SMURFIT KAPPA GROUP – VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Vyhlásenie o ochrane súkromia

SMURFIT KAPPA GROUP - OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV 


1. ÚČEL A ROZSAH OZNÁMENIA

Cieľom tohto oznámenia je vysvetliť, ako bude Smurfit Kappa Group („Skupina“, „my“, „naše“) zaobchádzať s vašimi Osobnými údajmi a uviesť informácie, vrátane osobných údajov špecifikovaných nižšie, ktoré sa vás týkajú („Osobné údaje“) a ktoré bude zbierať a spracúvať Skupina a/alebo jej externí poskytovatelia v jej mene v kontexte vašich aktivít s nami.
Na účely tohto oznámenia je prevádzkovateľom vašich Osobných údajov spoločnosť Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4. Vaše Osobné údaje budú vo všeobecnosti na zodpovednosti Skupiny. Pre viac informácií o Skupine, vrátané úplného zoznamu subjektov Skupiny, prosím, kliknite na tento odkaz. Subjekty v rámci Skupiny zaviedli postupy na zabezpečenie ochrany vašich Osobných údajov.
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy súvisiace s týmto oznámením, prosím, kontaktujte Compliance Manager Jennifer Victory na adrese jennifer.victory@smurfitkappa.com.

2. PLATNOSŤ OZNÁMENIA

DÔLEŽITÉ: Prosím, berte na vedomie, že hoci je cieľom tohto Oznámenia čo najväčšia miera podrobnosti a presnosti, nie je úplné a z času na čas môže dôjsť k aktualizácii v súlade s časťou 11 tohto Oznámenia.
Toto Oznámenie je rozdelené do viacerých častí, pričom môžu byť pre vás relevantné len niektoré alebo všetky, podľa povahy vášho vzťahu so Skupinou. V každom prípade máte isté práva vyplývajúce z legislatívy o ochrane údajov, ktoré sú uvedené v časti 10. Predovšetkým máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich Osobných údajov, ak vaše Osobné údaje spracúvame na právnom základe našich oprávnených záujmov.
Marketingové a obchodné kontakty: ak ste sa prihlásili na odoberanie našej marketingovej komunikácie, môžete si prečítať o tom, ako použijeme vaše Osobné údaje na tento účel v časti 4 ALEBO kliknutím na tento odkaz.
Používatelia web stránky: ak používate našu web stránku, [www.smurfitkappa.com ], („Web stránka“), môžete si prečítať o tom, ako používame vaše Osobné údaje ako používateľa web stránky v časti 5. Používatelia web stránky by si tiež mali prečítať našu Politiku súborov cookies.
Súčasní zákazníci: ak ste zákazníkom Smurfit Kappa Group, môžete si prečítať, ako spracúvame vaše Osobné údaje na administratívne a obchodné účely časti 6.

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Podľa toho, v akom kontakte s nami ste, spracúvame nasledovné typy Osobných údajov:

 • Ak ste marketingový/obchodný kontakt, vaše meno, údaje o zamestnaní, kontaktné údaje, obchodné aktivity a záujmy a informácie súvisiace s vaším prihlásením, odoberaním alebo záujmom o ktorýkoľvek z našich mailových zoznamov alebo newsletterov.
 • Ak používate Web stránku, informácie o vašich návštevách na Web stránke, polohe a IP adrese, použitom prehliadači a dátume a čase, kedy ste boli na Web stránke.
 • Ak ste zákazník: vaše meno, údaje o zamestnávateľovi, fakturačné informácie, podrobnosti o vašich návštevách, korešpondencii a komunikácii s našimi zamestnancami a akékoľvek informácie, ktoré dostaneme od vás alebo vo vašom mene.

