłania danych i prawa do wniesienia sprzeciwu prosimy o kontakt bezpośrednio z Facebookiem. Jeżeli otrzymamy takie żądania, przekażemy je dalej.

• Pomimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności na podstawie art. 26 RODO, administrująca Fanpage Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. nie ma wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Wyłączną odpowiedzialność za takie działania ponosi Facebook Ireland Ltd.

• Niezależnie od wspólnego przetwarzania danych w celach statystycznych, Facebook jest administratorem danych przetwarzanych w swoich celach.

• Dane przetwarzane w serwisie Facebook będą przekazywane:

 • Facebook Ireland Ltd,
 • osobom korzystającym z Fanpage,
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

• Dane przetwarzane w serwisie Facebook będą przetwarzane przez czas prowadzenie Fanpage na Facebooku.

• Dane przetwarzane w serwisie Facebook będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie https://www.facebook.com/help/566994660333381/?helpref=uf_share.

Informacje o przetwarzaniu danych w związku z prowadzeniem strony w serwisie LinkedIn

• Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. jest administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem strony w serwisie LinkedIn.

• Prowadząc stronę w serwisie LinkedIn, Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. korzysta z danych dostarczonych przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej “LinkedIn”)LinkedIn przetwarza informacje dotyczące interakcji ze Stroną (np. czy strona jest wyświetlana czy odwiedzana). Dodatkowo LinkedIn przetwarza dane umieszczone przez Użytkownika strony LinkedIn w jego profilu, takie jak obowiązki służbowe, kraj, branża, poziom w hierarchii, wielkość firmy i dane stanu zatrudnienia. Dane te są agregowane i dostarczane do organizacji jako Informacje statystyczne, aby pomóc im lepiej zrozumieć trendy i dane demograficzne dotyczące osób wchodzących w interakcje ze Stroną w serwisie LinkedIn. Zagregowane informacje statystyczne dostarczone Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Na przykład Informacje statystyczne poinformują organizację, że użytkownicy z określonego kraju lub pracujący w określonej branży interesują się Stroną w serwisie LinkedIn, jednak Smurfit Kappa Polska sp. z o.o.nie będzie w stanie określić tożsamości tych użytkowników. Niezależnie od Informacji statystycznych i zgodnie z ustawieniami inni użytkownicy będą mogli wiedzieć posty publiczne lub akcje społecznościowe (np. polubienie lub dodanie do obserwowanych) podejmowane przez użytkownika na Stronach w serwisie LinkedIn.

• LinkedIn ponosi wspólną z Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji na ten temat, a także informacje dotyczące sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć na stronie LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/124838/joint-controllership?lang=pl. Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących użytkownikowi strony praw są dostępne pod adresem https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/116277?lang=pl. Treść zawartego porozumienia dostępna jest pod adresem https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

• Niezależnie od wspólnego przetwarzania danych w celach statystycznych, LinkedIn jest administratorem danych przetwarzanych w swoich celach

Profil Firmy w Google

Korzystamy z usługi Profil Firmy w Google pozywającej na dodawanie opinii na temat Smurfit Kappa Polska sp. z o.o.
Administratorem danych przetwarzanych w ramach tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland zgodnie z informacją dostępną pod adresem https://policies.google.com/privacy

5B SOCIAL MEDIA USERS

If you visit our social media accounts, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

• For the purpose of understanding our audience’s demographic, preferences and interests, and being able to provide our audience with more relevant information and news via our social media accounts (profiling)

• For the purpose of optimizing our audience and targeting,

• For other purposes related to the content of the received comment or message, in particular to provide explanations and answer questions.

• To establish, investigate or defend against claims.

• For marketing purposes, in particular to advertise additional services offered by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., to inform about competitions and events.

We obtain, collect and process such personal information based on our legitimate interest,

Information on data processing in connection with the fanpage on Facebook and communication via Messenger

• Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. is the data controller of data processed in connection with running the Fanpage on Facebook.

• When running a Fanpage, Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. uses data provided by Facebook Ireland Ltd. (hereinafter referred to as Facebook) such as the total number of page views, user actions, post actions, video views, post reach, comments, shares, replies, geographical areas such as city and country, language, number of likes. Facebook collects and shares this data with the data controller.

