Sekretesspolicy

SMURFIT KAPPA GROUP - MEDDELANDE OM DATASKYDD

1. MEDDELANDETS SYFTE OCH OMFATTNING

Detta meddelande är avsett att förklara hur dina personuppgifter kommer att hanteras av Smurfit Kappa Group  (”koncernen”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) och det anger den information inklusive den personliga information som beskrivs nedan om dig (”personuppgifter”) som kommer att samlas in och behandlas av koncernen och/eller för dess räkning av dess tredjepartsleverantörer av tjänster i din kontakt med oss.

För syftena med detta meddelande är Smurfit Kappa-koncernen, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, personuppgiftsansvarig. Sammantaget kommer dina personuppgifter att vara koncernens ansvar. För mer information om koncernen, inklusive en fullständig lista över de enheter som ingår i koncernen, klicka på länken. Enheterna inom koncernen har infört rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas. Om du har några frågor eller funderingar om detta meddelande, vänligen mejla till Group Legal department; grouplegal@smurfitkappa.com

2. TILLÄMPNING AV DETTA MEDDELANDE

VIKTIGT: observera att detta meddelande, som är tänkt att vara så fullständigt och korrekt som möjligt inte är uttömmande och kan komma att uppdateras från tid till annan i enlighet med avsnitt 11 i detta meddelande.

Meddelandet är uppdelat i ett antal avsnitt, där vissa eller alla kan vara relevanta för dig beroende på din relation till koncernen.  Under alla omständigheter har du vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen som anges i avsnitt 10. Du har i synnerhet rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter där vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden att fullfölja våra berättigade intressen.

Marknadsförings- och affärskontakter: om du har registrerat dig för att få marknadskommunikation från oss, kan du läsa om hur vi använder dina personuppgifter för detta syfte i avsnitt 4 nedan.

Webbplatsanvändare: om du använder webbplatsen, smurfitkappa.com, (”webbplatsen”), kan du läsa om hur vi använder dina personuppgifter i avsnitt 5a. Webbplatsanvändare bör även läsa vår Policy om cookies.(”webbplatsen”).

Användare av sociala medier: om du följer våra sociala mediekonton (Twitter och LinkedIn) kan du läsa i avsnitt 5b om hur vi använder dina personuppgifter som brukare av sociala medier.

Befintliga kunder: om du är en befintlig kund hos Smurfit Kappa-koncernen kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter för administrativa och affärsmässiga ändamål i avsnitt 6.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Beroende på din kontakt med oss kommer vi att behandla följande typer av personuppgifter om dig:

 • Om du är en marknadsförings-/affärskontakt, ditt namn, dina anställningsuppgifter, dina kontaktuppgifter, dina affärsaktiviteter och intressen och information om din prenumeration på, mottagande eller intresse av någon av våra sändlistor eller nyhetsbrev.
 • Om du använder webbplatsen, information om dina besök på vår webbplats, din plats och IP-adress, vilken webbläsare du använder och datum och tid då du besöker webbplatsen.
 • Om du interagerar med våra sociala mediekonton samlar vi in personuppgifter om dig som namn, plats, land, titel, företag och intresseområden, förutsatt att dessa typer av personuppgifter syns offentligt på dina sociala mediekonton.
 • Om du är en kund, ditt namn, uppgifter om din arbetsgivare, faktureringsinformation, information om dina besök och din korrespondens och kommunikation med vår personal och eventuell information som du har tillhandahållit oss eller för din räkning. 

4. MARKNADS- OCH AFFÄRSKONTAKTER

Om du är en marknads-/affärskontakt kan vi komma att samla in och behandla dina personuppgifter i syften för att:

 • främja koncernens affärsverksamhet;
 • bjuda in dig till evenemang;
 • utveckla och upprätthålla relationen med dig;
 • hantera och administrera vår relation med våra affärskontakter och kunder;
 • kunna skicka marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev och annan information till dig;
 • följa upp och analysera vad du är intresserad av i det material som vi skickar till dig;
 • kunna skicka marknadsföringsinformation per post, förutsatt att du inte har motsatt dig detta; samt
 • ta, samla in, lagra och publicera fotografier från evenemang som koncernen arrangerar.

I ovanstående fall måste vi i allmänhet få ditt medgivande för att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster via direktmarknadsföring. Under alla andra omständigheter, inklusive i de fall där vi redan är i kontakt med dig, förlitar vi oss på vårt berättigade intresse av att fortsätta kontakta dig om produkter som vi tror kan vara av intresse för dig..

Du har alltid möjlighet att tacka nej till att ta emot marknadskommunikation i fortsättningen. För kommunikation via post kan du tacka nej till detta genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 11. Du kan också alltid tacka nej till e-postmarknadsföring från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration”-länken längst ner i de marknadsföringsmejl vi skickar till dig.

5a. WEBBPLATSANVÄNDARE

Om du besöker vår webbplats kan vi komma att samla in och behandla dina personuppgifter i följande syften:

 • För att tillhandahålla, testa och följa upp webbplatsens effektivitet;
 • För att följa upp statistik såsom antal besökare, trafikdata och demografiska mönster;
 • För att säkerställa att innehållet på webbplatsen presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt och för att förbättra din användning av webbplatsen; och
 • För att informera dig om eventuella ändringar av webbplatsen och/eller våra tjänster

Vi hämtar, samlar in och behandlar dessa personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att säkerställa att webbplatsen fungerar smidigt och för att analysera vilket innehåll som är mest intressant för besökarna. Detta hjälper oss att hålla webbplatsen tillgänglig och förbättra din upplevelse när du besöker den.

5b. ANVÄNDARE AV SOCIAL MEDIA

Om du besöker våra sociala mediekonton kan vi samla in och behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • I syfte att förstå vår publiks demografi, preferenser och intressen för att kunna förse vår publik med mer relevant information och nyheter via våra sociala mediekonton (profilering)
 • I syfte att optimera vår målgrupp och inriktning

6. BEFINTLIGA KUNDER

Som befintlig kund kan vi komma att samla in och behandla dina personuppgifter i följande syften:

 • För att genomföra administrativa, fakturerings- och operativa processer;
 • För att granska och svara på eventuell korrespondens eller frågor som du skickar till oss;
 • För att följa upp försäljningsnivåer och granska försäljningsmönster;
 • För att göra kontroller av tillbörlig aktsamhet;
 • För att fullfölja beställningar och uppfylla våra skyldigheter enligt ett eventuellt köpeavtal som vi har med dig;
 • För att behandla alla ekonomiska betalningar och administrera ditt kundkonto;
 • För att ingå avtal med den organisation som du är ansluten till;
 • För att skicka marknadsföringsinformation till dig; Se avsnitt 4 i detta meddelande för mer information.
 • För att följa tillämplig medlemsstats och EU:s bolagsrätt; 

Vi hämtar, samlar in och behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften baserat på följande rättsliga grunder:

 • Vårt berättigade intresse av att säkerställa driften av vår verksamhet och upprätthållandet av vår kundrelation med dig;
 • En nödvändighet för att kunna ingå och utföra ett avtal med dig;
 • En nödvändighet för att behandla dina personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet i den tillämpliga medlemsstatslagstiftningen och EU-lagstiftningen som vi omfattas av.

Om du inte vill uppge dina personuppgifter till oss så att vi kan behandla dem för de ändamål som anges ovan, kommer vi inte att kunna tillhandahålla tjänster eller sälja produkter till dig. 

7. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Beroende på din kontakt med oss kan vi lämna ut vissa eller alla personuppgifter som vi samlar in från och om dig till följande samarbetspartners: medlemmar och aktieägare i koncernen, tjänsteleverantörer som tillhandahåller supporttjänster, IT- och webbplatstjänsteleverantörer, marknadsföringsföretag, reklambyråer, tryckerier och andra leverantörer, andra personer i din organisation, tredje part som är involverade i hosting eller som organiserar evenemang eller mässor, konsulter och revisorer, tillsynsmyndigheter (t.ex. brottsbekämpande organ och offentliga organ) samt tredje parter i samband med försäljning eller köp av koncernen eller tillgångar som ägs av koncernen. 

8. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER INOM KONCERNEN

Vi kan överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till andra medlemmar i koncernen och andra mottagare. Vissa mottagare (våra tredjepartsleverantörer och andra företag i Smurfit Kappa-koncernen) som behandlar dina personuppgifter för vår räkning kan överföra dina personuppgifter utanför EES till ett land som inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Om sådana överföringar sker är vår policy att: a) de inte sker utan föregående skriftligt medgivande; och b) att ett lämpligt överföringsavtal upprättas för att skydda dina personuppgifter. Om du vill veta mer om sådana överföringar, vänligen kontakta vår dataskyddsrepresentant. Du hittar kontaktuppgifterna till denne i avsnitt 11 i detta meddelande. 

9. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Generellt förväntar vi oss att lagra dina personuppgifter under vad vi bedömer som en rimlig tidsperiod efter att en kontakt tas i marknadsföringssyfte. När vi har konstaterat att vi inte längre behöver lagra dina personuppgifter kommer vi att radera dem från våra system.
Observera att vi under vissa omständigheter kan komma att lagra dina personuppgifter under en längre tid, till exempel om vi behandlar ett pågående anspråk eller att lagstiftningen eller en relevant regulator rimligen enligt vår uppfattning förväntar sig eller kräver av oss att lagra dina personuppgifter och därför gör detta i god tro. Om du vill veta mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsrepresentant. Du hittar kontaktuppgifterna till denne i avsnitt 11 i detta meddelande. 

10. DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU UTÖVAR DEM

Du har ett antal rättigheter i samband med dina personuppgifter som anges i detta avsnitt, 10. I synnerhet omfattar dessa rättigheter rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter när denna behandling utförs för våra berättigade intressen. Observera att dessa rättigheter under vissa omständigheter kanske inte är absoluta.

Rättighet Ytterligare Information
Rätt att invända Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter där vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden att fullfölja våra berättigade intressen. När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av våra berättigade intressen, ser vi till att överväga och balansera eventuella konsekvenser för dig och dina dataskyddsrättigheter. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt medgivande eller det på annat sätt krävs eller är tillåtet av medlemsstatens lagstiftning eller EU-lagstiftningen).
Rätten till tillgång Du har rätt att begära en kopia av personuppgifterna som finns lagrade om dig och att få tillgång till informationen som vi har om dig. Vi kommer endast att debitera dig för en sådan begäran om vi upplever din begäran som oberättigad eller överdriven
Rätten till rättelse Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter som vi har sparade om dig uppdaterade eller korrigerade.
Rätten till radering Under vissa omständigheter kan du även begära att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om du utövar din rätt att invända (se nedan) och vi inte har något tvingande skäl att behandla dina personuppgifter eller om vi inte längre behöver dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta meddelande.
Rätten till begränsning av behandlingen Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, inklusive om du anser att de personuppgifter som vi har sparade om dig är felaktiga eller om vår användning av din information är olaglig. Om du har rätt att utöva denna rätt, kommer vi att lagra dina personuppgifter och kommer inte att utföra någon annan behandling förrän problemet är löst.
Rätten till dataportabilitet Du kan be oss att ge dig dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, och du kan begära att vi överför dina personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt genomförbart. Denna rätt uppstår endast när: (1) vi behandlar dina personuppgifter med ditt medgivande eller där det är nödvändigt för att utföra vårt avtal med dig; och (2) behandlingen utförs på automatisk väg. 

Du kan utöva någon av dessa rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till Group Legal department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4, Irland.

Vi kommer att ge dig information om alla åtgärder som vidtas på din begäran i samband med någon av dessa rättigheter utan onödigt dröjsmål och senast inom en (1) månad efter att vi har mottagit din begäran. Vi kan förlänga detta med upp till 2 månader vid behov, men vi kommer att informera dig om detta blir aktuellt. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet när du försöker utöva någon av dina dataskyddsrättigheter.

Du har även rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen; och För mer information se www.https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/.

11. ÄNDRINGAR I DETTA MEDDELANDE OCH FRÅGOR

Vi kan när som helst göra ändringar i detta meddelande, helt eller delvis, efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar träder i kraft med omedelbar verkan efter det att vi har informerat dig om ändringen/ändringarna i meddelandet.
Om vi vid något tillfälle använder dina personuppgifter på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som anges i detta meddelande, eller på annat sätt avslöjas för dig vid tidpunkten då de samlades in, kommer vi att meddela dig per e-post eller vanlig post och du har då möjlighet att välja om du vill eller inte vill att vi använder dina personuppgifter på det nya sättet.

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om hur dina personuppgifter används eller behandlas av företaget, vänligen skicka din fråga, kommentar eller dina funderingar skriftligen till vår dataskyddsrepresentant på grouplegal@smurfitkappa.com eller per post till Group Legal department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irland