 

4. MARKETINGOVÉ A OBCHODNÉ KONTAKTY


Ak ste marketingový/obchodný kontakt, môžeme získať, zbierať a spracúvať vaše Osobné údaje na nasledovné účely:

 • Propagácia obchodných aktivít Skupiny;
 • Pozvanie na podujatia;
 • Rozvíjanie a udržiavanie vzťahov s vami;
 • Riadenie a spravovanie vzťahu s našimi obchodnými kontaktmi a zákazníkmi;
 • Posielanie marketingových materiálov, newsletterov a iných informácií;
 • Monitorovanie a analýzu záujmu o materiály, ktoré vám posielame;
 • Posielanie marketingových informácií poštou, ak nevyjadríte nesúhlas; a
 • Zaznamenanie, zbieranie, ukladanie a zverejňovanie fotografií z podujatí Skupiny.

Za takýchto okolností sa vo všeobecnosti opierame o váš súhlas, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich výrobkoch a službách prostredníctvom priameho marketingu. Za každých okolností, aj v prípade, že už sme s vami v kontakte, sa opierame o naše oprávnené záujmy, aby sme vás mohli naďalej kontaktovať v súvislosti s výrobkami, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

Vždy budete mať možnosť zastaviť prijímanie marketingovej komunikácie. Pri poštovej komunikácii môžete požiadať o ukončenie komunikácie pomocou kontaktných údajov v časti 11. (Pri emailovom marketingu môžete kedykoľvek kliknúť na odkaz „Odhlásiť sa“ (Unsubscribe) na konci marketingových emailov, ktoré vám posielame.)

5. UŽÍVATELIA WEB STRÁNKY


If you visit our Website we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

 • To provide, improve, test and monitor the effectiveness of the Website;
 • To monitor metrics such as total number of visitors, traffic data and demographic patterns;
 • To ensure content on the website is presented in the most effective manner for you and to enhance your use of the website; and
 • To notify you of any changes to the Website and/or our services.

We obtain, collect and process this personal information based on our legitimate interest in ensuring that the Website is operating smoothly and in order to analyse which content is of most interest to visitors. This helps us to keep the Website available and to improve your experience when you visit the Website.


6. SÚČASNÍ ZÁKAZNÍCI


Ak ste náš súčasný zákazník, môžeme získavať, zbierať a spracúvať vaše Osobné údaje na nasledovné účely:
 

 • Zrealizovať administratívne, fakturačné a prevádzkové procesy;
 • Preskúmať a odpovedať na korešpondenciu alebo otázky, ktoré nám zašlete;
 • Monitorovať úroveň predaja a preskúmať predajné vzorce;
 • Zrealizovať kontroly náležitej starostlivosti;
 • Uskutočniť objednávky a splniť si povinnosti podľa prípadnej predajnej zmluvy, ktorú s vami máme podpísanú;
 • Spracovať akékoľvek finančné platby a spravovať váš zákaznícky účet;
 • Vstupovať do zmluvných vzťahov s vašou organizáciou;
 • Posielať vám marketingové informácie. Pre viac informácií si, prosím, prečítajte časť 4 tohto Oznámenia.
 • Dodržiavať platnú legislatívu vzťahujúcu sa na právnické osoby na úrovni členského štátu a EÚ;
   


Vaše Osobné údaje získavame, zbierame a spracúvame na hore uvedené účely na základe nasledovných právnych základov:

 • náš oprávnený záujem zabezpečiť chod podnikania a udržanie zákazníckeho vzťahu s vami;
 • potreba uzavrieť alebo plniť zmluvu s vami;
 • potreba spracúvať Osobné údaje na splnenie právnych povinností na základe platnej legislatívy členského štátu alebo EÚ, ktorá sa na nás vzťahuje.

Ak nám nechcete poskytnúť svoje Osobné údaje na účely spracovania na hore uvedené účely, nebudeme vám môcť poskytnúť služby ani predávať produkty.

7. SPRÍSTUPNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV


V závislosti od vašich aktivít s nami môžeme sprístupniť všetky alebo niektoré z vašich Osobných údajov, ktoré zbierame a získavame, nasledovným stranám: členom a akcionárom Skupiny, poskytovateľom podporných služieb, poskytovateľom IT služieb a služieb web stránky, marketingovým spoločnostiam, PR agentúram, tlačiarňam, reklamným agentúram a ďalším dodávateľom, iným osobám z vašej organizácie, tretím stranám zapojeným do organizácie podujatí alebo veľtrhov, odborným poradcom, napr. daňovým alebo právnym poradcom, konzultantom a účtovníkom, regulačným orgánom (napr. agentúram na presadzovanie práva a verejným orgánom) a tretím stranám v súvislosti s predajom alebo nákupom Skupiny alebo aktív vlastnených Skupinou.

8. PRESUN VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI SKUPINY


Vaše Osobné údaje môžeme presunúť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) iným členom Skupiny a iným príjemcom. Niektorí Príjemcovia (naši externí poskytovatelia a iné spoločnosti v rámci Smurfit Kappa Group), ktorí spracúvajú vaše Osobné údaje v našom mene môžu presunúť vaše Osobné údaje mimo EHP do krajiny, ktorá neposkytuje rovnakú úroveň ochrany vašich Osobných údajov. V prípade takéhoto presunu je naša politika nasledovná: a) presun sa neuskutoční bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia; a b) zrealizuje sa náležitá dohoda o presune, aby sme ochránili vaše Osobné údaje. Ak by ste chceli zistiť viac o akýchkoľvek takýchto presunoch, prosím, kontaktujte nášho zástupcu pre ochranu údajov, ktorého údaje sú uvedené v časti 11 tohto oznámenia. 


9. UCHOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo všeobecnosti budeme vaše Osobné údaje uchovávať počas rozumne dlhého obdobia po nadviazaní kontaktu na marketingové účely. Keď vyhodnotíme, že vaše Osobné údaje už nepotrebujeme, vymažeme ich z našich systémov.
Prosím, berte na vedomie, že za istých okolností môžeme vaše údaje uchovávať dlhšie, napríklad, ak spracúvame prebiehajúcu sťažnosť alebo v dobrej viere veríme, že zákon alebo relevantný regulačný orgán môžu opodstatnene očakávať alebo vyžadovať, aby sme vaše Osobné údaje uchovali. Ak by ste chceli zistiť viac o tom, ako dlho budeme uchovávať vaše Osobné údaje, prosím, kontaktujte nášho zástupcu pre ochranu údajov, ktorého údaje sú uvedené v časti 11 tohto oznámenia.

 

10. MONITOROVANIE VÝROBNEJ HALY KAMEROVÝM SYSTÉMOM

V priestoroch výrobnej haly je umiestnený kamerový monitorovací systém za účelom zabezpečenia:
- bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vo výrobnej hale;
- ochrany zamestnancov na pracoviskách, kde zamestnanci pracujú samostatne;
- ochrany majetku Prevádzkovateľa na miestach s vysokým rizikom spôsobenia škody vnútornou dopravou;
- ochrany tretích osôb vstupujúcich do priestoru výrobnej haly, napríklad za účelom nakládky alebo vykládky tovaru;
- dohliadanie na kritické miesta výroby pre zabezpečenie plynulosti výrobného procesu;
- výstupná kontrola nakladaného tovaru v prípade reklamácií zničeného tovaru dôsledkom transportu.

Kamerový záznam sa uchováva po dobu 14 dní. V prípade, že sa obrazový a obrazovo-zvukový záznam použije na účely trestného konania, civilného sporového konania (napr. náhrada škody a pod.) alebo priestupkového/správneho konania, možno ho uchovávať do skončenia predmetného konania. Prístupom k vyhotoveným obrazovým záznamom disponujú iba poverené osoby, ktoré boli preškolené.

