Jak możemy Ci pomóc?
Jak możemy Ci dziś pomóc?

Oświadczenie o prywatności

Oświadczenie o prywatności

Privacy Statement

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

OSOBY DO KONTAKTÓW BIZNESOWYCH & MARKETINGOWYCH, UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ, OBECNI KLIENCI, POTENCJALNI KLIENCI

DATA PROTECTION NOTICE
MARKETING AND BUSINESS CONTACTS, WEBSITE USERS, EXISTING CUSTOMERS, POTENTIAL CUSTOMERS

1. CEL I ZAKRES ZAWIADOMIENIA

Niniejsze zawiadomienie ma na celu wyjaśnić w jaki sposób Smurfit Kappa Group ("Grupa", "my", "nas" i "nasze") będzie obchodzić się z twoimi Danymi Osobowymi oraz określa informacje, w tym informacje osobowe wyszczególnione poniżej odnoszące się do ciebie ("Dane Osobowe"), które będą zbierane i przetwarzane przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. i/lub w jej imieniu przez podmioty trzecie świadczące usługi na jej rzecz w kontekście współpracy pomiędzy nami a tobą.
Administratorem twoich Danych Osobowych jest Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-163), ul. Klasyków 36, która jest członkiem Grupy. Ogólnie, za twoje Dane Osobowe będzie odpowiadała Grupa. Aby uzyskać więcej informacji na temat Grupy, w tym by zobaczyć pełną listę podmiotów należących do Grupy, proszę kliknąć w link (www.smurfitkappa.com/vHome/com/Locations). Podmioty należące do Grupy wdrożyły procedury w celu zapewnienia ochrony twoich Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego zawiadomienia, prosimy o kontakt z Departamentem Prawnym Grupy w formie elektronicznej na adres: grouplegal@smurfitkappa.com lub z naszym Zespołem ds. RODO na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

1. PURPOSE AND SCOPE OF NOTICE

This notice is intended to explain how your Personal Data will be handled by Smurfit Kappa Group (the "Group", "we", "us" and "our") and sets out the information including the personal information detailed below relating to you ("Personal Data") that will be collected and processed by the Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. and/or on its behalf by its third party service providers in the context of your dealings with us.

The controller of your Personal Data is Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. seated in Warszawa (03-163), ul. Klasyków 36, which is a member of the Group. Overall, your Personal Data will be under the responsibility of the Group. For more information about the Group, including a full list of entities in the Group, click the link (www.smurfitkappa.com/vHome/com/Locations). The entities within the Group have established procedures in place to ensure that your Personal Data is protected.
If you have any questions or concerns about this notice, please contact the Group Legal department at grouplegal@smurfitkappa.com or by writing to our GDPR Team to the address of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. addressing it to the GDPR Team /in Polish: Zespół ds. RODO/ or by sending an e-mail to: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl .

2. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA

WAŻNE: uprzejmie informujemy, że chociaż dokładamy wszelkich starań aby niniejsze zawiadomienie było tak kompletne i poprawne jak tylko jest to możliwe, nie jest ono wyczerpujące i może w przyszłości podlegać aktualizacjom zgodnie z rozdziałem 12 niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie jest podzielone na kilka rozdziałów, z których kilka lub wszystkie mogą cię dotyczyć w zależności od charakteru twojego powiązania z Grupą. W każdym przypadku przysługują ci pewne prawa na mocy prawa dotyczącego ochrony danych, które są wymienione w rozdziale 11. W szczególności przysługuje ci w każdym czasie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas twoich Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy twoje Dane Osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Osoby do kontaktów biznesowych & marketingowych:

jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez twojego pracodawcę/podmiot, który reprezentujesz do kontaktów biznesowych lub zdecydowałeś/aś się, aby otrzymywać od nas informacje marketingowe, możesz przeczytać w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych będziemy wykorzystywać twoje Dane Osobowe w rozdziale 4.

