New research reveals Conscious Consumerism will keep sustainability a top priority for businesses
2020-05-26T00:00:00

Nový výzkum ukazuje, že Conscious Consumerism (Uvědomělý konzumerismus) zajistí, že udržitelnost zůstane pro podniky nejvyšší prioritou

  • 61% spotřebitelů očekává, že značky, od kterých nakupují, budou mít jasné udržitelné postupy  
  • Zkušenosti/spokojenost zákazníků je hlavním obchodním ukazatelem (58%), který se používá pro měření návratnosti investic z udržitelných postupů  
  • Dvě třetiny britských podniků se snaží měřit dopad svých strategií udržitelnosti
  • Udržitelnost zůstane pro podniky prioritou i v období po pandemii Covid-19  

Nový průzkum, který provedl lídr v oblasti obalových řešení – Smurfit Kappa, poskytl informace o tom, jak Uvědomělý konzumerismus neustále nutí organizace ve Velké Británii začlenit udržitelnost do svých obchodních operací. Protože roste poptávka po vyšší transparentnosti udržitelných postupů společností u nové generace spotřebitelů, průzkum také upozorňuje na fakt, že se dvě třetiny britských podniků snažily měřit celkový dopad svých strategií udržitelnosti.  

Průzkum s názvem Nalezení rovnováhy mezi udržitelností a ziskovostí, který byl proveden na vzorku 200 vedoucích pracovníků a 1500 spotřebitelů ve Velké Británii, zkoumá názory podnikatelské komunity a spotřebitelů na udržitelnost a to, jakým způsobem se přizpůsobují, aby zajistili udržitelnější budoucnost.

Spotřebitelský efekt

Průzkum ukázal, že 61% spotřebitelů očekává, že značky, od kterých nakupují, budou mít jasné udržitelné postupy. I když 65% spotřebitelů tvrdí, že cena zůstává i nadále klíčovým faktorem při jejich rozhodování o koupi daného výrobku, v posledních šesti měsících více než polovina uvedla, že zakoupila výrobek konkrétně proto, že měl opakovaně použitelný nebo biologicky rozložitelný obal, a 56% zaplatilo více za výrobek nebo službu, které pocházely z trvale udržitelného zdroje.  

Steven Stoffer, viceprezident Smurfit Kappa Group pro udržitelnost a rozvoj, tento výzkum okomentoval následovně: „V minulosti byla udržitelnost považována spíše za korporátní téma, ale nyní je program udržitelného rozvoje motivován spotřebiteli. I když byl tento průzkum proveden těsně před pandemií Covid-19, přesto vidíme jasný důkaz, že tyto trendy budou pokračovat, jakmile se naše ekonomiky začnou znovu otevírat.  

"Před pandemií spotřebitelé stále více požadovali udržitelné výrobky s etickým původem a nedávný výzkum provedený v USA ukazuje, že pandemie Covid-19 nesnížila poptávku spotřebitelů po udržitelných výrobcích.“ 

Průzkum ukazuje hnací sílu Uvědomělého konzumerismu: 63% podniků uvedlo, že jejich přístup jejich organizace k udržitelnosti je motivován zákazníky. Polovina organizací však tvrdí, že větší povědomí zákazníků (a spotřebitelů) o účincích jejich udržitelných postupů bude pro jejich dlouhodobý dopad nejvýhodnější.   

Výzkum také ukazuje, že 69% spotřebitelů se snaží zjistit, zda značky praktikují udržitelnost.   

„To naznačuje, že mezi značkami a spotřebiteli existuje mezera ve znalostech, a ukazuje, že značky musí zlepšit komunikaci o tom, co dělají v oblasti udržitelnosti. Obecně je nutné další vzdělávání, a pokud to značky zvládnou, značně to posílí vztah mezi značkou a zákazníkem,“ řekl pan Stoffer.

Udržitelnost a finanční přínos


Lepší zkušenosti/vyšší spokojenost zákazníků je hlavním obchodním ukazatelem, který britské společnosti (58%) používají pro měření návratnosti investic z udržitelných postupů Průzkum Nalezení rovnováhy mezi udržitelností a ziskovostí však také zjistil, že pouze 18% organizací v současné době měří své plány udržitelnosti, přičemž 4 z 10 podniků uvádí, že měření je hlavní překážkou při implementaci udržitelných postupů.  

Výzkum také ukázal, že 82% vedoucích pracovníků podniků považuje udržitelnost spíše za dlouhodobou investici než za náklad. Důležité je, že to mění pravidla účetního výkaznictví v téměř třech čtvrtinách podniků. Avšak méně než polovina organizací dovede propojit udržitelnost s finančními výsledky.

Ken Bowles, finanční ředitel Smurfit Kappa, uvedl: „Protože vstupujeme do nejisté ekonomické doby, podniky vynakládají veškeré úsilí na znovuotevření a zaměřují se na to, jak znovu začít, jakmile se začnou uvolňovat omezení ohledně veřejného zdraví. Jak jsme se poučili z minulých hospodářských útlumů, vedoucí představitelé podniků musí také myslet na budoucnost, v níž bude udržitelnost klíčovým pilířem obchodních strategií – klimatická krize přetrvá i po skončení pandemie Covid-19. Tento průzkum nyní více než kdy jindy zdůrazňuje potřebu vytvořit prostředí, ve kterém by podniky mohly přijmout udržitelné postupy, aniž by byly pod tlakem dodatečných nákladů.

"Bude to vyžadovat dialog mezi zúčastněnými stranami – zástupci průmyslu, vlády, regulačních orgánů a zástupci spotřebitelů, aby se dohodl kolektivní přístup, který by podnikům pomohl zmírnit finanční dopady spojené s udržitelností.“

„Společnost Smurfit Kappa každoročně zveřejňuje své úspěchy, kterých dosáhla při plnění svých dlouhodobých cílů v oblasti udržitelnosti, ve své Zprávě o udržitelném rozvoji, která je transparentní a dokládá, jak realizujeme své závazky v oblasti udržitelnosti. SKG formulovala ambiciózní dlouhodobé cíle v pěti klíčových oblastech, ve kterých může provést pozitivní změny, pokud jde o udržitelnost “ dodal pan Bowles.

„V posledních několika desetiletích realizujeme projekty, které jsou prospěšné, jak z hlediska udržitelnosti, tak z hlediska finanční návratnosti, jako je například generální renovace naší papírny Townsend Hook Paper Mill v Kentu, která zvýšila svou kapacitu o 3% a zároveň snížila spotřebu energie o 15%. Spotřeba energie na tunu se také snížila o 18%. Výkonnost naší udržitelnosti je pro zúčastněné strany měřitelná, transparentní a hmatatelná, což je přístup, který jsme zavedli v roce 2007, kdy jsme začali podávat zprávy o svém pokroku.“

Udržitelnost tady zůstane  

Rostoucí společenské a environmentální povědomí zvyšuje tlak na podniky, aby snižovaly dopady změny klimatu a minimalizovaly množství odpadů. Průzkum zjistil, že 72% podniků považuje udržitelnost za trvalý trend.  

Tony Smurfit, Výkonný ředitel Smurfit Kappa, řekl: "V posledních měsících jsme čelili jedné z největších globálních výzev, pokud jde o naše zdraví a živobytí, ale změna klimatu a udržitelnost zůstanou i nadále existenční výzvou naší doby. Lidé si uvědomují, že času na vyřešení tohoto problému není nazbyt. Když se díváme do budoucnosti, udržitelnost musí zůstat středobodem globální obchodní agendy.“

Udržitelnost také podnikům otevírá příležitost k růstu; 83% podniků popisuje udržitelnost jako obchodní příležitost, která se musí využít.  

„Udržitelnost je katalyzátorem růstu, ale podniky budou muset najít rovnováhu mezi udržitelnými postupy a ziskovostí, pokud si chtějí zajistit dlouhodobou podporu zúčastněných stran. Podniky, které vidí hodnotu nynějších investic z dlouhodobého hlediska, budou v budoucnosti úspěšné,“ uzavřel pan Smurfit.  

Výsledků průzkumu si lze dále přečíst ve zprávě Udržitelnost přetváří obchodní prostředí správným způsobem, která je k dispozici ke stažení zde.