• Facebook Ireland Ltd. is jointly responsible with Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., according to Art. 26 GDPR. In connection with the collection of statistical data by Facebook, Facebook has committed itself to accepting responsibility for the collection of statistical data following data protection laws. The same applies to ensuring the security of this data. More information on this topic, as well as information on how to exercise the rights of data subjects, can be found on the Facebook page, and relevant information on statistical data at the link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

• Under the link above, you can also read the content of the agreement between Facebook and Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. According to this agreement, if you have any questions regarding the rights to information, correction, deletion, data transfer and the right to object, please contact Facebook directly. If we receive such requests, we will pass them on.

• Despite bearing joint responsibility under Art. 26 of the GDPR, administering Fanpage Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. it does not influence the collection and processing of statistical data. Facebook Ireland Ltd. is solely responsible for such activities.

• Regardless of the joint processing of data for statistical purposes, Facebook is the data controller of the data processed for its purposes.

• Personal data processed on Facebook will be transferred to:

 • Facebook Ireland Ltd,
 • Fanpage users,
 • entities authorized to receive them under the law.

• Data processed on Facebook will be processed for the duration of running the Fanpage.

• Data processed on Facebook will be transferred outside the European Economic Area in accordance with the information available at https://www.facebook.com/help/566994660333381/?helpref=uf_share.

Information on data processing in connection with running a page on LinkedIn

• Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. is the controller of data processed in relation to running the page on LinkedIn.

• Running the LinkedIn page, Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. uses data provided by LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (hereinafter "LinkedIn") LinkedIn processes information regarding interaction with the Site (e.g. whether the page is viewed or visited). In addition, LinkedIn processes the data entered by the User of the LinkedIn website in their profile, such as the scope of job duties, country, industry, hierarchy level, company size and employment status. This data is aggregated and provided to the company as statistical information to help them better understand the trends and demographics of people interacting with the LinkedIn Page. The aggregated statistical information provided to Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. is not personally identifiable. For example, Statistical Information will tell the company that users from a certain country or industry are interested in a LinkedIn Page, but Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. will not be able to identify those users. Regardless of the Statistical Information and following your privacy settings, other users will be able to know public posts or social actions (e.g. like or follow) undertaken by you on LinkedIn Pages.

• LinkedIn is jointly responsible with Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. according to Art. 26 GDPR. More information on this subject, as well as information on how to exercise the rights of data subjects, can be found on the LinkedIn page at https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/124838/joint-controllership?lang= pl. Information on the possibility of exercising the rights of the website user is available at https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/116277?lang=pl. The content of the concluded agreement is available at https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

• Regardless of the joint processing of data for statistical purposes, LinkedIn is the data controller of the data processed for its purposes

Google Business Profile

• We run a Company Profile in the Google Business Profile, which allows you to add opinions about Smurfit Kappa Polska sp. z o.o.

• The Controller of data processed in this service is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, following the information available at https://policies.google.com/privacy

 5c. ADRESACI OFERT, KTÓRYCH OTWARCIE MONITOROWANE JEST Z WYKORZYSTANIEM SESTEMU SELLIZER

Jeśli w ramach naszej współpracy otrzymujesz od nas elektronicznie oferty możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe poprzez monitorowanie otwarcia oferty wysyłanej w systemie Sellizer. Monitorowanie to umożliwia nam weryfikację, czy oferta została dostarczona i otwarta przez adresata. 

Pozyskujemy, zbieramy oraz przetwarzamy takie informacje osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na poprawie efektywności naszej komunikacji. 

Zawsze masz możliwość zrezygnowania z monitorowani otwarcia oferty (złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) zgłaszając rezygnację naszemu Zespołowi ds. RODO w formie pisemnej na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl. 

5C. RECIPIENTS OF OFFERS MONITORED USING THE SELLIZER SYSTEM 

If you receive offers from us electronically as part of our cooperation, we may acquire, collect, and process your Personal Data by monitoring the opening of offers sent through the Sellizer system. This monitoring allows us to verify whether the offer has been delivered and opened by the recipient. 

We obtain, collect, and process such personal information based on our legitimate interest, which involves improving the effectiveness of our communication. 