Użytkownicy strony internetowej:

jeżeli używasz naszej strony internetowej, https://www.smurfitkappa.com/vhome/pl ("Strona internetowa"), możesz przeczytać w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych będziemy wykorzystywać twoje Dane Osobowe jako użytkownika Strony internetowej w rozdziale 5A. Użytkownicy Strony internetowej powinni również zapoznać się z naszą Polityka plików cookies.

Użytkownicy mediów społecznościowych:

jeżeli używasz naszych kont w mediach społecznościowych (Twitter i LinkedIn), możesz przeczytać w jaki sposób używamy twoich Danych osobowych jako użytkownika mediów społecznościowych w rozdziale 5B.

Obecni Klienci:

jeżeli jesteś obecnym klientem Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w rozdziale 6.

Potencjalni Klienci:

Jeżeli Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. nawiązał z tobą relację albo ty nawiązałeś z nami relację ale nie jesteś naszym klientem możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w rozdziale 7.

2. APPLICATION OF THIS NOTICE

IMPORTANT: please note that this Notice, while intended to be as complete and accurate as reasonably possible, is not exhaustive and may be updated from time to time in accordance with section 12 of this Notice.

This Notice is divided into a number of sections, some or all of which may be relevant to you depending on the nature of your relationship with the Group. In all cases, you have certain rights under data protection law which are set out in section 11. In particular, you have the right to object at any time to the processing of your Personal Data where we process your Personal Data on the legal basis of pursuing our legitimate interests.


Marketing & Business Contacts:

if you have been appointed by your employer/entity you represent as a business contact or if you have signed up to receive marketing communications from us, you can read about the purposes for which your Personal Data will be processed and the legal basis for the processing in section 4.
Website Users: if you use our website, https://www.smurfitkappa.com/vhome/pl (the "Website"), you can read about the purposes for which your Personal Data as a website user will be processed and the legal basis for the processing in section 5. Website users should also read our Cookies Policy.

Website Users:


if you use our website, https://www.smurfitkappa.com/vhome/pl (the "Website"), you can read about the purposes for which your Personal Data as a website user will be processed and the legal basis for the processing in section 5A. Website users should also read our Cookies Policy.

Social Media Users:

if you use our social media accounts (Twitter and LinkedIn), you can read about how we use your Personal data as a social media user at section 5B.

Existing Customers:

if you are an existing customer of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., you can read about the purposes for which your Personal Data will be processed and the legal basis for the processing in section 6.

Potential Customers:

if Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. established a relationship with you or you established a relationship with us but you are not our customer, you can read about the purposes for which your Personal Data will be processed and the legal basis for the processing in section 7.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

W zależności od charakteru naszej współpracy, możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe:

 • Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, twoje imię i nazwisko, stanowisko pracy, dane kontaktowe, czynności służbowe oraz obszary zainteresowania, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także informacje dotyczące twojej subskrypcji, otrzymania lub zainteresowania którąkolwiek z naszych list mailingowych lub newsletterów.
 • Jeżeli używasz naszej strony internetowej, informacje na temat twoich wizyt na naszej Stronie internetowej, twojej lokalizacji oraz adresu IP, informacje na temat używanej przez ciebie przeglądarki oraz data i godzina twoich wizyt na naszej Stronie internetowej, a w przypadku skorzystania z formularza „Skontaktuj się z nami” dodatkowo dane podane przez ciebie w tym formularzu,
 • Jeżeli zachodzi interakcja pomiędzy tobą a naszymi kontami w mediach społecznościowych, zbieramy twoje Dane Osobowe w zakresie obejmującym twoje imię i nazwisko, lokalizację, kraj, stanowisko służbowe, miejsce pracy, obszary zainteresowania, o ile te typy danych osobowych są widoczne na twoich kontach w mediach społecznościowych,
 • Jeżeli jesteś klientem: twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące fakturowania, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu,
 • Jeżeli jesteś potencjalnym klientem: twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu.
    