 

11. VAŠE PRÁVA A AKO ICH UPLATNIŤ

V súvislosti s Osobnými údajmi máte viacero práv, ktoré sú uvedené v tejto časti 10. Medzi tieto práva patrí predovšetkým právo namietať proti spracovaniu vašich Osobných údajov, ak je takéto spracovanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov. Prosím, berte na vedomie, že za istých okolností tieto práva nie sú absolútne.

PRÁVO BLIŽŠIE INFORMÁCIE
Právo namietať Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich Osobných údajov, ak vaše Osobné údaje spracúvame na právnom základe našich oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní Osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov dbáme na to, aby sme zvážili a vyvážili akýkoľvek potenciálny dopad na vás a vaše práva na ochranu údajov. Nepoužijeme vaše Osobné údaje na činnosti, pri ktorých by naše záujmy prevážili nad dopadom na vás (s výnimkou prípadov, kedy máme váš súhlas alebo to stanovuje či umožňuje zákon.)
Právo na prístup Máte právo vyžiadať si kópiu Osobných údajov, ktoré o vás máme a právo na prístup k informáciám, ktoré o vás máme. Žiadosť o prístup bude spoplatnená len ak budeme mať pocit, že je neopodstatnená alebo neprimeraná.
Právo na opravu Máte právo žiadať o opravu alebo aktualizáciu akýchkoľvek nesprávnych Osobných údajov, ktoré o vás máme. 
Právo na vymazanie Za istých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie Osobných údajov, napríklad ak si uplatňujete právo namietať (pozri nižšie) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie vašich Osobných údajov alebo ak už vaše Osobné údaje nepotrebujeme na účely uvedené v tomto oznámení.
Právo na obmedzenie spracúvania V istých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich Osobných údajov, napríklad ak veríte, že Osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo spôsob, akým ich používame, je nezákonný. Ak si uplatníte toto právo, budeme vaše Osobné údaje uchovávať, no nevykonáme žiadne ďalšie spracovanie, kým sa vec nevyrieši.
Právo na prenosnosť údajov Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli vaše Osobné údaje, ktoré ste nám dali, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať nás, aby sme vaše Osobné údaje poslali priamo inému prevádzkovateľovi údajov, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo vzniká len ak: (1) vaše Osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo ak je to potrebné na plnenie zmluvy; a zároveň (2) spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ktorékoľvek z týchto práv si môžete uplatniť zaslaním žiadosti nášmu zástupcovi pre ochranu údajov a písomne kontaktovať Jennifer Victory, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4.

O akýchkoľvek krokoch prijatých na základe vašej žiadosti súvisiacej s ktorýmkoľvek z týchto práv vás budeme bezodkladne informovať, najneskôr však do jedného mesiaca po prijatí žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak je to potrebné. Prosím, berte na vedomie, že vás môžeme požiadať o overenie totožnosti, ak budete žiadať o uplatnenie ktorýchkoľvek z práv na ochranu údajov. 

Máte tiež právo podať sťažnosť na Komisiu pre ochranu údajov. Viac informácií nájdete na www.dataprotection.ie. 


12. ZMENY TOHTO OZNÁMENIA A OTÁZKY

Toto Oznámenie môžeme príležitostne zmeniť, či už ako celok alebo jeho časť, podľa nášho uváženia Akékoľvek zmeny budú platné okamžite po tom, čo vás upozorníme na revidované oznámenie.
Ak sa kedykoľvek rozhodneme použiť vaše Osobné údaje spôsobom zásadne odlišným od toho, ktorý je uvedený v tomto oznámení alebo ktorý vám bol inak oznámený v čase zberu údajov, upozorníme vás na to a budete mať možnosť rozhodnúť sa, či vaše údaje môžeme použiť novým spôsobom.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy súvisiace s tým, ako používame alebo spracúvame vaše Osobné údaje, prosím, pošlite vašu otázku, pripomienku alebo obavu písomne nášmu zástupcovi pre ochranu údajov – jennifer.victory@smurfitkappa.com alebo poštou na adresu Jennifer Victory, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland.