Klimaatverandering

 

Het minimaliseren van het energiegebruik en het overstappen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare bronnen, waaronder biomassa, zijn kernelementen van onze klimaatveranderingsstrategie. Met deze strategie streven we naar het verminderen van onze uitstoot in overeenstemming met het Akkoord van Parijs door in 2050 ten minste netto nul te bereiken.

Klimaatverandering tegengaan is het meest urgente probleem van onze tijd en onze strategie bestaat eruit de CO2-uitstoot in heel onze waardeketen te verminderen. Ons streven naar energie-efficiëntie vermindert de impact op het klimaat en verlaagt de kosten. 

Onze koolstofreductiedoelstellingen zijn door het Science Based Targets initiative (SBTi) goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met de vereiste niveaus om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.

We stemmen onze strategie inzake klimaatverandering af op de SDG's van de VN: 7 (Betaalbare en schone energie), 12 (Verantwoorde consumptie en productie), en 13 (Klimaatactie). We concentreren ons op het uitbreiden van onze eigen koolstofarme en energie-efficiënte productiesystemen, het verhogen van ons gebruik van hernieuwbare brandstoffen, het verlagen van de koolstofvoetafdruk van onze klanten en het verminderen van de CO2-uitstoot in onze leveringsketen.

Emissiereductie

We hanteren een drieledige aanpak om onze koolstofintensiteit te verminderen:

Efficiënte energieopwekking

  • Investeren in zeer efficiënte systemen voor warmte-krachtkoppeling (WKK).
  • Verbetering van het rendement van onze huidige ketelhuizen.

Energiebesparingsprogramma's

  • Vermindering van ons energieverbruik door onderzoek en nieuwe technologieën.
  • Investeren in reductie van CO2 door fossiele brandstoffen.

Vermindering van CO2-uitstoot

  • Waar mogelijk overschakelen op CO2-neutrale biobrandstoffen en andere hernieuwbare oplossingen.

Met behulp van onze reeks hulpmiddelen, waaronder Paper to Box en Pack Expert, werken we met klanten samen om de ecologische voetafdruk van hun verpakking te bepalen en slimme oplossingen te ontwikkelen die hun uitstoot aanzienlijk kunnen verminderen. We helpen ze productverspilling te voorkomen, overgespecificeerde verpakkingen tot een minimum te beperken en meer te recyclen. 

Onze doelen

  • De CO2-uitstoot in 2030 met 55% verminderen ten opzichte van het referentieniveau van 2005.
  • In 2050 een uitstoot van ten minste netto nul bereiken.

Geboekte vooruitgang

  • 43,9% minder CO2-uitstoot sinds 2005.

Our net zero transition plan

Our long-term ambition, third party validated targets and continued action today have us well positioned to deliver on our commitments.

View our net zero plan