Privacyverklaring

Privacyverklaring

SMURFIT KAPPA GROUP - VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING 

1. DOEL EN REIKWIJDTE VERKLARING

Het doel van deze verklaring is u uit te leggen hoe uw persoonsgegevens door Smurfit Kappa Corrugated Benelux B.V. (de “Group”, “wij/we”, “ons”) verwerkt worden en welke gegevens, inclusief de hieronder vermelde persoonlijke informatie over u (“persoonsgegevens”) in verband met uw betrekkingen met ons verzameld en verwerkt worden door de Group en/of voor haar door externe dienstverleners. 

Ten behoeve van deze verklaring is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens Smurfit Kappa Corrugated Benelux B.V. de Warandelaan 2, 4904 PC Oosterhout, Nederland, onderdeel van de Group. Over het algemeen vallen uw persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de Group. Klik hier voor meer informatie over de Group en een volledige lijst van de onderdelen van de Group. De onderdelen van de Group hebben procedures ingevoerd om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u vragen heeft of zich zorgen maakt over deze verklaring, neem dan contact op met onze marketing afdeling door het sturen van een mail naar de Group Legal Department op grouplegal@smurfitkappa.com.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VERKLARING

BELANGRIJK: we hebben in deze verklaring gestreefd naar volledigheid en juistheid, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, maar wij wijzen erop dat deze niet uitputtend is en periodiek gewijzigd kan worden overeenkomstig artikel 11 van deze verklaring. 

Deze verklaring is onderverdeeld in een aantal artikelen die allemaal of gedeeltelijk mogelijk relevant zijn voor u, afhankelijk van de aard van uw betrekking met de Group.  In elk geval heeft u op grond van de gegevensbeschermingswetten bepaalde rechten. Deze worden uiteengezet in artikel 10. U heeft te allen tijde recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als wij deze verwerken op basis van de rechtsgrond nastreven van onze gerechtvaardigde belangen.

Marketing & zakelijke contacten:als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, kunt u lezen op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken voor dit doel in artikel 4 of door hier te klikken.

Gebruikers website: als u onze website [www.smurfitkappa.com/nl] en [www.smurfitkappa.com/nl/be] , (de “website”) gebruikt, kunt u in artikel 5A lezen op welke wijze wij uw persoonsgegevens als gebruiker van onze website gebruiken. We raden gebruikers van de website ook aan ons Cookiebeleid te lezen.

Social media gebruikers: als u onze sociale media accounts (Twitter en LinkedIn) gebruikt, kunt in artikel 5B lezen op welke wijze wij uw persoonsgegevens als gebruiker van sociale media gebruiken.

Bestaande klanten: als u al klant bent van Smurfit Kappa Corrugated Benelux B.V., kunt u in artikel 6 lezen op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken voor administratieve en zakelijke doeleinden. 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Afhankelijk van uw betrekkingen met ons verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens van u: 

 • Als u een marketing- / zakelijk contact bent: uw naam, functienaam, contactgegevens, uw zakelijke activiteiten en belangstelling en informatie over uw aanmelding voor de ontvangst van of belangstelling voor onze mailinglijsten of nieuwsbrieven.

 • Als u de website bezoekt: informatie over uw bezoeken aan de website, uw locatie en IP-adres, de door u gebruikte browsersoftware en de datum en tijd waarop u de website bezoekt.

 • Als u interactie heeft met onze sociale media accounts, verzamelen wij persoonsgegevens over u zoals naam, locatie, land, functie, bedrijf, interessegebieden, in het geval dat deze soorten persoonsgegevens publiek zichtbaar zijn op uw sociale media accounts.

 • Als u klant bent: uw naam, gegevens werkgever, factureringsinformatie, gegevens over uw bezoeken en correspondentie en communicatie met onze medewerkers en alle informatie die door of voor u aan ons verstrekt is.  

4. MARKETING- EN ZAKELIJKE CONTACTEN

Als u een marketing- of zakelijk contact bent, verkrijgen, verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens mogelijk voor de volgende doeleinden: 

 • Promotie van de bedrijfsactiviteiten van de Group;

 • Uitnodigingen voor evenementen; 

 • Ontwikkeling en voortzetting van betrekkingen met u;

 • Beheer en administratie van onze relatie met onze zakelijke contacten en klanten;

 • Toezending van marketingmateriaal, nieuwsbrieven en andere informatie;

 • Monitoring en analyse van uw belangstelling voor het materiaal dat we u toesturen;

 • Toezending van marketinginformatie per post, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt; en

 • Het maken, verzamelen, opslaan en posten van foto's tijdens evenementen van de Group. 