3. WHAT PERSONAL DATA WE PROCESS

Depending on the nature of your dealings with us, we may process the following types of Personal data about you :

 • If you are a marketing/business contact, your name, your position, your contact details, your business activities and interests, your image – if participating in events organised by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. as well as information relating to your subscription to, receipt of or interest in any of our mailing lists or newsletters.
 • If you use the Website, information about your visits to our Website, your location and IP address, the browser software you use and the date and time you access the Website; in the case when you use the “Contact us” form - additionally also the data you provide in this form,
 • If you interact with our social media accounts, we collect Personal Data about you such as name, location, country, job title, company, area of interest, provided that these types of personal data are publicly visible from your social media accounts,
 • If you are a customer: your name, your contact details, billing information, details of your visits and your correspondence and communications with our staff, your image – if participating in events organised by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. as well as any information which is provided to us by you or on your behalf,
 • If you are a potential customer: your name, your contact details, details of your visits and your correspondence and communications with our staff, your image – if participating in events organised by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. as well as any information which is provided to us by you or on your behalf.

4. OSOBY DO KONTAKTÓW BIZNESOWYCH I MARKETINGOWYCH

Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, możemy pozyskiwać, zbierać oraz przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu promowania działalności biznesowej Smurfit Kappa Polska sp. z.o.o.;
 • W celu zapraszania cię na wydarzenia;
 • W celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
 • W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z osobami do kontaktów biznesowych/marketingowych reprezentujących klienta/potencjalnego klienta;
 • W celu wysyłania ci materiałów marketingowych, newsletterów i innych informacji;
 • W celu monitorowania i analizowania twojego zainteresowania materiałami, które do ciebie wysyłamy;
 • W celu wysyłania ci pocztą tradycyjną informacji marketingowych,
 • W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;
 • W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie.

Jeżeli chodzi o powyższe okoliczności, z reguły polegamy na uzyskanej od ciebie zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych oraz w przypadku przesyłania ci materiałów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną na odrębnie pozyskanych od ciebie zgodach na takie działania. W pewnych okolicznościach (np. gdy pozostajemy z Tobą w relacji biznesowej oraz wysyłamy nasze materiały marketingowe pocztą tradycyjną) będziemy korzystać z naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu będziemy również wykorzystywać w celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania z Tobą relacji biznesowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak też w celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń.

Zawsze będziesz miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji marketingowych (wycofać wcześniej udzieloną zgodę lub złożyć sprzeciw wobec dalszego przetwarzania twoich danych w celach marketingowych) zgłaszając rezygnację naszemu Zespołowi ds. RODO w formie pisemnej na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

4. MARKETING AND BUSINESS CONTACTS

If you are a marketing/business contact we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

 • To promote Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. business activities;
 • To invite you to events;
 • To establish, develop and maintain relationships with you;
 • To manage and administer our relationship with our marketing/business contacts representing a customer/a potential customer;
 • To send you marketing materials, newsletters and other information;
 • To monitor and analyse your interest in the material we send to you;
 • To send you marketing information by post;
 • To carry out customer satisfaction and other surveys;
 • To document events organized by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. by taking photos or filming.

In these circumstances we generally rely on your consent to your personal data being processed and, in the case of sending you marketing materials by e-mail or over the phone, based on your separately given consent for such activities. In some circumstances (e.g. when we maintain business relationship with you and we send you our marketing materials by post) we will rely on our legitimate interest. The legal basis of our legitimate interest will also be used in order to establish, develop and maintain business relations with you in connection with our business activity as well as to document events organized by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o.

