Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Nieuws

SK PARENCO BLIJFT WERKEN AAN VERDERE VERBETERING VAN GEURSITUATIE

3 augustus 2021

SK Parenco heeft kennisgenomen van de recente rapportage van de ODRA over de beleving van geur van onze productielocatie. SK Parenco neemt deze rapportage zeer serieus en gaat daarover in gesprek met de omgeving in de bestaande omgevingsdialoog. Het minimaliseren van geur vanuit SK Parenco die bij bepaalde weersomstandigheden in een gedeelte van de woonkern Renkum is te ruiken is een belangrijk thema voor ons en de recente ODRA rapportage bevestigt het belang hiervan nog eens. 

SK Parenco werkt al geruime tijd met succes aan vermindering van geur afkomstig vanuit onze papierfabriek. Een volgende aanzienlijke investering in dit proces is een warmteterugwinningsinstallatie op Papiermachine 2 die zal worden geïnstalleerd zodra de Provincie Gelderland hiervoor de vereiste vergunningen heeft afgegeven. Deze investering moet zorgen voor een verdere vermindering van de papiergeur vanaf onze fabriek. 

Er is door de ODRA in haar rapport een drietal aanbevelingen gedaan. Deze hebben betrekking op meer meten via snuffelploegen, meer communiceren bij afwijkingen en het onderzoeken van aanvullende technieken om geur verder te verminderen. Deze aanbevelingen nemen wij, naast de verschillende lopende verbeteringen, over.

Resultaten en conclusies van de diverse onderzoeken
De diverse onderzoeken hebben niet geheel gebracht wat was verwacht. Zo is de onderzoeksgroep die in het lokale GGD onderzoek wordt gebruikt om informatie te verzamelen niet representatief, waardoor de geurhinder conclusies die op basis van deze informatie worden getrokken zeer aannemelijk een overschatting is van de werkelijke situatie. Dit wordt door de GGD ook als probleem in het onderzoek benadrukt. Ook de installatie van de e-noses door de ODRA heeft niet de beoogde resultaten opgeleverd. Hiermee is het doel van het lokale onderzoek: objectief onderzoek doen naar de werkelijke geurhinder helaas niet bereikt. Hierover hebben wij ook met de GGD en de ODRA gesproken. 

Uit het landelijke GGD onderzoek met een meer betrouwbare steekproef, blijkt echter ook dat er dichtbij onze fabriek geur ervaren kan worden. Dit sluit aan bij de andere onderzoeken van de geurspecialisten van ODORO. Tot ca. 1000 meter is er onder bepaalde (weers)omstandigheden een geur te ruiken waarvan de deelnemers aan dit landelijk onderzoek vermoeden dat deze afkomstig is vanaf onze fabriek. Deze geur neemt in sterkte af naarmate mensen verder van de fabriek af wonen.

In algemene zin bevestigen de onderzoeken de bestaande kennis en ervaringen over geur. De papierfabricage in onze fabriek zal echter altijd voor enige geur in de directe nabijheid zorgen. Dat is inherent aan deze industrie en de bebouwing van de woonkern Renkum begint immers direct naast de fabriek. SK Parenco zal zich daarom voortdurend blijven inspannen om de geurbeleving tot een minimum te beperken.

Meer informatie:
Smurfit Kappa Parenco
Ruben van Haren
Manager Human Resources
T: 0031 6 53853498
E: ruben.van.haren@smurfitkappa.nl

Over Smurfit Kappa Parenco:
Al sinds 1912 wordt door Smurfit Kappa Parenco papier geproduceerd op haar productie locatie gelegen aan de oevers van de Rijn in Renkum. Zij is de trotse werkgever van 350 betrokken medewerkers. Als onderdeel van Smurfit Kappa beschikt Parenco over twee papiermachines. Reeds sinds 2009 worden alle producten op basis van 100% oud papier geproduceerd. In totaal wordt het oud-papier van circa 15 miljoen inwoners van Nederland en Duitsland bij Smurfit Kappa Parenco gerecycled. Er wordt uitsluitend CO2 neutraal verkregen elektriciteit gebruikt en ruim 40% van de benodigde warmte wordt op duurzame wijze opgewekt. 

Binnen de papierindustrie en zeker binnen Smurfit Kappa wordt er al jaren met veel inzet gewerkt om de bedrijfsprocessen te verduurzamen. Voor Smurfit Kappa Parenco zijn thema's als veiligheid, gezondheid en milieu van groot belang. Ook streeft Smurfit Kappa Parenco continu naar een zo laag mogelijke impact van haar activiteiten op haar omgeving.