In deze gevallen baseren we ons over het algemeen op uw toestemming om, door middel van direct marketing, informatie aan u te verstrekken over onze producten en diensten. In alle overige gevallen, zelfs wanneer we al contact met u hebben, baseren we ons op ons gerechtvaardigd belang om u te blijven benaderen over producten waarvan wij denken dat die mogelijk interessant zijn voor u. 

U heeft altijd de mogelijkheid om de toezending van marketingcommunicatie stop te zetten. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van communicatie per post door middel van de contactgegevens in artikel 11. U kunt zich altijd afmelden voor onze e-mailmarketing door te klikken op de 'afmelden'-link onderaan de marketing-e-mails die wij u sturen.

5A.GEBRUIKERS WEBSITE

Als u onze website bezoekt, verkrijgen, verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens mogelijk voor de volgende doeleinden: 

 • Het tonen, verbeteren en monitoren van de effectiviteit van de website;

 • Monitoren van gegevens zoals totaal aantal bezoekers, gegevens over verkeer en demografische patronen;

 • Ervoor zorgen dat de website voor u op de effectiefste manier gepresenteerd wordt en uw gebruik van de website te verbeteren; en

 • U op de hoogte brengen van wijzigingen in onze website en/of onze diensten.

We verkrijgen, verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert en te analyseren welke inhoud het interessantst is voor de bezoekers. Dit helpt ons te zorgen dat de website beschikbaar blijft en uw ervaring te verbeteren wanneer u de website bezoekt.  

5B. GEBRUIKERS SOCIALE MEDIA

Als u onze sociale media accounts bezoekt, verkrijgen, verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens mogelijk voor de volgende doeleinden: 

 • Het begrijpen van de demografie, voorkeuren en interesses van ons publiek, om ons in staat te stellen ons publiek meer relevante informatie en nieuws te tonen via onze sociale media accounts (profiling).

 • Het optimaliseren van ons publiek en targeting.

6. BESTAANDE KLANTEN

Als u een bestaande klant bent, verkrijgen, verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens mogelijk voor de volgende doeleinden: 

 • Uitvoering van administratieve, facturerings- en operationele processen;

 • Beoordeling en beantwoording van correspondentie of verzoeken die u ons toestuurt;

 • Monitoring van verkoopniveaus en beoordeling van patronen in de verkopen;

 • Uitvoering van due-diligenceonderzoeken;

 • Uitvoering van orders en voldoen aan onze verplichtingen op grond van koopovereenkomsten die wij mogelijk met u gesloten hebben;

 • Verwerking van betalingen en beheer van uw klantaccount;

 • Aangaan van contractuele betrekkingen met de organisatie waartoe u behoort; 

 • Toezending van marketingmateriaal. Zie artikel 4 van deze verklaring voor nadere informatie. 

 • Naleving van het geldende recht voor bedrijven van de lidstaat en de EU;

We verkrijgen, verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden op basis van de volgende rechtsgronden: 

 • ons gerechtvaardigd belang om de bedrijfsvoering van ons bedrijf en instandhouding van onze klantrelatie met u te waarborgen;

 • een noodzaak om een overeenkomst met u te sluiten en deze uit te voeren;

 • een noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken ter vervulling van een wettelijke verplichting die op ons rust op grond van het geldende recht van een EU-lidstaat of Unierecht.

Wanneer u niet bereid bent uw persoonsgegevens te verstrekken zodat wij deze kunnen verwerken voor de bovenstaande doelen, is het voor ons niet mogelijk diensten of producten aan u te leveren. 

7.VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van uw relatie met ons kunnen we van en over u verzamelde en verkregen persoonsgegevens verstrekken aan de volgende partijen: onderdelen en aandeelhouders van de Group, dienstverleners die ondersteunende diensten leveren, leveranciers van IT- & websitediensten, marketingbedrijven, PR-kantoren, drukkers, advertentiebureaus en andere leveranciers, andere mensen in uw organisatie, derden die betrokken zijn bij het ontvangen of organiseren van evenementen of beurzen, professionele adviseurs, zoals belasting- of juridische adviseurs, consultants en accountants, toezichthoudende autoriteiten (bv. rechtshandhavingsinstanties en overheidsinstanties) en derden in verband met de koop of verkoop van de Group of activa die eigendom zijn van de Group. 

8. DOORGIFTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR DE GROUP

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onderdelen van de Group of andere ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Bepaalde ontvangers (onze externe dienstverleners en andere bedrijven binnen de Smurfit Kappa Group die uw persoonsgegevens voor ons verwerken, kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de EER dat niet in een passende mate bescherming van uw persoonsgegevens biedt. Wanneer dergelijke doorgiften plaatsvinden, hanteren wij het volgende beleid: a) deze vinden niet plaats zonder onze schriftelijke toestemming vooraf; en b) er wordt een passende doorgifteovereenkomst toegepast ter bescherming van uw persoonsgegevens.  

9. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Over het algemeen verwachten we uw persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn te bewaren na de totstandkoming van het contact voor marketingdoeleinden. Zodra we hebben vastgesteld dat we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, wissen wij deze in onze systemen.We wijzen erop dat we onder bepaalde omstandigheden uw gegevens langer kunnen bewaren, bijvoorbeeld als we bezig zijn met de afhandeling van een vordering of te goeder trouw menen dat de wet of een bevoegde toezichthouder naar ons oordeel redelijkerwijs langere bewaring van uw persoonsgegevens kan verwachten of opleggen.  

10. UW RECHTEN EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die in dit artikel 10 toegelicht worden. Deze omvatten met name het recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking wordt uitgevoerd voor onze gerechtvaardigde belangen. We wijzen erop dat deze rechten onder bepaalde omstandigheden niet absoluut zijn. 

Recht

Toelichting

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als wij deze verwerken op basis van de rechtsgrond dat wij onze gerechtvaardigde belangen nastreven. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, zorgen wij voor een zorgvuldige afweging van de mogelijke gevolgen daarvan voor u en uw gegevensbeschermingsrechten. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen minder zwaar wegen dan de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins op grond van het recht van de lidstaat of de EU hiertoe verplicht of bevoegd zijn).

 Recht op inzage 

 U heeft het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben en op inzage daarin. We brengen u alleen kosten in rekening voor een dergelijk inzageverzoek wanneer wij menen dat uw verzoek ongegrond of excessief is.

Recht op rectificatie

U heeft het recht te verzoeken om aanpassing of rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die we van u hebben. 

Recht op wissing

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u het recht op bezwaar uitoefent (zie hieronder) en wij geen zwaarderwegende reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in deze verklaring vermelde doeleinden.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft in bepaalde gevallen het recht ons te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, ook wanneer u meent dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn of ons gebruik van uw gegevens onrechtmatig is. Als u zich terecht beroept op dit recht, slaan wij uw persoonsgegevens op en verwerken we deze niet verder tot de kwestie is opgelost. 

Recht op overdraagbaarheid

U kunt ons verzoeken om verstrekking van de persoonsgegevens die u aan ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits dit technisch uitvoerbaar is. Dit recht geldt alleen indien: (1) we uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u; en (2) de verwerking geautomatiseerd gebeurt.

U kunt al deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij ons juridische team bij Smurfit Kappa Group Legal Department, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4, Ierland.

We laten u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, weten welke acties wij ondernomen hebben naar aanleiding van uw verzoek in verband met een van deze rechten. Zo nodig kunnen wij deze termijn verlengen tot twee maanden, maar wij brengen u op de hoogte als daarvan sprake is. We wijzen u erop dat we u kunnen verzoeken uw identiteit aan te tonen wanneer u een beroep doet op een van uw gegevensbeschermingsrechten. 

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor een toelichting https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. In België is dit mogelijk bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zie voor toelichting https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

11. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING 

We behouden ons het recht voor deze verklaring geheel of gedeeltelijk naar ons goeddunken aan te passen. Eventuele wijzigingen worden direct van kracht vanaf het moment dat de herziene verklaring aan u is toegestuurd.

Wanneer wij op enig moment besluiten uw persoonsgegevens op een aanzienlijk andere wijze te gebruiken dan is aangegeven in deze verklaring of op een andere wijze dan aan u bekendgemaakt is op het moment dat deze verzameld werden, stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. U kunt dan bepalen of wij uw persoonsgegevens op de nieuwe wijze mogen gebruiken.

Als u zich zorgen maakt of opmerkingen of zorgen heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt worden door het bedrijf, neem dan contact op met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming op grouplegal@smurfitkappa.com of per post naar Group Legal Department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ierland.