You always have the option to opt out of the monitoring of offer openings (by objecting to the processing of your personal data for reasons related to your specific situation) by submitting your resignation to our Data Protection Team in writing to the registered office address of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. with the annotation "Data Protection Team" or electronically to the email address daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

 

6. OBECNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszych obecnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

• W celu prowadzenia procesów administracyjnych, finansowych i operacyjnych;

• W celu zapoznawania się oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję i zapytania, które do nas kierujesz;

• W celu monitorowania poziomu sprzedaży i obserwowania prawidłowości dotyczących sprzedaży;

• W celu przeprowadzania kontroli “due diligence”;

• W celu realizacji zamówień i zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z wszelkich zawartych z tobą umów sprzedażowych;

• W celu przetwarzania płatności finansowych oraz zarządzania twoim kontem klienckim;

• W celu zawierania i wykonywania umów;

• W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

• W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi;

• W celu zapewnienia zgodności z prawem spółek obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej;

• W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;

• W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie.
Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:

• nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia funkcjonowania naszej działalności oraz podtrzymywania naszej relacji z tobą;

• konieczność wynikającą z faktu zawarcia i wykonywania umowy z tobą;

• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;

• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych przez nas wydarzeń;

• konieczność wynikająca z faktu, że przetwarzamy twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym wynikającym z obowiązującego nas prawa w Polsce i Unii Europejskiej;

• twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.
W przypadku, gdybyś nie chciał dostarczyć nam swoich Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać je w powyższych celach, nie będziemy w stanie świadczyć usług ani sprzedawać ci naszych produktów.

6. EXISTING CUSTOMERS

If you are one of our existing customers, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

• To conduct administrative, financial and operational processes;

• To review and respond to any correspondence or queries you send us;

• To monitor sales levels and review sales patterns;

• To conduct due diligence checks;

• To fulfil orders and comply with our obligations under any contract of sale we may have with you;

• To process any financial payments and manage your customer account;

• To enter into contractual relations (to conclude and perform contracts);

• To pursue or to defend against legal claims;

• To send you marketing information. Please see section 4 of this Notice for further information.

• To comply with applicable Polish and European Union company law;

• To carry out customer satisfaction and other types of surveys;

• To document events organized by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. by taking photos or filming.
We obtain, collect and process your Personal Data for the above purposes based on the following legal bases:

• our legitimate interest to ensure the operation of our business and the maintenance of our relationship with you;

• a necessity in order to enter into and perform a contract with you;

• our legitimate interest to pursue or to defend against legal claims;

• our legitimate interest to document events that we organize;

• a necessity to process your Personal Data in order to comply with a legal obligation under applicable Polish and European Union law to which we are subject;

• your consent to be subject to our marketing activities. Please see section 4 of this Notice for further information.
In the event that you do not wish to provide us with your Personal Data so that we can process it for the purposes outlined above, we will not be able to provide services or sell products to you.

7. POTENCJALNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszym potencjalnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:
• W celu rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
• W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z potencjalnymi klientami;
• W celu przygotowania do zawarcia umowy;
• W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie;
• W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.
Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:
• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i podtrzymywaniu z tobą relacji biznesowej;
• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych przez nas wydarzeń;
• konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy na twoje żądanie;
• twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się
w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

7. POTENTIAL CUSTOMERS
• If you are one of our potential customers, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:
• To develop and maintain our relationship with you;
• To manage and administer our relationships with potential customers;
• To prepare to enter into a contract;
• To document events organized by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. by taking photos or filming;
• To send you marketing information. Please see section 4 of this Notice for further information.
We obtain, collect and process your Personal Data for the above purposes based on the following legal bases:
• our legitimate interest to develop and maintain our relationship with you;
• our legitimate interest to document events that we organize;
• the necessity to undertake actions before entering into contract with you upon your request;
• your consent to be subject to our marketing activities. Please see section 4 of this Notice for further information.

 

8. OBECNI KONTRAHENCI INNI NIŻ KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszym obecnych kontrahentów innym niż klient, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:
• W celu zawierania i realizacji umów,
• W celu prowadzenia procesów administracyjnych, finansowych i operacyjnych;
• W celu zapoznawania się oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję i zapytania, które do nas kierujesz;
• W celu przeprowadzania kontroli “due diligence”;
• W celu przetwarzania płatności finansowych;
• W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
• W celu zapewnienia zgodności z prawem spółek obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej.

Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:
• nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia funkcjonowania naszej działalności;
• konieczność wynikającą z faktu zawarcia i wykonywania umowy z tobą;
• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
• konieczność wynikająca z faktu, że przetwarzamy twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym wynikającym z obowiązującego nas prawa w Polsce i Unii Europejskiej.

W przypadku, gdybyś nie chciał dostarczyć nam swoich Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać je w powyższych celach, nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umów i nie będziesz mógł nam świadczyć usług.

8. EXISTING CONTRACTORS OTHER THAN CUSTOMERS

If you are one of our existing contractors other than customers, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:
• To enter into contractual relations (to conclude and perform contracts);
• To conduct administrative, financial and operational processes;
• To review and respond to any correspondence or queries you send us;
• To conduct due diligence checks;
• To process any financial payments;
• To pursue or to defend against legal claims;
• To comply with applicable Polish and European Union company law;

We obtain, collect and process your Personal Data for the above purposes based on the following legal bases:
• our legitimate interest to ensure the operation of our business;
• a necessity in order to enter into and perform a contract with you;
• our legitimate interest to pursue or to defend against legal claims;
• a necessity to process your Personal Data in order to comply with a legal obligation under applicable Polish and European Union law to which we are subject.

In the event that you do not wish to provide us with your Personal Data so that we can process it for the purposes outlined above, we will not be able to conclude contracts with you and you will not be able to provide us with services.

 

9. POTENCJALNI KONTRAHENCI INNI NIŻ KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszym potencjalnych kontrahentów innych niż klienci, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:
• W celu rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
• W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z potencjalnymi kontrahentami innymi niż klienci;
• W celu przygotowania do zawarcia umowy.

Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:
• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i podtrzymywaniu z tobą relacji biznesowej;
• konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy na twoje żądanie.

9. POTENTIAL CONTRACTORS OTHER THAN CUSTOMERS

If you are one of our potential contractors other than customers, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:
• To develop and maintain our relationship with you;
• To manage and administer our relationships with potential contractors other than customers;
• To prepare to enter into a contract.

We obtain, collect and process your Personal Data for the above purposes based on the following legal bases:
• our legitimate interest to develop and maintain our relationship with you;
• the necessity to undertake actions before entering into contract with you upon your request.

10. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENCTACJI

Jeżeli jesteś osobą upoważnioną do reprezentacji naszego obecnego / potencjalnego klienta / kontrahenta innego niż klient możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:
• W celu weryfikowania osób upoważnionych do reprezentacji;
• W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:

• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości weryfikacji udzielonego umocowania;
• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

10. PERSONS AUTHORIZED TO REPRESENT

If you are a person authorized to represent, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:
• To verify the persons authorized to represent;
• To pursue or to defend against legal claims;

We obtain, collect and process your Personal Data for the above purposes based on the following legal bases:
• our legitimate interest in being able to verify the persons authorized to represent;
• our legitimate interest to pursue or to defend against legal claims.

 

11. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od charakteru związku, który cię z nami łączy, możemy ujawnić niektóre lub wszystkie Dane Osobowe otrzymane od ciebie i uzyskane o tobie następującym podmiotom/osobom: członkom i udziałowcom Grupy, usługodawcom świadczącym usługi wsparcia, usługodawcom świadczącym usługi związane z IT oraz stroną internetową, spółkom zajmującym się marketingiem, agencjom PR-owym, drukarniom, agencjom reklamowym oraz innym dostawcom, innym osobom z naszej organizacji, podmiotom/osobom trzecim zaangażowanym w przygotowanie lub organizowanie wydarzeń lub w nich uczestniczących, profesjonalnym doradcom takim jak doradcy podatkowi i radcy prawni, konsultantom i księgowym, władzom ustawodawczym (np. organom ścigania oraz organom publicznym) oraz stronom trzecim w związku ze sprzedażą lub zakupem Grupy lub majątku posiadanego przez Grupę.

11. DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA

Depending on the nature of your relationship with us, we may disclose some or all of the Personal Data we collect from and obtain about you to the following entities/persons: members and shareholders of the Group, service providers who provide support services, IT & website service providers, marketing companies, PR agencies, printers, advertising agencies and other suppliers, other people in our organisation, third parties (entities/persons) involved in preparing or organising events or participating in them, professional advisors such as tax or legal advisors, consultants and accountants, regulatory authorities (e.g. enforcement agencies and public authorities) and third parties in connection with the sale or purchase of the Group or assets owned by the Group.

 

12. GRUPOWE PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane Osobowe mogą zostać przez nas przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy ( "EOG" ) do innych członków Grupy i innych odbiorców. Niektórzy Odbiorcy (nasi dostawcy będący podmiotami trzecimi oraz inne spółki Grupy, którzy przetwarzają twoje Dane Osobowe w naszym imieniu mogą przekazywać twoje Dane Osobowe poza EOG do państwa, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony twoim Danym Osobowym. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do takiego przekazywania danych, zgodnie z naszą polityką: a) przekazywanie danych nie może nastąpić bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody; oraz b) wdrożona jest odpowiednia umowa dotycząca takiego przekazania, która zapewnia ochronę twoich Danych Osobowych. Szczegółową informację w zakresie zastosowanych zabezpieczeń możesz uzyskać kontaktując się z Zespołem ds. RODO.

12. GROUP TRANSFERS OF YOUR PERSONAL DATA

We may transfer your Personal Data outside of the European Economic Area ("EEA") to other members of the Group and other recipients. Certain Recipients (our third party service providers and other Group companies) who process your Personal Data on our behalf may transfer your Personal Data outside the EEA to a country that does not provide an adequate level of protection to your Personal Data. Where such transfers occur, it is our policy that: a) they do not occur without our prior written consent; and b) that an appropriate transfer agreement is put in place to protect your Personal Data. If you would like to find out more about the used protection measures, please contact our GDPR Team.

 

13. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli chodzi o Dane Osobowe osób do kontaktów biznesowych i marketingowych to, co do zasady, są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji lub wycofania zgody/złożenia sprzeciwu. W momencie kiedy ustalimy, że przechowywanie przez nas przedmiotowych Danych Osobowych nie jest już niezbędne, zostaną one usunięte z naszych systemów.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników Strony internetowej to, są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu ostatniej wizyty na stronie.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników mediów społecznościowych to są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu publikacji w mediach społecznościowych.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe obecnych klientów to są one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowo-rachunkowego. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie twojej zgody albo naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy je przechowywać do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe potencjalnych klientów to są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych relacji albo do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe obecnych kontrahentów innych niż klienci to są one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowo-rachunkowego. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy je przechowywać do czasu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe potencjalnych kontrahentów innych niż klienci to są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych relacji albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe osób upoważnionych do reprezentacji to są one przechowywane przez okres obowiązywania umowy albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
Należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach możemy przechowywać twoje dane przez dłuższy okres czasu, na przykład jeżeli dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi lub jeżeli mamy podstawy by sądzić, że zgodnie z prawem lub oczekiwaniami odpowiednich organów powinniśmy zachować twoje Dane Osobowe.

13. RETENTION OF YOUR PERSONAL DATA

In general, as far as Personal Data of business and marketing contacts is concerned, it is kept while we maintain ongoing relationship with them or until their consent is withdrawn or an objection is made. Once we have determined that we no longer need to hold this data, we will delete it from our systems.
As far as Personal Data of Website Users’ is concerned, it is kept for the period of 12 months since their last visit on our website.
As far as Personal Data Social Media Users' is concerned, it is kept for the period of 12 months since their last publication on social media.
As far as Personal Data of our existing customers is concerned, it is kept for the term of our contract and subsequently for the period required by the legal regulations related to tax and accounting. In the case of processing your Personal Data based on your consent or our legitimate interest, it will be kept until you have withdrawn your consent/objected to processing, no longer however that is necessary for the purposes for which the Personal Data is processed.
As far as Personal Data of potential customers is concerned, it is kept while we maintain relationship or until you have withdrawn your consent/objected to processing.
As far as Personal Data of our existing contractors other than customers is concerned, it is kept for the term of our contract and subsequently for the period required by the legal regulations related to tax and accounting. In the case of processing your Personal Data based on our legitimate interest, it will be kept until you have objected to processing, no longer however that is necessary for the purposes for which the Personal Data is processed.
As far as Personal Data of potential contractors other than customers is concerned, it is kept while we maintain relationship or until you have objected to processing.
As far as Personal Data of persons authorized to represent is concerned, it is kept for the term of our contract or until you have objected to processing.