You will always have the opportunity to stop receiving marketing communications (to withdraw the previously given consent or to object to your data being processed for marketing purposes) by informing our GDPR Team about your resignation by writing to the address of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. seat, addressing it to the GDPR Team /in Polish: Zespół ds. RODO/ or by sending an e-mail to: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

5A. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ

Jeżeli odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów

 • W celu utrzymania, ulepszania, testowania oraz monitorowania efektywności Strony internetowej
 • W celu monitorowania danych takich jak liczba gości, dane dotyczące ruchu na stronie oraz prawidłowości dot. danych demograficznych;
 • Aby upewnić się, że zawartość strony internetowej jest prezentowana w możliwie najbardziej efektywny sposób, aby usprawnić korzystanie z niej;
 • W celu powiadamiania cię o wszelkich zmianach dotyczących naszej strony internetowej i/lub naszych usług; oraz
 • W celu prowadzenia korespondencji/udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszonymi zapytaniami poprzez formularz „Skontaktuj się z nami”.
   

Pozyskujemy, zbieramy oraz przetwarzamy takie informacje osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na chęci zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania strony internetowej oraz w celu analizy, które z prezentowanych na stronie treści są najbardziej interesujące dla osób odwiedzających stronę. Pozwala nam to na udostępnianie Strony internetowej w sposób ciągły oraz na ulepszanie jej tak, by lepiej odpowiadała potrzebom odwiedzających. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy również aby, zgodnie z twoimi oczekiwaniami, udzielić ci odpowiedzi/prowadzić z tobą korespondencję w związku ze zgłoszonym zapytaniem poprzez formularz „Skontaktuj się z nami”.

5A. WEBSITE USERS

If you visit our Website we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

 • To maintain, improve, test and monitor the effectiveness of the Website;
 • To monitor metrics such as total number of visitors, traffic data and demographic patterns;
 • To ensure content on the website is presented in the most effective manner for you and to enhance your use of the website; and
 • To notify you of any changes to the Website and/or our services,
 • To exchange correspondence/reply to queries sent via the “Contact us” form.

We obtain, collect and process this personal information based on our legitimate interest in ensuring that the Website is operating smoothly and in order to analyse which content is of most interest to visitors. This helps us to keep the Website available at all times and to improve your experience when you visit the Website. The legal basis of our legitimate interest is also used to reply to you/engage in correspondence with you concerning your queries sent to us via the “Contact us” form, in accordance with your expectations.

5B. UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeżeli odwiedzasz nasze konta w mediach społecznościowych, możemy pozyskać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu rozpoznania danych demograficznych oraz zrozumienia preferencji i zainteresowań osób odwiedzających nasze konta w mediach społecznościowych aby zapewniać im lepiej dopasowane treści i informacje (profilowanie)
 • W celu optymalizacji osób odwiedzających nasze konta w mediach społecznościowych oraz kierowania treści do właściwego odbiorcy.

5B. SOCIAL MEDIA USERS

If you visit our social media accounts, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

 • For the purpose of understanding our audience’s demographic, preferences and interests, and being able to provide our audience with more relevant information and news via our social media accounts (profiling)
 • For the purpose of optimizing our audience and targeting.

6. OBECNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszych obecnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 •  W celu prowadzenia procesów administracyjnych, finansowych i operacyjnych;
 • W celu zapoznawania się oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję i zapytania, które do nas kierujesz;
 • W celu monitorowania poziomu sprzedaży i obserwowania prawidłowości dotyczących sprzedaży;
 • W celu przeprowadzania kontroli “due diligence”;
 • W celu realizacji zamówień i zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z wszelkich zawartych z tobą umów sprzedażowych;
 • W celu przetwarzania płatności finansowych oraz zarządzania twoim kontem klienckim;
 • W celu zawierania umów z organizacją, z którą jesteś związany;
 • W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi;
 • W celu zapewnienia zgodności z prawem spółek obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej;
 • W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;
 • W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie.

Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia funkcjonowania naszej działalności oraz podtrzymywania naszej relacji z tobą;
 • konieczność wynikającą z faktu zawarcia i wykonywania umowy z tobą;
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych przez nas wydarzeń;
 • konieczność wynikająca z faktu, że przetwarzamy twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym wynikającym z obowiązującego nas prawa w Polsce i Unii Europejskiej;
 • twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

W przypadku, gdybyś nie chciał dostarczyć nam swoich Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać je w powyższych celach, nie będziemy w stanie świadczyć usług ani sprzedawać ci naszych produktów.

