Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Bezpečnost produktů a REACH

Silný závazek v oblasti bezpečnosti produktů

 

Oddělení bezpečnosti produktů

Naše laboratoř provádí výzkum a realizuje vývojové projekty v oblasti kontaktu s potravinami. Testujeme čistotu našich produktů z papíru a lepenky ve všech fázích výroby, od návrhu po dodání.

Analyzujeme produkty podle požadavků různých evropských a vnitrostátních právních předpisů. Toto oddělení je akreditované třetí stranou podle jakostní normy ISO 17025 pro testovací a kalibrovací laboratoře. 

Obaly a kontakt s potravinami

Sledujeme vývoj pravidel a nařízení ve všech zemích a jsme velmi aktivní, pokud jde o otázky bezpečnosti produktů papírenského průmyslu na evropské i vnitrostátní úrovni.

Významná část našich obalů je určena pro agropotravinářský průmysl, kde zajišťujeme bezpečné balení potravin do našich produktů, ať už je kontakt přímý, nebo nepřímý.

Díky nášemu systematickému přístupu jsme neměli žádnou zaznamenanou nehodu v důsledku nedodržení předpisů nebo dobrovolných kodexů vztahujících se k bezpečnosti produktů a produktové odpovědnosti.

 
Potraviny a bezpečnostní upozornění

Trvale sledujeme naši výkonnost s ohledem na bezpečnost i hygienu potravin. Díky tomu můžeme rychle a účinně reagovat při obavách trhu nebo upozorněních na bezpečnost potravin přicházejících od evropských nebo vnitrostátních úřadů.

Právní předpisy a pokyny

Evropské právní předpisy vztahující se k obalům určeným pro kontakt s potravinami byly v nedávných letech revidovány a posíleny. Implementace pokynů pro dobrou výrobní praxi (GMP) je nyní v papírnách a zpracovatelských provozech vyrábějících potravinářské obaly požadována zákonem.

 Dodržujeme nejen právní předpisy týkající se aspektů ochrany zdraví a bezpečnosti našich produktů, ale také jsme se zavázali dodržovat dobrovolné kodexy chování, které jsou založeny na OECD pokynech pro mezinárodní podniky (OECD Guidelines for Multinational Enterprises.).

Aspekty ochrany zdraví a bezpečnosti

Vzhledem k tomu, že mnohé naše produkty se využívají jako přepravní obaly, dbáme na to, aby byly bezpečné a snadno použitelné pro ty, kdo s nimi manipulují.

REACH

REACH je nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).
Nařízení REACH se nás dotýká zejména jako uživatelů chemických látek.

Zjistěte více o REACH