----------------------------------------------------------------

Smurfit Kappa Parenco start voorbereiding aanvraag revisievergunning

19 juli 2021

Smurfit Kappa Parenco is gestart met de voorbereidingen voor de aanvraag van een revisie van de huidige omgevingsvergunningen. Zij voert hierover gesprekken met de omgevingsdiensten Regio Nijmegen (ODRN) en Regio Arnhem (ODRA) die namens de provincie Gelderland (bevoegd gezag) de aanvraag gaan behandelen. De oorspronkelijke vergunning dateert uit 2009, het is gebruikelijk dat een dergelijke vergunning periodiek wordt aangepast.

Duurzaamheidsambities
Smurfit Kappa Parenco wil met deze aanvraag een volgende stap zetten in het duurzaam toekomstbestendig maken van het bedrijf. Het beoogd resultaat is een nieuwe vergunning die uiteraard voldoet aan de wet- en regelgeving en die past bij de toekomstige ambities van het bedrijf. Belangrijk uitgangspunt daarbij vormt het handhaven en uitbouwen van de huidige koploperpositie die Smurfit Kappa Parenco inneemt op het punt van duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast beoogt zij met deze nieuwe vergunning aan te sluiten bij de relevante duurzaamheidsambities van de provincie Gelderland. De nieuwe vergunning moet haar ook in staat stellen om te kunnen blijven inspelen op marktontwikkelingen en klantbehoeften zodat ook op lange termijn de werkgelegenheid voor de regio geborgd blijft.

Informatievoorziening
Het proces om te komen tot een volledige vergunningsaanvraag zal geruime tijd in beslag nemen. Daarbij wil het bedrijf de bij een dergelijk proces gebruikelijke omgevingsparticipatie vorm geven. Het bedrijf zal regelmatig verslag doen van de voortgang van het vergunningsproces.

Meer informatie:
Smurfit Kappa Parenco
Ruben van Haren
T: 0031 6 53853498
E: ruben.van.haren@smurfitkappa.nl

Over Smurfit Kappa Parenco:
Al sinds 1912 wordt door Smurfit Kappa Parenco papier geproduceerd op haar productie locatie gelegen aan de oevers van de Rijn in Renkum. Zij is de trotse werkgever van 350 betrokken medewerkers. Als onderdeel van Smurfit Kappa beschikt Parenco over twee papiermachines. Reeds sinds 2009 worden alle producten op basis van 100% oud papier geproduceerd. In totaal wordt het oud-papier van circa 15 miljoen inwoners van Nederland en Duitsland bij Smurfit Kappa Parenco gerecycled. Er wordt uitsluitend CO2 neutraal verkregen elektriciteit gebruikt en ruim 40% van de benodigde warmte wordt op duurzame wijze opgewekt.

Binnen de papierindustrie en zeker binnen Smurfit Kappa wordt er al jaren met veel inzet gewerkt om de bedrijfsprocessen te verduurzamen. Voor Smurfit Kappa Parenco zijn thema's als veiligheid, gezondheid en milieu van groot belang. Ook streeft Smurfit Kappa Parenco continu naar een zo laag mogelijke impact van haar activiteiten op haar omgeving.
Smurfit Kappa Parenco

----------------------------------------------------------------

Snuffelploegmetingen brengen geurpluim in kaart 

Voortgangsinformatie: project objectivering geurhinderbeleving Parenco

22 december 2020

In de periode april 2020 tot en met november 2020 zijn in Renkum 10 snuffelploegmetingen uitgevoerd door het in geur gespecialiseerde bureau ODORO. Het belangrijkste voordeel van snuffelploegmetingen is dat de geur wordt waargenomen op dezelfde manier als hoe de omwonenden de geur waarnemen. Op basis van de resultaten van de snuffelploegmetingen is de geurcontour berekend en blijkt dat deze circa 50% kleiner is dan de geurcontour op basis van de vergunde geurvrachten. Deze laatste geurcontour is berekend op basis van gemeten emissies aan de schoorsteen. 

Hoewel de meetmethode niet gelijk is, zijn de uitkomsten wel vergelijkbaar met elkaar. De nu gebruikte meetmethode biedt voor de toekomst kansen om de geurhinder op leefniveau beter in kaart te brengen. De data van de snuffelploegmetingen is, in opdracht van Parenco, door Royal Haskoning DHV verwerkt in een rapport

Smurfit Kappa Parenco hecht veel waarde aan goede relaties met de buurt en onderzoekt daarom samen met GGD Midden Gelderland en Omgevingsdienst Regio Arnhem om de geurhinderbeleving te objectiveren. Daarnaast heeft Parenco inmiddels een aantal maatregelen getroffen en is een maatregel aanstaande om de geurbelasting verder te reduceren. 