6. EXISTING CUSTOMERS

If you are one of our existing customers, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

 • To conduct administrative, financial and operational processes;
 • To review and respond to any correspondence or queries you send us;
 • To monitor sales levels and review sales patterns;
 • To conduct due diligence checks;
 • To fulfil orders and comply with our obligations under any contract of sale we may have with you;
 • To process any financial payments and manage your customer account;
 • To enter into contractual relations with the organisation with which you are connected;
 • To pursue or to defend against legal claims;
 • To send you marketing information. Please see section 4 of this Notice for further information.
 • To comply with applicable Polish and European Union company law;
 • To carry out customer satisfaction and other types of surveys;
 • To document events organized by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. by taking photos or filming.

We obtain, collect and process your Personal Data for the above purposes based on the following legal bases:

 • our legitimate interest to ensure the operation of our business and the maintenance of our relationship with you;
 • a necessity in order to enter into and perform a contract with you;
 • our legitimate interest to pursue or to defend against legal claims;
 • our legitimate interest to document events that we organize;
 • a necessity to process your Personal Data in order to comply with a legal obligation under applicable Polish and European Union law to which we are subject;
 • your consent to be subject to our marketing activities. Please see section 4 of this Notice for further information.

In the event that you do not wish to provide us with your Personal Data so that we can process it for the purposes outlined above, we will not be able to provide services or sell products to you.

7. POTENCJALNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszym potencjalnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
 • W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z potencjalnymi klientami;
 • W celu przygotowania do zawarcia umowy;
 • W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z.o.o. wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie;
 • W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i podtrzymywaniu z tobą relacji biznesowej;
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych przez nas wydarzeń;
 • konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy na twoje żądanie;
  twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. Więcej
 • informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

7. POTENTIAL CUSTOMERS

If you are one of our potential customers, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

 • To develop and maintain our relationship with you;
 • To manage and administer our relationships with potential customers;
 • To prepare to enter into a contract;
 • To document events organized by Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. by taking photos or filming;
 • To send you marketing information. Please see section 4 of this Notice for further information.

We obtain, collect and process your Personal Data for the above purposes based on the following legal bases:

 • our legitimate interest to develop and maintain our relationship with you;
 • our legitimate interest to document events that we organize;
 • the necessity to undertake actions before entering into contract with you upon your request;
 • your consent to be subject to our marketing activities. Please see section 4 of this Notice for further information.

8. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od charakteru związku, który cię z nami łączy, możemy ujawnić niektóre lub wszystkie Dane Osobowe otrzymane od ciebie i uzyskane o tobie następującym podmiotom/osobom: członkom i udziałowcom Grupy, usługodawcom świadczącym usługi wsparcia, usługodawcom świadczącym usługi związane z IT oraz stroną internetową, spółkom zajmującym się marketingiem, agencjom PR-owym, drukarniom, agencjom reklamowym oraz innym dostawcom, innym osobom z naszej organizacji, podmiotom/osobom trzecim zaangażowanym w przygotowanie lub organizowanie wydarzeń lub w nich uczestniczących, profesjonalnym doradcom takim jak doradcy podatkowi i radcy prawni, konsultantom i księgowym, władzom ustawodawczym (np. organom ścigania oraz organom publicznym) oraz stronom trzecim w związku ze sprzedażą lub zakupem Grupy lub majątku posiadanego przez Grupę. 

8. DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA

Depending on the nature of your relationship with us, we may disclose some or all of the Personal Data we collect from and obtain about you to the following entities/persons: members and shareholders of the Group, service providers who provide support services, IT & website service providers, marketing companies, PR agencies, printers, advertising agencies and other suppliers, other people in our organisation, third parties (entities/persons) involved in preparing or organising events or participating in them, professional advisors such as tax or legal advisors, consultants and accountants, regulatory authorities (e.g. enforcement agencies and public authorities) and third parties in connection with the sale or purchase of the Group or assets owned by the Group.

