Smurfit Kappa i WestRock prowadzą rozmowy
2023-09-07T00:00:00

Smurfit Kappa i WestRock prowadzą rozmowy dotyczące kluczowych warunków potencjalnej fuzji

Smurfit Kappa Group („Smurfit Kappa”) (LSE: SKG; ISE: SKG), spółka z indeksu FTSE 100, potwierdza, że zarządy („Zarządy”) Smurfit Kappa i WestRock ("WestRock") (NYSE: WRK), spółki z indeksu S&P 500, omawiają kluczowe warunki potencjalnego połączenia w celu utworzenia Smurfit WestRock, globalnego lidera w dziedzinie ekologicznych opakowań („potencjalne połączenie”).

Potencjalne połączenie zakłada utworzenie nowej spółki holdingowej Smurfit WestRock („Połączona Grupa”). Spółka Smurfit WestRock zostałaby zarejestrowana w Irlandii, a jej główną siedzibą byłby Dublin, natomiast siedziba oddziału Ameryk Północnej i Południowej mieściłaby się w Atlancie w stanie Georgia. Potencjalne połączenie zostałoby przeprowadzone w ramach irlandzkiej umowy ugody obejmującej Smurfit Kappa i połączonej spółki zależnej z WestRock. 

Takie połączenie skutkowałoby otrzymaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy WestRock akcji Połączonej Grupy. 

Uzasadnienie strategiczne i operacyjne 

Zarządy Smurfit Kappa i WestRock uważają, że w wyniku potencjalnego połączenia powstanie renomowany podmiot o globalnym zasięgu w branży opakowaniowej poprzez:

 • Połączenie dwóch mocno uzupełniających się portfolio produktów w celu stworzenia globalnego lidera w dziedzinie zrównoważonych ekologicznie opakowań. 
 • Wyjątkowo szeroki zasięg geograficzny obejmujący 42 kraje ze znaczącą obecnością w Europie i obu Amerykach.
 • Uzupełniające się portfolio z unikalną różnorodnością produktów i innowacyjnymi możliwościami w zakresie zrównoważonego rozwoju, z bogatym i poszerzonym asortymentem opakowań biodegradowalnych i nadających się do recyklingu. 
 • Dostosowanie kulturowe z silnym ukierunkowaniem na klienta.
 • Większe możliwości dla około 100 000 pracowników. 
 • Lepsza wydajność operacyjna i większe zyski w ponad 500 zakładach przetwórczych i 67 papierni. 
 • Wspólne ambicje zrównoważonego rozwoju dla zrównoważonej przyszłości.
 • Doświadczone zespoły zarządzające z udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie wspierania globalnych operacji.
 • Możliwość natychmiastowego i długoterminowego tworzenia wartości dla obu grup akcjonariuszy.

Uzasadnienie finansowe

W opinii zarządów Smurfit Kappa i WestRock potencjalne połączenie stanowi wyjątkową okazję do stworzenia wartości:

 • Łączne przychody za ostatnie dwanaście miesięcy i skorygowana EBITDA na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosły odpowiednio około 34 mld USD i 5,5 mld USD1. 
 • Zdrowy Cash Flow dla przyszłego wzrostu i zwrotów kapitałowych. 
 • Docelowa roczna synergia kosztowa przed opodatkowaniem, przekraczająca 400 mln USD na koniec pierwszego pełnego roku po zakończeniu; osiągnięcie synergii będzie wymagało poniesienia szacunkowych jednorazowych kosztów w wysokości około 235 mln USD.
 • Oczekiwane są znaczne korzyści dla akcjonariuszy Smurfit WestRock, a struktura transakcji zapewni obu grupom akcjonariuszy możliwość udziału w znacznym potencjale wzrostu wartości Smurfit WestRock.
 • Oczekuje się, że zdyscyplinowana alokacja środków finansowych zapewni lepszą efektywność operacyjną  i większe zyski. 
 • Połączenie zapewni też  wysoki rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym.

Dalsze szczegóły dotyczące potencjalnego połączenia

 • Po zakończeniu potencjalnego połączenia:

- Akcje zwykłe Smurfit WestRock będą notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE), a Połączona Grupa będzie dążyć do jak najszybszego włączenia ich do amerykańskiego indeksu giełdowego. 

- Oczekuje się, że notowania premium Smurfit Kappa na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) zostaną anulowane, a Połączona Grupa będzie notowana w standardowym segmencie notowań.

- Smurfit Kappa zniknie z Euronext Dublin. 

- Połączona Grupa będzie zarejestrowana w Irlandii, z główną siedzibą w Dublinie oraz północno- i południowoamerykańskimi operacjami zarządzanymi z siedziby w Atlancie w stanie Georgia. 

 • Rozmowy pomiędzy stronami, dotyczące potencjalnego połączenia, są w toku. Smurfit Kappa i WestRock są zaangażowane we wzajemną analizę due diligence (należytej staranności). Ostateczne warunki ewentualnej transakcji zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie. Jakiekolwiek potencjalne połączenie będzie uzależnione między innymi od zatwierdzenia przez akcjonariuszy Smurfit Kappa i WestRock oraz otrzymania wymaganych zezwoleń regulacyjnych, a także spełnienia innych niezbędnych warunków. 
 • Nie ma pewności co do tego, czy zostanie uzgodnione i dojdzie do skutku potencjalne połączenie lub jakakolwiek inna transakcja pomiędzy stronami. 
 • Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane za zgodą WestRock. 

Kolejne komunikaty będą publikowane w miarę potrzeb..

Niniejsze ogłoszenie zawiera Informacje Poufne dla celów Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (wprowadzonego do prawa brytyjskiego Ustawą o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. oraz Rozporządzeniem w sprawie nadużyć na rynku z 2019 r.). Osobą odpowiedzialną za publikację niniejszego komunikatu w imieniu Smurfit Kappa jest Gillian Carson-Callan, Sekretarz Spółki. Data i godzina publikacji niniejszego komunikatu jest taka sama jak data i godzina jego przekazania mediom, tj. ok. godz. 2.20 w dniu 7 września 2023 r.