Verbeteringen
Smurfit Kappa Parenco heeft al een aantal verbeteringen in de processen rondom de papierproductie van papiermachine 2 (PM2) gerealiseerd. Zo zijn de hoeveelheden water die worden gebruikt verminderd, is de tijd waarin pulp ongebruikt in het proces is, sterk teruggebracht en wordt 75% minder desinfectiemiddel in het totale proces gebruikt. Ook zijn de activiteiten voorafgaand aan onderhoud zodanig aangepast dat er ook bij gepland onderhoud geen sprake meer is van tijdelijke extra geurhinder.

In week 6 van komend jaar staat een grote investering gepland om te komen tot aanpassing van de installatie. Deze aanpassing zal  verder bijdragen aan de afname van geur richting de omgeving. Met nieuwe snuffelploegmetingen verwacht Parenco  een verdere afname van geur in de omgeving vast te stellen. En ook voor daarna heeft Parenco zich gecommitteerd om het proces te blijven verbeteren.

ODRA, GGD en SKP
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), de GGD midden Gelderland en Smurfit Kappa Parenco zijn in april 2020 een gezamenlijk project gestart met als doel zo objectief mogelijk in kaart brengen van de geursituatie rondom de papierfabriek in Renkum. Het onderdeel snuffelploegmetingen is inmiddels afgerond. 

Geurhinderapp
Door de GGD wordt, in opdracht van de provincie Gelderland en de Gemeente Renkum, een bewonersonderzoek uitgevoerd naar de ervaren geurhinder in Renkum en Heelsum. De groep inwoners (circa 200 deelnemers) die zich heeft aangemeld wordt regelmatig gevraagd om hun mening te geven over de geursituatie op een bepaald moment. Per oproep ontvangen we gemiddeld 50 bevindingen. Deze bevindingen leggen zij vast in de geurhinderapp.

Het onderzoek loopt nog tot begin januari 2021. Het is de verwachting dat de GGD in het eerste kwartaal van 2021 het onderzoeksrapport oplevert.

E-noses
In opdracht van de Provincie Gelderland zijn door ODRA 10 e-noses geplaatst in Renkum. De verzamelde data zal gekoppeld worden aan de procesdata van het bedrijf. De e-noses zijn sensoren aan lantaarnpalen die  veranderingen waarnemen in de luchtsamenstelling. De e-noses zullen tot en met maart 2021 in bedrijf zijn. Daarna worden de data geanalyseerd en volgt een rapportage door de Omgevingsdienst Regio Arnhem. 

Voor meer informatie:

Ruben van Haren SKP 06-53853498
Maarten Leseman ODRA 06-19009287

 

Nu ook aanvoer oud papier per schip naar Smurfit Kappa Parenco

Schip met oud papier vracht Smurfit Kappa Parenco 

22 januari 2020
Als vervanging voor het transport met vrachtwagens wordt vanaf nu ook op regelmatige basis oud papier per schip aangevoerd. Bij Smurfit Kappa Parenco wordt nieuw papier gemaakt van 100% gerecycled papier.

Daarmee is er een derde toepassing van onze haven gerealiseerd. In augustus 2016 zijn we gestart met de aanvoer van hulpstoffen. De tweede stap is gezet in 2018 met het vervoer van nieuwe rollen verpakkingspapier naar de haven van Amsterdam of direct naar Engeland.

De aanvoer van oud papier per schip is in nauwe samenwerking met Smurfit Kappa Recycling tot stand gekomen.

Hiermee is weer een nieuwe stap gezet in het verminderen van het aantal vrachtwagenbewegingen van en naar ons bedrijf en het beperken van goederenvervoer over de weg. 

 

Smurfit Kappa Parenco pakt ervaren geurhinder aan

9 januari 2019
Zoals afgesproken zijn door Smurfit Kappa Parenco eerste stappen gezet in verbetering van de ervaren geurhinder. De Gelderse papierfabrikant heeft als eerste stap de afgelopen weken enkele ingrijpende aanpassingen in het proces gedaan. Deze aanpassing leidt tot minder biologische activiteit en dat vermindert niet alleen de geur maar reduceert ook het gebruik van desinfecteringsmiddelen. 

“Externe geurspecialisten én onze eigen medewerkers nemen een minder scherpe geur waar”, stelt tijdelijk Algemeen Directeur Jo Cox. “De  gekozen maatregelen lijken dus een positief effect te hebben.” 

Parenco maakt sinds de zomer van 2018 deel uit van het internationale Smurfit Kappa-concern. Direct na de overname maakte het bedrijf bekend dat Smurfit Kappa de fabriek in Renkum zo snel mogelijk volgens haar eigen processtandaarden wilde laten produceren. Het bedrijf meldde toen ook om verder in de Renkumse fabriek te willen investeren. Onderdeel daarvan is dat Smurfit Kappa wil investeren in adequate oplossingen om de ervaren geurhinder terug te dringen.

Op de goede weg 
In gesprek met burgemeester Schaap van Renkum en gedeputeerde Bieze van de provincie Gelderland waren deze stappen al aangekondigd. We zijn optimistisch dat er in komende maanden belangrijke stappen gezet kunnen worden om de geur, en de daarmee ervaren hinder, fors te reduceren.  We verwachten dat we zo’n anderhalf jaar nodig  hebben voor het totale transitieproces”, aldus Jo Cox. “Wij beschouwen de waargenomen geurvermindering als een belangrijke eerste stap. Daar zijn we blij om. Het sterkt ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn. Wij kunnen niet ieders ergernis wegnemen, wél kunnen wij werken aan oplossingen.” 

Om de geurvermindering goed te duiden, start Smurfit Kappa Parenco in januari met een geurpanel. “Dat panel moet een mix worden van onze eigen mensen en van omwonenden”, licht woordvoerder Ruben van Haren toe. De leden van het panel maken per waarneming anoniem een beoordeling voor het type geur, de hinder die men ervaart en de intensiteit. “Doel is om constant vinger aan de pols te houden en er zo achter te komen of de aanpassingen het gewenste effect hebben.”

 

Hernieuwde aanpak, bronbestrijding in geurthematiek Smurfit Kappa Parenco

26 november 2018
Op vrijdag 23 november 2018 heeft een afvaardiging van de Provincie Gelderland en de Gemeente Renkum een bezoek gebracht aan Smurfit Kappa Parenco. De aanleiding van het bezoek is de ontstane geur thematiek waarvan een deel van de inwoners van Renkum aangeeft hinder te ervaren.

De gedeputeerde mevrouw Bieze, burgemeester mevrouw Schaap en meerdere ambtenaren zijn inhoudelijk uitvoerig geïnformeerd door de Algemeen Directeur van Smurfit Kappa Parenco, Jo Cox.

De nieuwe eigenaar van Parenco, Smurfit Kappa, is een nieuwe weg ingeslagen om de huidige thematiek met geur afkomstig van de fabriek aan te pakken. Waar in het verleden vooral werd gekeken naar “end of pipe” oplossingen, wordt nu voornamelijk gekeken naar de oorzaak en het ontstaan van de geur in het papierproces. Het bestrijden van de bron, de oorsprong, is veel kansrijker dan symptoombestrijding alleen.

Smurfit Kappa heeft jarenlange ervaring in de productie van verpakkingspapier op basis van oud papier als grondstof. Deze ervaring en expertise wordt op dit moment ingezet om tot oplossingen te komen. Een taskforce, bestaande uit interne en externe specialisten, werkt actief aan het bestrijden van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de geurthematiek. In samenwerking met andere papierfabrieken en de branchevereniging wordt ook actief kennis uitgewisseld, wat mogelijk tot nieuwe inzichten kan leiden.

Eén van de kansrijke lopende acties om geuremissies te reduceren, is om de microbiologie in het proces te verkleinen door de verblijftijd van pulp in het proces fors terug te dringen. Dit betekent niet alleen andere procesinstellingen en een andere werkwijze maar ook investeringen in de installaties. Minder biologische activiteit vermindert niet alleen de geur maar reduceert ook het gebruik van additieven.

In de nieuwe aanpak wordt door Smurfit Kappa Parenco een hoge prioriteit gegeven aan het voorkomen van geur. Dagelijks wordt de voortgang gevolgd door de procesoperators, terwijl wekelijks de ontwikkelingen aan de directie worden gerapporteerd. Smurfit Kappa Group, met haar Europese hoofdkantoor in Amsterdam, steunt de Parenco aanpak en stelt investeringsgeld beschikbaar voor adequate oplossingen.

Communicatie en informatievoorziening vindt in samenwerking met de Gemeente en de Provincie plaats; er wordt meer aandacht gegeven aan een gezamenlijke, heldere omgevingscommunicatie. Hiertoe wordt er een aparte pagina toegevoegd aan de website van de Gemeente. Op de website van Smurfit Kappa Parenco wordt er een sectie ingericht voor omgevingscommunicatie.

De directie van Smurfit Kappa Parenco is optimistisch dat er in de komende maanden belangrijke stappen gezet kunnen worden om de geur en daarmee ervaren hinder, grotendeels weg te nemen. Smurfit Kappa Parenco heeft de verwachting dat een stapsgewijze aanpak in de komende periode tot positieve resultaten kan leiden. Het uiteindelijke doel is om de geur, in nauw overleg met Provincie en Gemeente, structureel terug te brengen tot een acceptabel niveau.