Smurfit Kappa | Styrning och mänskliga rättigheter

Styrning och mänskliga rättigheter

 

Vi är fast beslutna att sträva efter de högsta standarderna för bolagsstyrning och etiskt affärsuppförande. Engagemanget finns i hela vår verksamhet, från styrelserummet till fabriksgolvet och genom hela vår leveranskedja.

Våra policies

Mänskliga rättigheter

 

I enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och de grundläggande principerna och rättigheterna på arbetsplatsen som utvecklats av Internationella arbetsorganisationen, är vi förpliktade till principerna om respekt, mångfald, att arbeta rättvist, med rättvis lön, ersättning och förmåner som även tillämpas vid förvärv. De upprätthålls i alla länder där vi verkar och anges i vår uppförandekod, vår policy för socialt medborgarskap och vår hållbarhetsrapport.

 

 

På Smurfit Kappa har vi tusentals leverantörer globalt och vi anser att våra leverantörer är en integrerad del av vår verksamhets värdekedja. Vi har åtagit oss att arbeta med våra leverantörer i enlighet med våra hållbarhetsprinciper och -mål, där vi särskiljer områdena efterlevnad, prestationsrisk, ledning, socialt ansvar och styrning.

Hållbarhetsstyrning

 

Styrelsen

 

Styrelsen är primärt ansvarig för koncernens långsiktiga framgång, för att sätta upp koncernens strategiska mål, för ledning och kontroll av koncernen samt för att se över koncernens system för intern kontroll och riskhantering. Vårt fokus på klimatförändringar och hänsyn till hållbarhet utvecklas ständigt. Med tanke på vår verksamhets karaktär och våra starka hållbarhetsmeriter har detta varit i fokus för styrelsen under många år. På senare tid har arbetet utvecklats ytterligare med hänsyn till klimatförändringar. Som ett erkännande av vikten av hållbarhet i allmänhet och klimatförändringar i synnerhet, bildade styrelsen en dedikerad hållbarhetskommitté, vars ansvarsområden beskrivs nedan.

Hållbarhetskommittén

 

Hållbarhetskommittén, som inrättades 2019, ansvarar för koncernens hållbarhetsstrategi vad gäller riktning och övervakning. Kommittén ansvarar för att vid varje möte uppdatera styrelsen om de ärenden som tas upp på dess agenda, inklusive klimatförändringar. Några av de senaste ärendena har handlat om: en omfattande översyn av risker och möjligheter för klimatförändringar; ökat stöd för de lokalsamhällen där vi verkar, och ytterligare förbättring för anställda. Hållbarhetskommittén får regelbundet uppdateringar från ledningen i olika frågor som rör hållbarhet och klimatförändringar. Kommitténs ansvarige person, Group Chief Sustainability Officer ('CSO'), har också till uppgift att se till så att relevanta hållbarhetsrelaterade frågor kommuniceras och diskuteras vid behov.

 

Revisionskommittén

 

Revisionskommittén och styrelsen granskar i samverkan med ledande befattningshavare de viktigaste affärsrisker som koncernen står inför. Vid granskning och övervägande av koncernens huvudsakliga risker beaktas även kommande risker. Under ett antal år har klimatförändringar ansetts vara en framväxande risk för koncernen till följd av klimatförändringar som kan resultera i katastrofer som ger upphov till affärsavbrott och ökade råvarukostnader. De långsiktiga klimatförändringarna har nu lyfts upp till en av koncernens största risker. Dessutom är det växande antalet lagar och förordningar för miljö- och klimatförändringar en befintlig huvudrisk för koncernen, vilket också framkommer i Rick-rapporten. Dessa risker är föremål för koncernens formella riskhanteringsprocess.

 

 

Ersättningsutskottet

 

 

Ersättningsutskottet ansvarar för att fortlöpande se över lämplighet och relevans av ersättningspolicyn. En översyn av ersättningspolicyn genomfördes av utskottet år 2020. Som en del av denna översyn övervägdes att inkludera hållbarhet i de kortsiktiga och långsiktiga incitamenten. Den långsiktiga incitamentsplanen, Performance Share Plan, omfattar nu ett antal klimatrelaterade prestationsmått där ESG står för 15 %. Åtgärderna inkluderar mål för minskning av C02, vatten och avfall.

 

Valberedningen

 

Valberedningen ansvarar för styrelsens successionsplanering. Erfarenhet och kunskap om hållbarhet är viktigt att ta hänsyn till när nya representanter ska utses, vilket har varit tydligt i utnämningen av de två senaste styrelserepresentanterna, Kaisa Hietala och Lourdes Melgar.

 

TCFD

 

Vi tillkännagav vårt stöd för rekommendationerna från Task Force for Climate-related Financial Disclosures (‘TCFD’) i maj 2020 och vi inkluderade vår första information i 2020 års årsrapport. Under 2021 och 2022 har vi utvecklat vår information avsevärt, beskrivet nedan, vilket är förenligt med TCFD-rekommendationerna och rekommenderade upplysningar. När vi fyller i upplysningen har vi tillhandahållit det rekommenderade gällande:

  • Styrning
  • Strategi
  • Riskhantering
  • Mätvärden och mål

Vår TCFD-upplysning i sin helhet finns tillgänglig i vår Årsredovisning för 2022.