9. GRUPOWE PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane Osobowe mogą zostać przez nas przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG") do innych członków Grupy i innych odbiorców. Niektórzy Odbiorcy (nasi dostawcy będący podmiotami trzecimi oraz inne spółki Grupy, którzy przetwarzają twoje Dane Osobowe w naszym imieniu mogą przekazywać twoje Dane Osobowe poza EOG do państwa, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony twoim Danym Osobowym. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do takiego przekazywania danych, zgodnie z naszą polityką: a) przekazywanie danych nie może nastąpić bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody; oraz b) wdrożona jest odpowiednia umowa dotycząca takiego przekazania, która zapewnia ochronę twoich Danych Osobowych. Szczegółową informację w zakresie zastosowanych zabezpieczeń możesz uzyskać kontaktując się z Zespołem ds. RODO.

9. GROUP TRANSFERS OF YOUR PERSONAL DATA

We may transfer your Personal Data outside of the European Economic Area ("EEA") to other members of the Group and other recipients. Certain Recipients (our third party service providers and other Group companies) who process your Personal Data on our behalf may transfer your Personal Data outside the EEA to a country that does not provide an adequate level of protection to your Personal Data. Where such transfers occur, it is our policy that: a) they do not occur without our prior written consent; and b) that an appropriate transfer agreement is put in place to protect your Personal Data. If you would like to find out more about the used protection measures, please contact our GDPR Team.


10. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli chodzi o Dane Osobowe osób do kontaktów biznesowych i marketingowych to, co do zasady, są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji lub wycofania zgody/złożenia sprzeciwu. W momencie kiedy ustalimy, że przechowywanie przez nas przedmiotowych Danych Osobowych nie jest już niezbędne, zostaną one usunięte z naszych systemów.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników Strony internetowej to, są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu ostatniej wizyty na stronie.

Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników mediów społecznościowych to są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu publikacji w mediach społecznościowych.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe obecnych klientów to są one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowo-rachunkowego. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie twojej zgody albo naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy je przechowywać do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe potencjalnych klientów to są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich pozyskania albo do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu.
Należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach możemy przechowywać twoje dane przez dłuższy okres czasu, na przykład jeżeli dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi lub jeżeli mamy podstawy by sądzić, że zgodnie z prawem lub oczekiwaniami odpowiednich organów powinniśmy zachować twoje Dane Osobowe.

10. RETENTION OF YOUR PERSONAL DATA

In general, as far as Personal Data of business and marketing contacts is concerned, it is kept while we maintain ongoing relationship with them or until their consent is withdrawn or an objection is made. Once we have determined that we no longer need to hold this data, we will delete it from our systems.
As far as Personal Data of Website Users’ is concerned, it is kept for the period of 12 months since their last visit on our website.

As far as Personal Data Social Media Users' is concerned, it is kept for the period of 12 months since their last publication on social media.
As far as Personal Data of our existing customers is concerned, it is kept for the term of our contract and subsequently for the period required by the legal regulations related to tax and accounting. In the case of processing your Personal Data based on your consent or our legitimate interest, it will be kept until you have withdrawn your consent/objected to processing, no longer however that is necessary for the purposes for which the Personal Data is processed.
As far as Personal Data of potential customers is concerned, it is kept for the period of 12 months since obtaining it or until you have withdrawn your consent/objected to processing.
Please note that in certain circumstances, we may hold your data for a longer period, for example, if we are making a claim or defending against one or believe in good faith that the law or a relevant regulator may reasonably in our view expect or require us to preserve your Personal Data.

