Smurfit Kappa | Ledelse og menneskerettigheder

Ledelse og menneskerettigheder

 

Vi er forpligtet til at stræbe efter de højeste standarder for virksomhedsledelse og etisk forretningsadfærd. Dette engagement er integreret i hele vores forretning, fra bestyrelseslokalet til fabriksgulvet og i hele vores drift og forsyningskæde.

se vores politikker

Menneskerettigheder

I overensstemmelse med De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne og de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, der er udviklet af Den Internationale Arbejdsorganisation, er vi forpligtet til principperne om respekt, mangfoldighed, retfærdigt arbejde, fair løn, kompensation og fordele, som også er en del af vores praksis ifm. eventuelle akkvisitioner. De opretholdes i alle lande, hvor vi er til stede, og er fastsat i vores adfærdskodeks, vores politiske erklæring om socialt medborgerskab og vores rapport om bæredygtig udvikling.

Hos Smurfit Kappa har vi tusindvis af leverandører globalt, og vi mener, at vores leverandører er en integreret del af værdikæden i vores forretning. Vi er forpligtet til at arbejde med vores leverandører i overensstemmelse med vores bæredygtighedsprincipper og -mål, hvorved vi skelner mellem områderne overholdelse, præstationsrisiko, ledelse, socialt ansvar og styring.

Bæredygtighed i ledelsen

Bestyrelsesniveau

Bestyrelsen er primært ansvarlig for koncernens langsigtede succes, for at fastsætte koncernens strategiske mål, for ledelsen af og kontrollen med koncernen og for at gennemgå koncernens system for intern kontrol og risikostyring. Hensynet til bæredygtighed, herunder klimaforandringer, har resulteret i en stigende fokus på netop klimaforandringer. I betragtning af karakteren af vores forretning og vores stærke bæredygtighedsoplysninger har dette været en overvejelse for bestyrelsen i mange år. På det seneste har dette udviklet sig yderligere under særlig hensyntagen til klimaændringerne. I erkendelse af betydningen af bæredygtighed i almindelighed og klimaændringer i særdeleshed nedsatte bestyrelsen et særligt bæredygtighedsudvalg, hvis ansvarsområder er beskrevet nedenfor.

Bæredygtighedsudvalget

Udvalget blev etableret i 2019 og har ansvaret for retningen af og tilsynet med bæredygtighedsstrategien for koncernen. Bestyrelsens bæredygtighedsudvalg beskæftiger sig med klimaændringer og opdaterer bestyrelsen på hvert møde om de spørgsmål, der behandles på deres dagsorden, herunder klimaændringer. De vigtigste emner omfattede for nylig: en omfattende gennemgang af risici og muligheder for klimaændringer; øget støtte til de lokalsamfund, hvor vi driver forretning, og yderligere forbedring af vores medarbejderes liv. Bæredygtighedsudvalget modtager regelmæssige opdateringer fra ledelsen om forskellige spørgsmål vedrørende bæredygtighed og klimaændringer. Den nyligt udnævnte Group Chief Sustainability Officer (»CSO«) har også til opgave at sikre, at relevante bæredygtighedsrelaterede spørgsmål kommunikeres og drøftes på bestyrelsesniveau, hvor det er relevant.

Revisionsudvalget

Revisionsudvalget og bestyrelsen gennemgår i samarbejde med den øverste ledelse de vigtigste forretningsrisici, som koncernen står over for. Ved gennemgangen og vurderingen af koncernens væsentligste risici tages der også hensyn til nye risici. Klimaændringer har i en årrække været betragtet som en ny risiko for koncernen som følge af ændringer i vejrmønstre, der kan resultere i katastrofale hændelser, der kan give anledning til driftsforstyrrelser og stigninger i råvareomkostningerne. Langsigtede klimaforandringerne er nu blevet ophøjet til en væsentlig risiko for koncernen. Derudover er det stigende antal miljø- og klimaændringslove og -regler en eksisterende hovedrisiko for koncernen, som også er beskrevet i Rick-rapporten. Disse risici er underlagt koncernens formelle risikostyringsproces.

Vederlagsudvalget

Vederlagsudvalget har ansvaret for løbende at revidere den løbende hensigtsmæssighed og relevans af vederlagspolitikken. Udvalget foretog en gennemgang af vederlagspolitikken i 2020. Som led i denne gennemgang blev bæredygtighed overvejet med henblik på at indgå i de kortsigtede og langsigtede incitamenter. Den langsigtede incitamentsplan, Performance Share Plan, har nu en række klimarelaterede præstationsmål, hvor ESG tegner sig for 15% af dem. Disse foranstaltninger omfatter C02-reduktion, vandreduktion og affaldsreduktionsmål. 

Nomineringsudvalget

Nomineringsudvalget er ansvarligt for bestyrelsens successionsplanlægning. Erfaring og viden om bæredygtighed er en overvejelse i nye udnævnelser. Dette har været ekstra tydeligt i de nylige udnævnelser af Kaisa Hietala og Lourdes Melgar til bestyrelsen.  

TCFD

Vi annoncerede vores støtte til anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures ('TCFD') i maj 2020, og vi inkluderede vores første offentliggørelse i 2020 årsrapporten. I 2021 og 2022 har vi udviklet vores offentliggørelse væsentligt som beskrevet nedenfor, hvilket er i overensstemmelse med alle TCFD-anbefalinger og anbefalede offentliggørelser. Ved at udfylde denne offentliggørelse har vi givet de anbefalede oplysninger vedrørende:

  • Ledelse
  • Strategi
  • Risikostyring
  • Målesystemer og mål

Vores TCFD-offentliggørelse i sin helhed er tilgængelig i vores årsrapport for 2022