Please note that in certain circumstances, we may hold your data for a longer period, for example, if we are making a claim or defending against one or believe in good faith that the law or a relevant regulator may reasonably in our view expect or require us to preserve your Personal Data.

 

14. TWOJE PRAWA I JAK Z NICH SKORZYSTAĆ

Przysługuje ci szereg praw w odniesieniu do twoich Danych Osobowych, które są określone w niniejszym rozdziale 14. Prawa te obejmują zwłaszcza prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich Danych Osobowych, tam gdzie takie przetwarzanie prowadzone jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach prawa te mogą nie być absolutne.

 • Prawo do sprzeciwu

W każdym czasie przysługuje ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzamy twoje Dane Osobowe w oparciu o podstawę prawną polegającą na realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Kiedy przetwarzamy twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zawsze bierzemy pod uwagę i równoważymy wszelki potencjalny wpływ jaki może to mieć na ciebie i twoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać twoich Danych Osobowych do działań, których wpływ na ciebie jest bardziej znaczący od naszych interesów (chyba, że posiadamy na to twoją zgodę lub jest to dozwolone lub wymagane prawem Polski lub Unii Europejskiej).

 • Prawo do dostępu

Przysługuje ci prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas twoich Danych Osobowych oraz do dostępu do informacji o tobie, które znajdują się w naszym posiadaniu. Opłaty za złożone wnioski o udostępnienie danych będą pobierane jedynie wówczas, gdy w naszym odczuciu twoje żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne.

 • Prawo do sprostowania

Przysługuje ci prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia Danych Osobowych, które cię dotyczą, znajdujących się w naszym posiadaniu.

 • Prawo do usunięcia

W pewnych okolicznościach możesz również zażądać usunięcia twoich danych osobowych, na przykład jeżeli skorzystasz z prawa do sprzeciwu (patrz powyżej), wycofasz zgodę (patrz poniżej), a my nie będziemy mieli powodu, który pozwoli nam na dalsze przetwarzanie twoich Danych Osobowych lub jeżeli nie będziemy już potrzebowali twoich Danych Osobowych do celów określonych w niniejszym zawiadomieniu.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych przypadkach masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania twoich Danych Osobowych, w tym w przypadku, gdy masz podstawy by sądzić, że posiadane przez nas dane są niepoprawne lub że sposób w jaki wykorzystujemy informacje o tobie jest sprzeczny z prawem. Jeżeli w sposób skuteczny skorzystasz z tego prawa, będziemy przechowywać twoje Dane Osobowe i nie będziemy w inny sposób ich przetwarzać do momentu wyjaśnienia tych kwestii.

 • Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas dostarczenia ci twoich Danych Osobowych, które nam podałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz możesz zażądać abyśmy przesłali twoje Dane Osobowe bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Z tego prawa możesz skorzystać jedynie gdy: (1) przetwarzamy twoje Dane Osobowe za twoją zgodą lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania zawartej z tobą umowy; oraz (2) przetwarzanie jest prowadzone w sposób zautomatyzowany.

 • Prawo do wycofania zgody

Możesz wycofać w dowolnym momencie zgodę (jeśli ją wyraziłeś), przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw można skorzystać składając stosowne żądanie naszemu Zespołowi ds. RODO w formie pisemnej na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

Będziemy cię bezzwłocznie informować o wszelkich podjętych przez nas działaniach dotyczących złożonego żądania w związku z jakimkolwiek z tych praw, w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od złożenia żądania. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, jeżeli okaże się to konieczne, aczkolwiek w wypadku powstania takiej sytuacji zostaniesz o tym poinformowany. Informujemy, że możemy cię prosić o potwierdzenie twojej tożsamości, jeżeli będziesz chciał skorzystać z któregokolwiek z przysługujących ci praw dotyczących ochrony danych.
Przysługuje ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią strony www.uodo.gov.pl.