11. TWOJE PRAWA I JAK Z NICH SKORZYSTAĆ

Przysługuje ci szereg praw w odniesieniu do twoich Danych Osobowych, które są określone w niniejszym rozdziale 11. Prawa te obejmują zwłaszcza prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich Danych Osobowych, tam gdzie takie przetwarzanie prowadzone jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach prawa te mogą nie być absolutne.

Prawo Więcej informacji
Prawo do sprzeciwu W każdym czasie przysługuje ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzamy twoje Dane Osobowe w oparciu o podstawę prawną polegającą na realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Kiedy przetwarzamy twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zawsze bierzemy pod uwagę i równoważymy wszelki potencjalny wpływ jaki może to mieć na ciebie i twoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać twoich Danych Osobowych do działań, których wpływ na ciebie jest bardziej znaczący od naszych interesów (chyba, że posiadamy na to twoją zgodę lub jest to dozwolone lub wymagane prawem Polski lub Unii Europejskiej).
Prawo do dostępu Przysługuje ci prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas twoich Danych Osobowych oraz do dostępu do informacji o tobie, które znajdują się w naszym posiadaniu. Opłaty za złożone wnioski o udostępnienie danych będą pobierane jedynie wówczas, gdy w naszym odczuciu twoje żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne.
Prawo do sprostowania Przysługuje ci prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia Danych Osobowych, które cię dotyczą, znajdujących się w naszym posiadaniu.
Prawo do usunięcia W pewnych okolicznościach możesz również zażądać usunięcia twoich danych osobowych, na przykład jeżeli skorzystasz z prawa do sprzeciwu (patrz powyżej), wycofasz zgodę (patrz poniżej), a my nie będziemy mieli powodu, który pozwoli nam na dalsze przetwarzanie twoich Danych Osobowych lub jeżeli nie będziemy już potrzebowali twoich Danych Osobowych do celów określonych w niniejszym zawiadomieniu.
Prawo do ograniczenia przetwarzania W pewnych przypadkach masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania twoich Danych Osobowych, w tym w przypadku, gdy masz podstawy by sądzić, że posiadane przez nas dane są niepoprawne lub że sposób w jaki wykorzystujemy informacje o tobie jest sprzeczny z prawem. Jeżeli w sposób skuteczny skorzystasz z tego prawa, będziemy przechowywać twoje Dane Osobowe i nie będziemy w inny sposób ich przetwarzać do momentu wyjaśnienia tych kwestii.

Prawo do przenoszenia danych

 

Możesz zażądać od nas dostarczenia ci twoich Danych Osobowych, które nam podałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz możesz zażądać abyśmy przesłali twoje Dane Osobowe bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Z tego prawa możesz skorzystać jedynie gdy: (1) przetwarzamy twoje Dane Osobowe za twoją zgodą lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania zawartej z tobą umowy; oraz (2) przetwarzanie jest prowadzone w sposób zautomatyzowany.
Prawo do wycofania zgody Możesz wycofać w dowolnym momencie zgodę (jeśli ją wyraziłeś), przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw można skorzystać składając stosowne żądanie naszemu Zespołowi ds. RODO w formie pisemnej na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

Będziemy cię bezzwłocznie informować o wszelkich podjętych przez nas działaniach dotyczących złożonego żądania w związku z jakimkolwiek z tych praw, w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od złożenia żądania. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, jeżeli okaże się to konieczne, aczkolwiek w wypadku powstania takiej sytuacji zostaniesz o tym poinformowany. Informujemy, że możemy cię prosić o zweryfikowanie twojej tożsamości, jeżeli będziesz chciał skorzystać z któregokolwiek z przysługujących ci praw dotyczących ochrony danych.

Przysługuje ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią strony www.uodo.gov.pl.

11. YOUR RIGHTS AND HOW TO EXERCISE THEM

You have a number of rights in relation to your Personal Data, which are set out in this section 11. In particular these rights include the right to object to processing of your Personal Data where that processing is carried out for our legitimate interests. Note that in certain circumstances these rights might not be absolute.

