Nieuws | Smurfit Kappa Parenco

Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Nieuws

Nu ook aanvoer oud papier per schip naar Smurfit Kappa Parenco

Schip met oud papier vracht Smurfit Kappa Parenco 

22 januari 2020
Als vervanging voor het transport met vrachtwagens wordt vanaf nu ook op regelmatige basis oud papier per schip aangevoerd. Bij Smurfit Kappa Parenco wordt nieuw papier gemaakt van 100% gerecycled papier.

Daarmee is er een derde toepassing van onze haven gerealiseerd. In augustus 2016 zijn we gestart met de aanvoer van hulpstoffen. De tweede stap is gezet in 2018 met het vervoer van nieuwe rollen verpakkingspapier naar de haven van Amsterdam of direct naar Engeland.

De aanvoer van oud papier per schip is in nauwe samenwerking met Smurfit Kappa Recycling tot stand gekomen.

Hiermee is weer een nieuwe stap gezet in het verminderen van het aantal vrachtwagenbewegingen van en naar ons bedrijf en het beperken van goederenvervoer over de weg. 

 

Smurfit Kappa Parenco pakt ervaren geurhinder aan

9 januari 2019
Zoals afgesproken zijn door Smurfit Kappa Parenco eerste stappen gezet in verbetering van de ervaren geurhinder. De Gelderse papierfabrikant heeft als eerste stap de afgelopen weken enkele ingrijpende aanpassingen in het proces gedaan. Deze aanpassing leidt tot minder biologische activiteit en dat vermindert niet alleen de geur maar reduceert ook het gebruik van desinfecteringsmiddelen. 

“Externe geurspecialisten én onze eigen medewerkers nemen een minder scherpe geur waar”, stelt tijdelijk Algemeen Directeur Jo Cox. “De  gekozen maatregelen lijken dus een positief effect te hebben.” 

Parenco maakt sinds de zomer van 2018 deel uit van het internationale Smurfit Kappa-concern. Direct na de overname maakte het bedrijf bekend dat Smurfit Kappa de fabriek in Renkum zo snel mogelijk volgens haar eigen processtandaarden wilde laten produceren. Het bedrijf meldde toen ook om verder in de Renkumse fabriek te willen investeren. Onderdeel daarvan is dat Smurfit Kappa wil investeren in adequate oplossingen om de ervaren geurhinder terug te dringen.

Op de goede weg 
In gesprek met burgemeester Schaap van Renkum en gedeputeerde Bieze van de provincie Gelderland waren deze stappen al aangekondigd. We zijn optimistisch dat er in komende maanden belangrijke stappen gezet kunnen worden om de geur, en de daarmee ervaren hinder, fors te reduceren.  We verwachten dat we zo’n anderhalf jaar nodig  hebben voor het totale transitieproces”, aldus Jo Cox. “Wij beschouwen de waargenomen geurvermindering als een belangrijke eerste stap. Daar zijn we blij om. Het sterkt ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn. Wij kunnen niet ieders ergernis wegnemen, wél kunnen wij werken aan oplossingen.” 

Om de geurvermindering goed te duiden, start Smurfit Kappa Parenco in januari met een geurpanel. “Dat panel moet een mix worden van onze eigen mensen en van omwonenden”, licht woordvoerder Ruben van Haren toe. De leden van het panel maken per waarneming anoniem een beoordeling voor het type geur, de hinder die men ervaart en de intensiteit. “Doel is om constant vinger aan de pols te houden en er zo achter te komen of de aanpassingen het gewenste effect hebben.”

 

Hernieuwde aanpak, bronbestrijding in geurthematiek Smurfit Kappa Parenco

26 november 2018
Op vrijdag 23 november 2018 heeft een afvaardiging van de Provincie Gelderland en de Gemeente Renkum een bezoek gebracht aan Smurfit Kappa Parenco. De aanleiding van het bezoek is de ontstane geur thematiek waarvan een deel van de inwoners van Renkum aangeeft hinder te ervaren.

De gedeputeerde mevrouw Bieze, burgemeester mevrouw Schaap en meerdere ambtenaren zijn inhoudelijk uitvoerig geïnformeerd door de Algemeen Directeur van Smurfit Kappa Parenco, Jo Cox.

De nieuwe eigenaar van Parenco, Smurfit Kappa, is een nieuwe weg ingeslagen om de huidige thematiek met geur afkomstig van de fabriek aan te pakken. Waar in het verleden vooral werd gekeken naar “end of pipe” oplossingen, wordt nu voornamelijk gekeken naar de oorzaak en het ontstaan van de geur in het papierproces. Het bestrijden van de bron, de oorsprong, is veel kansrijker dan symptoombestrijding alleen.

Smurfit Kappa heeft jarenlange ervaring in de productie van verpakkingspapier op basis van oud papier als grondstof. Deze ervaring en expertise wordt op dit moment ingezet om tot oplossingen te komen. Een taskforce, bestaande uit interne en externe specialisten, werkt actief aan het bestrijden van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de geurthematiek. In samenwerking met andere papierfabrieken en de branchevereniging wordt ook actief kennis uitgewisseld, wat mogelijk tot nieuwe inzichten kan leiden.

Eén van de kansrijke lopende acties om geuremissies te reduceren, is om de microbiologie in het proces te verkleinen door de verblijftijd van pulp in het proces fors terug te dringen. Dit betekent niet alleen andere procesinstellingen en een andere werkwijze maar ook investeringen in de installaties. Minder biologische activiteit vermindert niet alleen de geur maar reduceert ook het gebruik van additieven.

In de nieuwe aanpak wordt door Smurfit Kappa Parenco een hoge prioriteit gegeven aan het voorkomen van geur. Dagelijks wordt de voortgang gevolgd door de procesoperators, terwijl wekelijks de ontwikkelingen aan de directie worden gerapporteerd. Smurfit Kappa Group, met haar Europese hoofdkantoor in Amsterdam, steunt de Parenco aanpak en stelt investeringsgeld beschikbaar voor adequate oplossingen.

Communicatie en informatievoorziening vindt in samenwerking met de Gemeente en de Provincie plaats; er wordt meer aandacht gegeven aan een gezamenlijke, heldere omgevingscommunicatie. Hiertoe wordt er een aparte pagina toegevoegd aan de website van de Gemeente. Op de website van Smurfit Kappa Parenco wordt er een sectie ingericht voor omgevingscommunicatie.

De directie van Smurfit Kappa Parenco is optimistisch dat er in de komende maanden belangrijke stappen gezet kunnen worden om de geur en daarmee ervaren hinder, grotendeels weg te nemen. Smurfit Kappa Parenco heeft de verwachting dat een stapsgewijze aanpak in de komende periode tot positieve resultaten kan leiden. Het uiteindelijke doel is om de geur, in nauw overleg met Provincie en Gemeente, structureel terug te brengen tot een acceptabel niveau.