Smurfit Kappa | Správa a lidská práva

Správa a lidská práva

 

Jsme odhodláni usilovat o nejvyšší standardy podnikového řízení a etického obchodního chování. Náš závazek je zakořeněn v našem podnikání, od zasedací místnosti představenstva až po výrobní provoz a ve všech našich činnostech a dodavatelském řetězci.

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE ZÁSADY

Lidská práva

V souladu s Hlavními zásadami OSN pro podnikání a lidská práva a se Základními zásadami a právy při práci vypracovanými Mezinárodní organizací práce se zavazujeme dodržovat zásady respektování, rozmanitosti, spravedlivé práce, spravedlivého odměňování, kompenzace a výhod, které se aplikují také na naše akviziční praktiky. Dodržují se v každé zemi, ve které působíme, a jsou uvedeny v našem Kodexu chování, Prohlášení o politice sociálního občanství a naší Zprávě o udržitelném rozvoji.

Ve Smurfit Kappa máme po celém světě tisíce dodavatelů a domníváme se, že naši dodavatelé jsou nedílnou součástí hodnotového řetězce našeho podnikání. Jsme odhodláni pracovat s našimi dodavateli v souladu s našimi zásadami a cíli v oblasti udržitelnosti, přičemž rozlišujeme oblasti dodržování předpisů, výkonnostních rizik, řízení, sociální odpovědnosti a správy.

Řízení udržitelnosti

Úroveň představenstva

Úroveň představenstva Představenstvo je primárně odpovědné za dlouhodobý úspěch SKG, za stanovení strategických cílů SKG, za vedení a kontrolu SKG a za revizi systému vnitřní kontroly a řízení rizik SKG. Úvahy o udržitelnosti, včetně změny klimatu, se neustále rozvíjejí a zaměření se na změnu klimatu je stále větší. Vzhledem k povaze našeho podnikání a našemu silnému přesvědčení o udržitelnosti je toto téma předmětem úvah představenstva již mnoho let. V poslední době se dále rozvíjelo se speciálním ohledem na změnu klimatu. Jako uznání všeobecné důležitosti udržitelnosti a zvláště změny klimatu vytvořilo představenstvo specializovanou komisi pro udržitelnost, jejíž povinnosti jsou uvedeny níže.

Výbor pro udržitelnost

Komise byla založena v roce 2019 a odpovídá za řízení a dohled nad strategií SKG v oblasti udržitelnosti. Komise pro udržitelnost představenstva je odpovědná za změnu klimatu a na každém zasedání informuje představenstvo o záležitostech probíraných v jejím programu, včetně změny klimatu. Mezi klíčová témata nedávno patřila: komplexní přehled rizik a příležitostí souvisejících se změnou klimatu; zvýšená podpora komunit, ve kterých působíme, a další zlepšování života našich zaměstnanců. Komise pro udržitelnost dostává od vedení pravidelně aktualizované informace o různých záležitostech souvisejících s udržitelností a změnou klimatu. Nedávno jmenovaný ředitel SKG pro udržitelnost ('CSO') má rovněž za úkol zajistit, aby se relevantní záležitosti týkající se udržitelnosti komunikovaly a projednávaly na úrovni komise představenstva, pokud to bude to nutné.

Komise pro audit

Komise pro audit a představenstvo ve spolupráci s vrcholovým vedením posuzují klíčová podnikatelská rizika, kterým SKG čelí. Při prověřování a zvažování hlavních rizik SKG se bere v úvahu také vznikající riziko. Po řadu let byla změna klimatu považována za vznikající riziko SKG v důsledku změn počasí, které by mohly vést ke katastrofickým událostem, které by mohly vést k přerušení podnikání a zvýšení nákladů na suroviny. Změna klimatu v dlouhodobém horizontu byla nyní povýšena na hlavní riziko pro SKG. Kromě toho je rostoucí počet zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí a změny klimatu stávajícím hlavním rizikem SKG, které je rovněž uvedeno v Rickově zprávě. Tato rizika podléhají formálnímu procesu řízení rizik SKG.

Komise pro odměňování

Komise pro odměňování je odpovědná za ustavičné přezkoumávání průběžné vhodnosti a relevance Zásad odměňování. V roce 2020 komise provedla revizi politiky odměňování. V rámci tohoto přezkumu se zvažovalo zahrnutí udržitelnosti do krátkodobých a dlouhodobých pobídek. Dlouhodobý pobídkový plán, Plán podílu na výkonnosti, nyní obsahuje řadu výkonnostních opatření souvisejících s klimatem, přičemž ESG představuje 15 % z nich. Tato opatření zahrnují cíle týkající se snížení CO2, snížení spotřeby vody a snížení množství odpadu

Nominační komise

Nominační komise je odpovědná za plánování nástupnictví představenstva. Zkušenosti a znalosti v oblasti udržitelnosti jsou brány v úvahu při jmenování nových členů. To bylo jasně patrné při nedávném jmenování Kaisy Hietala a Lourdes Melgar do představenstva.

TCFD (zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem)

V květnu 2020 jsme oznámili, že podporujeme doporučení Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (dále jen „TCFD“) a naše první zveřejnění jsme zahrnuli do Výroční zprávy za rok 2020. V roce 2021 jsme výrazně zlepšili naše zveřejňování, jak je uvedeno níže, které je v souladu s doporučeními TCFD. Při dokončení tohoto zveřejnění jsme poskytli doporučená zveřejnění, pokud jde o:

  • Řízení
  • Strategie
  • Řízení rizik
  • Metriky a cíle

Kompletní informace o TCFD (zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem) jsou k dispozici v naší Výroční zprávě za rok 2021