 RIGHT

 FURTHER INFORMATION

Right to Object You have the right to object at any time to the processing of your Personal Data where we process your Personal Data on the legal basis of pursuing our legitimate interests. When we process your Personal Data based on our legitimate interests, we make sure to consider and balance any potential impact on you and your data protection rights. We will not use your Personal Data for activities where our interests are overridden by the impact on you (unless we have your consent or are otherwise required or permitted by Polish or European Union law).
Right of Access You have the right to request a copy of the Personal Data held by us about you and to access the information which we hold about you. We will only charge you for making such an access request where we feel your request is unjustified or excessive.
Right to Rectification  You have the right to have any inaccurate Personal Data which we hold about you updated or corrected.
Right to Erasure In certain circumstances, you may also have your personal information deleted, for example if you exercise your right to object (see above), when you withdraw your consent (see below) and we do not have an overriding reason to process your Personal Data or if we no longer require your Personal Data for the purposes as set out in this notice.
Right to Restriction of Processing You have the right to ask us to restrict processing your Personal Data in certain cases, including if you believe that the Personal Data we hold about you is inaccurate or our use of your information is unlawful. If you validly exercise this right, we will store your Personal Data and will not carry out any other processing until the issue is resolved.
Right to Data Portability You may request us to provide you with your Personal Data which you have given us in a structured, commonly used and machine-readable format and you may request us to transmit your Personal Data directly to another data controller where this is technically feasible. This right only arises where: (1) we process your Personal Data with your consent or where it is necessary to perform our contract with you; and (2) the processing is carried out by automated means.
Right to Withdraw Consent You may withdraw your consent (if you have previously granted it) at any time, however the withdrawal shall have no impact upon the legality of data processing that had been carried out based on your consent before the withdrawal.

You can exercise any of these rights by submitting a request to our GDPR Team in writing to the seat of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. addressing it to GDPR Team or electronically by sending an e-mail to: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

We will provide you with information on any action taken upon your request in relation to any of these rights without undue delay and at the latest within 1 month of receiving your request. We may extend this up to 2 months if necessary however we will inform you if this arises. Please note that we may ask you to verify your identity when you seek to exercise any of your data protection rights.

You also have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office. For further information see www.uodo.gov.pl.

12. ZMIANY DO NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA ORAZ PYTANIA

Treść niniejszego zawiadomienia może podlegać zmianom w całości lub w części, wedle naszego uznania. Wszelkie zmiany będą wchodziły w życie natychmiast po przekazaniu ci zmienionego zawiadomienia.

Jeżeli kiedykolwiek postanowimy wykorzystać twoje Dane Osobowe w sposób znacząco różniący się od sposobu opisanego w niniejszym zawiadomieniu, lub od sposobu przekazanego ci w jakiejkolwiek innej formie podczas gdy były zbierane, zostaniesz o tym powiadomiony, oraz będziesz miał prawo wybrać, czy chcesz abyśmy wykorzystywali twoje Dane Osobowe w tenże nowy sposób.

Jeżeli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki twoje Dane Osobowe są wykorzystywane lub przetwarzane przez Spółkę, prosimy o złożenie takiego zapytania, uwag lub wątpliwości w formie pisemnej do naszego Zespołu ds. RODO na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

12. CHANGES TO THIS NOTICE & QUESTIONS

We may amend this Notice on occasion, in whole or part, at our sole discretion. Any changes will be effective immediately upon communicating the revised notice to you.
If at any time we decide to use your Personal Data in a manner significantly different from that stated in this notice, or otherwise disclosed to you at the time it was collected, we will notify you and you will have a choice as to whether or not you want us to use your Personal Data in the new manner.
If you have any questions, comments or concerns about the way your Personal Data is being used or processed by the Company, please submit your question, comment or concern in writing to our GDPR Team to the seat of Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. addressing it to GDPR Team or electronically by sending an e-mail to: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.