Skogsbruk

 

Alla pappersbaserade förpackningar är tillverkade av vedfiber - en naturlig och förnyelsebar råvara. 

75 % av fiberråvaran som används inom Smurfit Kappa kommer från återvunna källor; endast 25 % utgörs av nyfiber. 

Vi följer strikta standarder för att säkerställa att all ved som levereras till våra massabruk uppfyller högsta etiska krav. Vi har utvecklat en konsekvent strategi för vår vedförsörjning och köper massaveden antingen direkt från plantager (Latinamerika) eller via ett nätverk av betrodda, certifierade leverantörer (Europa). De flesta av våra pappersbruk och skogsbruk har certifierade spårbarhetssystem (FSC® eller PEFC) och vår målsättning är att systemen ska efterlevas till 100 %..

All ved vi använder kommer från produktionsskogar (motsats till naturskog). Vid tillverkning av pappersmassa använder vi främst ved som inte lämpar sig för annan industri. Den massaved vi använder består huvudsakligen av:

  • träd från skogsgallring - unga träd avverkas så att kvarvarande träd kan växa och förbli friska
  • toppar och grenar från fullvuxna träd (rundved går till sågverk)
  • avfall från sågverk (flis och spån) samt trä- och byggindustrin..

För att optimera utnyttjandet av skogsråvara, använder vi bark, skogsrester och stubbar till produktion av biogen värme och elektricitet, i högeffektiva biobränslepannor. Detta bidrar till energiförsörjningen i våra massabruk samtidigt som utsläppen av fossilt CO2 minskar. Läs mer om biobränsle.

I vår policy för hållbara inköp beskrivs vår uppförandekod för inköp av ved, oavsett om veden kommer från våra egna skogar eller köps in från externa leverantörer. Denna övergripande policy tillämpas i alla länder där vi är verksamma:

Colombia
Vårt största innehav av skogsplantager finns i Colombia, där vi äger 67 000 hektar skog, varav 64 % är kommersiella plantager, 31 % skyddad naturskog och 5 % används för infrastrukturändamål..

Vi har arbetat för att genetiskt förädla de arter (tall och eukalyptus) vi planterar och förbättra växtskyddet hos dem. Vi tillämpar de främsta metoderna för skogsbruk och odling av skogsplantor, vilket leder till ökad produktivitet. Inga genetiskt modifierade organismer (GMO) används. Sedan 2003 är ledningssystemet för vårt skogsbruk i Colombia, certifierat enligt Forest Stewardship Council standard (FSC®).

Spanien
Vår skogliga verksamhet i Spanien tillämpar ett ledningssystem för hållbart skogsbruk, certifierat enligt ”Programme for the Endorsement of Forest Certification” (PEFC). Central Forestal, ett skogsbolag, sköter sedan 1968, relationerna med skogsägarna. De levererar vedråvara till våra fabriker i Spanien och till sågverk i regionen, vilka i sin tur levererar biprodukter till våra massabruk. Därmed säkerställer de att Smurfit Kappa-koncernens principer till fullo efterlevs. Deras spårbarhetssystem är certifierat enligt PEFC- och FSC®-standarderna. 

Frankrike
Aquitaine--skogen med maritim tall i Frankrike omfattar 0,9 miljoner hektar. Denna odlade skog är privatägd. Skogen brukas hållbart och skogsbruket är certifierat enligt PEFC och FSC® Controlled Wood.

Skogsbolaget Smurfit Kappa Comptoir du Pin har samarbetat med privata ägare och skogsforskningsinstitut i över 60 år, med syfte att öka skogens konkurrenskraft avseende genetik, växtskydd och avverkningsmetoder.

Smurfit Kappa Comptoir du Pin har utvecklat, och bedriver sedan 2010, en verksamhet för att generera värme och el från stubbar.

FSC och PEFC
Vi erkänner och följer de två största internationella systemen för skogscertifiering, The Forest Stewardship Council (FSC®) och The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).