14. YOUR RIGHTS AND HOW TO EXERCISE THEM

You have a number of rights in relation to your Personal Data, which are set out in this section 14. In particular these rights include the right to object to processing of your Personal Data where that processing is carried out for our legitimate interests. Note that in certain circumstances these rights might not be absolute.

 • Right to Object

You have the right to object at any time to the processing of your Personal Data where we process your Personal Data on the legal basis of pursuing our legitimate interests. When we process your Personal Data based on our legitimate interests, we make sure to consider and balance any potential impact on you and your data protection rights. We will not use your Personal Data for activities where our interests are overridden by the impact on you (unless we have your consent or are otherwise required or permitted by Polish or European Union law).

 • Right of Access

You have the right to request a copy of the Personal Data held by us about you and to access the information which we hold about you. We will only charge you for making such an access request where we feel your request is unjustified or excessive.

 • Right to Rectification

You have the right to have any inaccurate Personal Data which we hold about you updated or corrected.

 • Right to Erasure

In certain circumstances, you may also have your personal information deleted, for example if you exercise your right to object (see above), when you withdraw your consent (see below) and we do not have an overriding reason to process your Personal Data or if we no longer require your Personal Data for the purposes as set out in this notice.

 • Right to Restriction of Processing

You have the right to ask us to restrict processing your Personal Data in certain cases, including if you believe that the Personal Data we hold about you is inaccurate or our use of your information is unlawful. If you validly exercise this right, we will store your Personal Data and will not carry out any other processing until the issue is resolved.

 • Right to Data Portability

You may request us to provide you with your Personal Data which you have given us in a structured, commonly used and machine-readable format and you may request us to transmit your Personal Data directly to another data controller where this is technically feasible. This right only arises where: (1) we process your Personal Data with your consent or where it is necessary to perform our contract with you; and (2) the processing is carried out by automated means.

 • Right to Withdraw Consent

You may withdraw your consent (if you have previously granted it) at any time, however the withdrawal shall have no impact upon the legality of data processing that had been carried out based on your consent before the withdrawal.

You can exercise any of these rights by submitting a request to our GDPR Team in writing to the seat of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. addressing it to GDPR Team or electronically by sending an e-mail to: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

We will provide you with information on any action taken upon your request in relation to any of these rights without undue delay and at the latest within 1 month of receiving your request. We may extend this up to 2 months if necessary however we will inform you if this arises. Please note that we may ask you to confirm your identity when you seek to exercise any of your data protection rights.

You also have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office. For further information see www.uodo.gov.pl.

 

15. ZMIANY DO NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA ORAZ PYTANIA

Treść niniejszego zawiadomienia może podlegać zmianom w całości lub w części, wedle naszego uznania. Wszelkie zmiany będą wchodziły w życie natychmiast po przekazaniu ci zmienionego zawiadomienia.

Jeżeli kiedykolwiek postanowimy wykorzystać twoje Dane Osobowe w sposób znacząco różniący się od sposobu opisanego w niniejszym zawiadomieniu, lub od sposobu przekazanego ci w jakiejkolwiek innej formie podczas gdy były zbierane, zostaniesz o tym powiadomiony oraz będziesz miał prawo wybrać, czy chcesz abyśmy wykorzystywali twoje Dane Osobowe w tenże nowy sposób.

Jeżeli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki twoje Dane Osobowe są wykorzystywane lub przetwarzane przez Spółkę, prosimy o złożenie takiego zapytania, uwag lub wątpliwości w formie pisemnej do naszego Zespołu ds. RODO na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl

 

15. CHANGES TO THIS NOTICE & QUESTIONS

We may amend this Notice on occasion, in whole or part, at our sole discretion. Any changes will be effective immediately upon communicating the revised notice to you.

If at any time we decide to use your Personal Data in a manner significantly different from that stated in this notice, or otherwise disclosed to you at the time it was collected, we will notify you and you will have a choice as to whether or not you want us to use your Personal Data in the new manner.

If you have any questions, comments or concerns about the way your Personal Data is being used or processed by the Company, please submit your question, comment or concern in writing to our GDPR Team to the seat of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. addressing it to GDPR Team or electronically by sending an e-mail to: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl