Strategia podatkowa | Smurfit Kappa

Strategia podatkowa

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
(za okres 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.)

A. Podstawa prawna

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości w wykonaniu obowiązku nałożonego na Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) przez przepisy art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”). Przepis ten zobowiązuje do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej podatników, których przychody przekroczyły w roku podatkowym równowartość 50 milionów EUR 

Z uwagi na fakt, że przychody Spółki w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przekroczyły równowartość 50 milionów EUR, Spółka jest zobowiązana do sporządzania Informacji za ww. okres.

B. Podstawowe informacje o Spółce

  • Nazwa: Smurfit Kappa Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Adres siedziby: ul. Klasyków 36, 03-163 Warszawa
  • NIP 5251876057
  • KRS 0000019030
  • Przedmiot działalności: produkcja i sprzedaż tektury falistej oraz opakowań z tektury falistej

C. Główne założenia strategii podatkowej Spółki

Podstawowym celem strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę jest dążenie do zagwarantowania rzetelności i przejrzystości w realizacji obowiązków podatkowych ciążących na Spółce i w efekcie zapewnienie kompletności i prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki. 

Spółka dokłada wszelkich starań aby jej rozliczenia podatkowe były dokonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a kwoty zobowiązań podatkowych były w każdym przypadku kalkulowane na podstawie właściwych przepisów, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem dokonywanych przez Spółkę transakcji i zdarzeń gospodarczych, w których Spółka uczestniczy oraz regulowane w terminach określonych przepisami prawa. Z zachowaniem powyższych wymogów Spółka realizuje ciążące na niej obowiązki wynikające z prawa podatkowego, w szczególności w zakresie kalkulacji i opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), regularnego i terminowego składania raportów JPK i regulowania wynikających z nich należności VAT, bieżącego weryfikowania obowiązków związanych z płatnościami należności na rzecz tzw. nierezydentów i pobierania podatku źródła, pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), opłacania podatków lokalnych, sporządzania dokumentacji cen transferowych i weryfikacji rynkowości warunków transakcji z podmiotami powiązanymi oraz monitorowania występowania schematów podatkowych i obowiązku ich raportowania.

Spółka nie angażuje się w sztuczne konstrukcje prawne tworzone w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych ani nie uczestniczy w konstrukcjach, które pozbawione są uzasadnienia ekonomicznego. Wszelkie przedsięwzięcia / transakcje realizowane przez Spółkę motywowane są względami biznesowymi / gospodarczymi, a nie podatkowymi. 

Spółka dochowuje należytej staranności przy zapewnieniu prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym na bieżąco współpracując z zewnętrznymi doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami. Kwestie, które budzą wątpliwości interpretacyjne co do skutków podatkowych są przez Spółkę i jej doradców na bieżąco rozstrzygane, a w przypadku gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie konsekwencji podatkowych określonych działań bądź operacji, Spółka stosuje podejście, które minimalizuje ryzyko powstania po stronie Spółki zaległości podatkowych czy naruszenia przez Spółkę innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. 

Kierownictwo Spółki w pełni rozumie znaczenie zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych w Spółce i w związku z tym nie podejmuje działań mogących narazić Spółkę na ryzyka podatkowe, jednocześnie dokładając starań – w szczególności poprzez bieżący dialog i wsparcie służb księgowych – aby realizacja obowiązków podatkowych Spółki przebiegała z zachowaniem najwyższych standardów staranności i rzetelności oraz przejrzystości w kontaktach z organami podatkowymi. 

W celu minimalizowania ryzyk podatkowych, Spółka podejmuje również takie działania jak: (i) nadzór / kontrola wewnętrzna nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników Spółki w ramach hierarchii służbowej, (ii) bieżące monitorowanie zmian w przepisach podatkowych, (iii) przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla personelu księgowo-podatkowego. 

D. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W ramach Spółki obowiązują i są stosowane procedury i procesy umożliwiające zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie, w szczególności w zakresie kalkulacji należnych zobowiązań podatkowych, ich raportowania i terminowego regulowania. 

Spółka stosuje m.in. sformalizowane procedury i instrukcje dotyczące wymogu dochowania należytej staranności w zakresie podatku u źródła oraz raportowania schematów podatkowych.  

Ponadto, Spółka stosuje szereg procedur i procesów niemających sformalizowanego / zmaterializowanego charakteru, opartych na wieloletnim doświadczeniu i na bieżąco aktualizowanej wiedzy personelu księgowego Spółki oraz przyjętych przez ten personel sprawdzonych schematach działań – ukierunkowanych na zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Nadzór nad właściwą realizacją tych procedur i procesów jest sprawowany przez osoby zatrudnione na stanowisku Dyrektora Finansowego oraz Głównej Księgowej, zarządzające i sprawujące kontrolę nad działem finansowym Spółki. W dziale tym zatrudnieni są pracownicy uczestniczący w realizacji obowiązków podatkowych Spółki, w oparciu o podział zadań, ról, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikający z przypisanych do poszczególnych osób obowiązków pracowniczych. 

Realizację obowiązków Spółki związanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowniczych, w tym z naliczaniem i pobieraniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Spółka powierzyła zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu na rzecz Spółki usługi outsourcingu płacowego. Do zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych Spółki w tym zakresie mają więc zastosowanie procedury przyjęte przez  usługodawcę. Zasady współpracy Spółki i podmiotu świadczącego na jej rzecz usługi outsourcingu płacowego reguluje umowa, określająca m.in. zakres zadań powierzonych usługodawcy, wymagania dotyczące jakości usług i możliwości / zasobów usługodawcy wymaganych do wypełnienia standardów jakości oraz prawa i obowiązki stron, a także gwarantująca Spółce prawo do pełnych informacji o realizowanych na jej rzecz usługach oraz audytu sposobu ich wykonywania. 

E. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał dla Spółki jednostronne uprzednie porozumienie cenowe dla transakcji obejmującej odpłatne korzystanie przez Spółkę z praw własności intelektualnej należących do podmiotu powiązanego.

Spółka nie uczestniczyła w innych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie, o której mowa w przepisach działu IIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Jednocześnie Spółka stara się na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące jej rozliczeń podatkowych poprzez bezpośredni kontakt z organami podatkowymi (w razie zaistnienia takiej konieczności) przez wyznaczone do tego osoby, udzielając organom podatkowym wszelkich niezbędnych informacji i deklarując pełną transparentność w tym zakresie.

F. Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. wszystkie ciążące na Spółce obowiązki podatkowe były realizowane z należytą starannością i w obowiązujących Spółkę terminach.

W okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej 

G. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów

W okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Spółka była stroną transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekroczyła  5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Transakcje te dotyczyły: (i) zakupu surowców do produkcji wyrobów, (ii) zaciągnięcia pożyczek oraz (iii) korzystania z rachunku rozliczeniowego z linią kredytową. 

H. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

W okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

I. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie:
a. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
d. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

W okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Spółka wystąpiła z jednym wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. Przedmiotowy wniosek dotyczył interpretacji i stosowania art. 15c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

W okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Spółka nie składała wniosków o:
a. ogólne interpretacje podatkowe, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b. wydanie wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
c. wydanie wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

J. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.