Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
obchodnej spoločnosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a. s., so sídlom Továrenská č.1, 943 03 Štúrovo

1. Spôsob objednávania a potvrdenia objednávky
Konkrétna dodávka tovaru sa realizuje na základe kupujúcim vystavenej a predávajúcim potvrdenej objednávky.
Objednávka zasielaná kupujúcim musí obsahovať tieto náležitosti:
a) množstvo objednaného tovaru
b) požadovanú kvalitu s odkazom na druh, značku alebo odoslanú vzorku, ako aj ďalšie potrebné údaje
c) požadované rozmery
d) typ obalu
e) úpravu tovaru, jeho balenie, doložiť požadovaný vzor ukladania na tovaru na palety
f) požadovanú dodaciu lehotu
g) miesto určenia
h) druh dopravného prostriedku
i) cenu a dodaciu podmienku s odkazom na INCOTERMS 2000

Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu objednávku podľa dohodnutých dodacích lehôt. Ak takáto dohoda neexistuje, kupujúci je povinný predložiť objednávku najneskôr 21 kalendárnych dní pred požadovaným termínom dodania.
Ak objednávka má všetky náležitosti uvedené vyššie, predávajúci ju potvrdí do troch pracovných dní od jej doručenia. Ak objednávka je doručená predávajúcemu neskôr ako 21 kalendárnych dní pred požadovaným termínom dodania tovaru, ale obsahuje všetky požadované náležitosti, predávajúci má právo, nie však povinnosť ju potvrdiť. Ak objednávka neobsahuje všetky potrebné náležitosti, predávajúci upozorní kupujúceho na jej nedostatky a po vzájomnej konzultácii kupujúci musí spresniť objednávku tak, aby vyhovovala požiadavkám zmluvných strán.
Stornovanie objednávky je možné najneskôr 5 dní pred potvrdeným termínom expedície, ak tovar ešte nie je vyrobený. Ak je tovar vyrobený, alebo v štádiu výroby, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu do tohto obdobia s danou zákazkou vznikli.

2. Spôsob dodania tovaru
Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu podľa dohodnutej dodacej podmienky, ktorú si zmluvné strany dohodli v potvrdenej objednávke. V prípade, že sa zmluvné strany na dodacej podmienke nedohodli, platí, že bude použitá tá dodacia podmienka, ktorá je bežná v obchodnom styku zmluvných strán; ak ide o zmluvu medzi novými zmluvnými stranami bez predchádzajúcej obchodnej spolupráce, dodaciu podmienku určí predávajúci.
V prípade vlastného odvozu tovaru (INCOTERMS FCA) je kupujúci povinný, po písomnom avíze predávajúceho o pripravenosti tovaru, odobrať tento tovar do 5 pracovných dní od doručenia tohto písomného oznámenia (písomná forma je dodržaná aj formou mailovej správy).
Za okamih dodania tovaru sa v tomto prípade bude považovať naloženie tovaru na dopravný prostriedok v mieste dodávateľa. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar v lehote splatnosti vystavenej faktúry.
Ak kupujúci neodoberie riadne avizovaný tovar v lehote do 5 pracovných dní od doručenia avíza o jeho pripravenosti v súlade s potvrdením dodávky, je predávajúci oprávnený tento tovar odoslať kupujúcemu a vyfakturovať mu cenu za prepravu. Vykládku tovaru je povinný zabezpečiť vždy kupujúci.

3. Vlastnícke právo
Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom uhradenia celej kúpnej ceny kupujúcim.

4. Spôsob reklamovania tovaru
Ak predávajúci nedodal tovar v množstve, kvalite a vyhotovení, v zmysle potvrdenej objednávky, má tovar chyby. Kupujúci má právo reklamovať skryté a zjavné chyby tovaru.
Kvantitatívne odchýlky:
Vzhľadom k technológii výroby je predávajúci oprávnený splniť kúpnu zmluvu v toleranciách množstiev: ± 5 %
Zjavnými chybami sa rozumejú chyby, ktoré môže kupujúci rozpoznať prehliadkou dodávky bez prezerania vnútorného obsahu (najmä mechanické poškodenie, spôsob a stav balenia, premočenie, zjavne chýbajúce množstvo ...).
Skrytými chybami sa rozumejú chyby, ktoré sa môžu prejaviť až pri rozbalení zásielky (skryté chyby množstva , nesprávne rozmery, rozliepanie, posun tlače, krivé lepenie a pod.), ktoré sú mimo akceptovaných tolerancií externej špecifikácie SK Obaly Štúrovo a.s.
V prípade zistenia, že tovar bol poškodený počas prepravy, je kupujúci povinný uvedenú skutočnosť ihneď (s potvrdením vodiča dopravného prostriedku) oznámiť telefonicky (+421 36 756 2680). Zároveň musí byť zrealizovaná fotodokumentácia poškodeného tovaru na prepravnom prostriedku ešte pred vykládkou. Ostatné zjavné chyby tovaru môže kupujúci reklamovať do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru - skryté chyby okamžite po ich zistení, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci neuplatní reklamáciu v uvedených lehotách, stráca práva, vyplývajúce z chýb tovaru.
Reklamácia - oznámenie o chybách tovaru musí obsahovať:
a) špecifikáciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého bol dodaný tovar, ktorého sa reklamácia týka (číslo zákazky predávajúceho)
b) názov reklamovaného výrobku, dátum dodania tovaru, číslo dodacieho listu
c) popis reklamovanej chyby
d) návrh riešenia, resp. požiadavky
e) rozsah chybného tovaru
f) paletový štítok z reklamovaných paliet
g) pri zjavných mechanických chybách farebnú fotodokumentáciu.
Predávajúci je povinný preveriť opodstatnenosť reklamácie iba vtedy, ak je reklamácia uplatnená u predávajúceho v lehotách dohodnutých v bode 4. týchto VOP a predávajúci má zároveň možnosť prezrieť si minimálne 50 % množstva reklamovaného tovaru. V týchto prípadoch sa predávajúci zaväzuje, že v lehote do 10 kalendárnych dní dá k reklamácii písomné stanovisko s návrhom jej riešenia
Ak reklamácia nie je uplatnená včas, alebo ak nie je predávajúcemu umožnené prehliadnuť si minimálne 50 % množstva reklamovaného tovaru, kupujúci nemá nárok na prejednanie reklamácie a je povinný zaplatiť plnú kúpnu cenu.
Kupujúci a predávajúci súhlasia, že v prípade uznania reklamácie predávajúcim, bude táto vysporiadaná v zmysle dohody zmluvných strán. Pri reklamáciách množstva a pri reklamáciách poškodenia tovaru počas prepravy, je kupujúci povinný predložiť komerčný zápis, podpísaný dopravcom. V prípade, že nebude zo strany kupujúceho predložený komerčný zápis, reklamácia nebude uznaná.

5. Balenie a nakladanie s paletami a rámami
Predávajúci bude objednaný tovar na základe požiadaviek kupujúceho dodávať na EUR alebo atypických paletách a rámoch na základe paletovej schémy, ktorá bude súčasťou objednávky kupujúceho. Predávajúci na základe zmluvnej dohody s kupujúcim bude palety a rámy ako súčasť balenia kupujúcemu fakturovať v zmluvnej cene alebo palety budú vratné. Žiaden iný zmluvný vzťah na palety nie je v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu prípustný. Predávajúci nebude spätne odkupovať palety, ktoré boli súčasťou dodávky tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť palety v zmysle dohodnutého paletového konta v dobrom technickom stave, a to najneskôr po dosiahnutí výšky stanoveného paletového konta alebo po dosiahnutí 30 dní od dodania tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci túto svoju povinnosť nesplní, predávajúci má právo palety a rámy vyfakturovať. Predávajúci aj kupujúci sú povinní viesť presnú evidenciu o predávajúcim dodaných a následne vrátených paletách pri spôsobe uplatňovania paletového konta a mesačne tento stav vzájomne porovnať /potvrdiť mailovou správou/.

6. Ostatné ustanovenia
Ak kupujúcim riadne objednaný tovar nebol z dôvodu kupujúceho expedovaný do dohodnutej doby skladovania tovaru, môže predávajúci po predchádzajúcom avíze kupujúcemu zrealizovať likvidáciu tovaru a následne tovar vyfakturovať v pôvodne dohodnutej cene.

7. Platnosť VOP
Tieto VOP platia pre každú potvrdenú objednávku a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.