Everyone

EveryOne är vårt program för inkludering, mångfald och jämlikhet

EveryOne är vårt program för inkludering, mångfald och jämlikhet,

Det första steget för att förstå utvecklingen av vårt EveryOne-program är att se till att du vet vad vi menar med termerna inkludering, mångfald och jämlikhet.  Det finns olika definitioner men för vår organisation menar vi detta:

Inkludering
För Smurfit Kappa betyder inkludering att erbjuda en verkligt säker och inkluderande miljö där vi alla känner tillhörighet och uppmuntras att vara vårt autentiska jag på jobbet varje dag.
 
Mångfald
Mångfald betyder för Smurfit Kappa att uppskatta och hylla mångfalden i våra kulturer, traditioner, övertygelser, sätt att leva och se på världen, och uppmuntra varandra att dela våra olika åsikter och perspektiv så att vi kan lära av varandras erfarenheter.
 
Jämlikhet
Jämlikhet betyder för Smurfit Kappa att visa varandra samma respekt och erbjuda varandra samma stöd och möjligheter, oavsett vår förmåga, ålder, tro, kön och etnicitet, och oavsett vem vi älskar eller hur vi identifierar oss själva.

Ladda ner broschyr

Våra EveryOne-beteenden

En verkligt inkluderande arbetsmiljö kan vi bara få om vi alla beter oss på ett genuint inkluderande sätt. Smurfit Kappa har definierat sex nyckelbeteenden för att främja inkludering i våra dagliga interaktioner med kollegor.

Var öppen
Öppna dig för olika människor, kulturer, traditioner, övertygelser och sätt att leva.

Fråga
Fråga dig själv vilka fördomar just du bär på. Utmana dina fördomar genom att be dina kollegor att dela med sig av sina olika åsikter och perspektiv.

Respektera
Respektera alla för vad de tillför organisationen och bidra till en miljö där vi alla känner att vi verkligen hör hemma.

Uppskatta
Uppskatta och värdesätt dina kollegor för de personer de är. Visa dem samma respekt och acceptans som du förväntar dig att själv bli visad.

Lär dig
Lär dig och väx genom att ifrågasätta, reflektera och dela åsikter med dina kollegor och ta till dig deras kunskap.

Lyssna
Lyssna på kollegor som är annorlunda än dig. Hör på deras berättelser och värdesätt deras erfarenheter.

 

Våra EveryOne-communities

Här följer ambitionerna för vart och ett av de communities som ingår i vårt utvecklade EveryOne-program:

 • FUNKTIONSNEDSÄTTNING

  Vi ska utvecklas till en tillgänglig, inkluderande organisation som värdesätter och stödjer alla som har en funktionsnedsättning, oavsett om den är synlig eller osynlig.
 • KÖN

  Vi ska värdesätta alla kön på arbetsplatsen och ge alla samma möjligheter att utvecklas och lyckas.
 • URSPRUNG OCH ETNICITET

  Vi ska främja en arbetsplats som är jämlik för alla – människor av alla ursprung och etniciteter – genom att spegla mångfalden i de samhällen där vi är verksamma.
 • FAMILJ OCH ÅLDER

  Vi ska erkänna alla slags familjer och uppskatta allas erfarenhet, både yngres och äldres.
 • HBTQI+

  Vi ska skapa en global arbetsstyrka där alla människor är jämlika och där alla kan höra hemma och trivas, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
EveryOne-broschyr

För att läsa mer om vårt program för inkludering, mångfald och jämlikhet på Smurfit Kappa inklusive alla detaljer bakom våra definitioner, beteenden, communities och vår struktur klickar du bara här för att ladda ner vår EveryOne-broschyr.

Ladda ner