Smurfit Kappa | Bestuur en mensenrechten

Bestuur en mensenrechten

 

We streven naar de hoogste normen van ondernemingsbestuur en ethische bedrijfsvoering. Dit streven is ingebed in ons bedrijf, van de bestuurskamer tot de productievloer en in al onze activiteiten en onze leveringsketen.

Bekijk ons beleid

Mensenrechten

In overeenstemming met de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en mensenrechten en de Fundamentele beginselen van en rechten op arbeid zoals vastgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie, verbinden we ons aan de beginselen van respect, diversiteit, eerlijk werken, eerlijk loon, vergoeding en arbeidsvoorwaarden, die ook worden toegepast op onze wervingspraktijken. Deze worden gehandhaafd in elk land waarin we aanwezig zijn en zijn opgenomen in onze Code of Conduct, ons Social Citizenship Policy Statement en ons Sustainable Development Report.

Bij Smurfit Kappa hebben we wereldwijd duizenden leveranciers en we beschouwen onze leveranciers als een integraal onderdeel van de waardeketen van ons bedrijf. We leggen ons erop toe om samen te werken met onze leveranciers in overeenstemming met onze duurzaamheidsprincipes en -doelstellingen, waarbij we onderscheid maken tussen de gebieden van naleving, prestatierisico, management, sociale verantwoordelijkheid en bestuur.

Duurzaamheidsbestuur

Bestuursniveau

De Raad van Bestuur is primair verantwoordelijk voor het langetermijnsucces van de Group, voor het stellen van de strategische doelen van de Group, voor leiderschap en bestuur van de Group en voor het toetsen van het systeem van interne controle en risicobeheer van de Group. De aandacht voor duurzaamheid, waaronder klimaatverandering, is voortdurend in ontwikkeling en de focus op klimaatverandering wordt groter. Gezien de aard van ons bedrijf en onze sterke resultaten op het gebied van duurzaamheid, heeft de Raad van Bestuur hier al vele jaren aandacht voor. Onlangs heeft deze aandacht zich verder ontwikkeld met specifieke aandacht voor klimaatverandering. Ter erkenning van het belang van duurzaamheid in zijn algemeen en klimaatverandering in het bijzonder, heeft de Raad van Bestuur een speciaal Duurzaamheidscomité in het leven geroepen, waarvan de verantwoordelijkheden hieronder uiteen worden gezet.

Duurzaamheidscomité

Het comité dat in 2019 is opgericht, draagt verantwoordelijkheid voor de richting en het overzicht van de duurzaamheidsstrategie van de Group. Het Duurzaamheidscomité van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor klimaatverandering en brengt de Raad van Bestuur bij elke vergadering op de hoogte van de kwesties op zijn agenda, waaronder klimaatverandering. De belangrijkste recente onderwerpen waren: een uitgebreide beoordeling van het risico en de mogelijkheden met betrekking tot klimaatverandering; meer ondersteuning voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en verdere verbetering van de levens van onze werknemers. Het Duurzaamheidscomité ontvangt regelmatige updates van het management over verschillende aan duurzaamheid en klimaatverandering gerelateerde kwesties. De onlangs aangestelde Chief Sustainability Officer ('CSO') van de Group heeft ook als taak om ervoor te zorgen dat relevante, aan duurzaamheid gerelateerde kwesties indien nodig worden gecommuniceerd aan het comité van de Raad van Bestuur en in het comité worden besproken. 

Auditcomité

Het Auditcomité en de Raad van Bestuur beoordelen samen met het senior management de belangrijkste bedrijfsrisico's voor de Group. Bij de beoordeling en overweging van de voornaamste risico's voor de Group wordt ook rekening gehouden met nieuwe risico's. Klimaatverandering wordt al een aantal jaar beschouwd als een nieuw risico voor de Group. Veranderende weerpatronen zouden namelijk kunnen leiden tot catastrofale gebeurtenissen waardoor zowel onderbrekingen in bedrijfswerkzaamheden als de kosten van grondstoffen kunnen toenemen. Klimaatverandering op de lange termijn wordt nu beschouwd als een ernstig risico voor de Group. Daarnaast vormt de toenemende wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en klimaatverandering een bestaand ernstig risico voor de Group, wat ook wordt vermeld in het risicorapport. Deze risico's zijn onderhevig aan het officiële risicomanagementproces van de Group.

Remuneratiecomissie

De Remuneratiecommissie draagt de verantwoordelijkheid voor het doorlopend evalueren van de continue geschiktheid en relevantie van het remuneratiebeleid. In 2020 is er een evaluatie van het remuneratiebeleid uitgevoerd door de commissie. Als onderdeel van deze evaluatie is duurzaamheid opgenomen in de stimuleringsplannen voor de korte en lange termijn. Het stimuleringsplan voor de lange termijn, het Performance Share Plan, bevat nu een aantal klimaatgerelateerde prestatiemaatregelen waarvan 15% door ESG wordt vertegenwoordigd. Deze maatregelen omvatten doelstellingen voor de vermindering van CO2-uitstoot, waterverbruik en afval. 

Benoemingscomité

Het benoemingscomité is verantwoordelijk voor de planning van de opvolging van de Raad van Bestuur. Ervaring met en kennis van duurzaamheid zijn overwegingen bij het aanstellen van nieuwe leden. Dit blijkt duidelijk uit de recente benoemingen van Kaisa Hietala en Lourdes Melgar als leden van de Raad. 

TCFD

In mei 2020 hebben we onze steun aangekondigd voor de aanbevelingen van de Task Force for Climate-related Financial Disclosures ('TCFD') en onze eerste openbaarmaking is opgenomen in het jaarverslag over 2020. In 2021 en 2022 hebben wij onze openbaarmaking, zoals hieronder geschetst, aanzienlijk uitgebreid en in overeenstemming gebracht met alle TCFD-aanbevelingen en aanbevolen openbaarmakingen. Bij het invullen van deze openbaarmaking hebben wij de aanbevolen informatie verstrekt met betrekking tot:

  • Bestuur
  • Strategie
  • Risicomanagement
  • Statistieken en Doelstellingen

Onze volledige TCFD-openbaarmaking is beschikbaar in ons Jaarverslag van 2022.