Izjava o privatnosti

SMURFIT KAPPA GROUP - DATA PROTECTION NOTICE


1. SVRHA I OBIM OBAVEŠTENJA

Ovo obaveštenje treba da objasni kako Smurfit Kappa Grupa („Grupa”, „mi”, „nas” i „naš”) može upravljati vašim Podacima o ličnosti i predviđa informacije uključujući lične informacije detaljno predstavljane u nastavku u vezi sa vama („Podaci o ličnosti”) koje će Grupa prikupiti i obraditi ili koji će se prikupiti i obraditi u njeno ume od strane nezavisnih dobavljača usluga u kontekstu vaših aktivnosti sa nama. 
Za potrebe ovog obaveštenja, kontrolor vaših Podataka o ličnosti je Smurfit Kappa Grupa, Beech Hill, Clonskeagh, Dablin 4. Sveukupno, vaši Podaci o ličnosti će biti odgovornost Grupe. Za više informacija o Grupi, uključujući i iscrpnu listu subjekata koji čine Grupu, kliknite na ovaj link. Subjekti u okviru grupe imaju uspostavljene procedure kako bi se osiguralo da su Podaci o ličnosti zaštićeni. 
Ako imate pitanja ili nedoumice o ovom obaveštenju, pošaljite imejl našem menadžeru za usaglašenost Jennifer Victory na adresu jennifer.victory@smurfitkappa.com 

2. PRIMENA OVOG OBAVEŠTENJA

VAŽNO: imajte u vidu da ovo Obaveštenje, iako je namera da bude potpuno i tačno koliko je to razumno moguće, nije iscrpno i može se ažurirati s vremena na vreme ju skladu sa odeljkom 11. ovog Obaveštenja.
Ovo Obaveštenje je podeljeno u više odeljaka, od kojih neki ili svi mogu biti relevantni za vas u zavisnosti od prirode vašeg odnosa sa Grupom. U svakom slučaju imate određena prava u skladu da zakonom o zaštiti podataka predviđena u odeljku 10. Naročito, imate pravo da u svakom trenutku uložite primedbu na obradu vaših Podataka o ličnosti ukoliko obrađujemo vaše Podatke o lično prema zakonskom osnovu za ostvarivanje naših legitimnih interesa. 
Marketinški i poslovni kontakti: ukoliko ste se prijavili za primanje marketinških poruka od nas, možete pročitati više o načinu na koji ćemo koristiti vaše Podatke o ličnosti u ovu svrhu u odeljku 4 OR klikom na ovaj link. 
Korisnici Veb-sajta: ako koristite naš veb-sajt, [www.smurfitkappa.com], („Veb-sajt”), možete pročitati više o načinu na koji koristimo vaše Podatke o ličnosti kao korisnik veb-sajta u odeljku 5. Korisnici veb-sajta takođe treba da pročitaju našu Politiku o kolačićima.
Postojeći klijenti: ako ste postojeći klijent Smurfit Kappa Grupe, možete pogledati odeljak 6. da biste razumeli na koji način obrađujemo vaše Podatke o ličnosti u administrativne i poslovne svrhe.

3. KOJE PODATKE O LIČNOSTI OBRAĐUJEMO

U zavisnosti od vaših aktivnosti sa nama, obradićemo sledeće vrste Podataka o ličnosti o vama:

• Ako ste marketinški/poslovni kontakt, vaše ime, podatke o radnom odnosu, vaše kontakt podatke, poslovne aktivnosti i interese i informacije u vezi sa vašom pretplatom, prijemom ili interesom za bilo koju od naših mejling lista ili biltena.
• Ako koristite Veb-sajt, informacije o vašim posetama Veb-sajtu, lokaciji i IP adresi, pregledač koji koristite i datum i vreme kada ste posetili Veb-sajt,
• Ako ste klijent: vaše ime, podatke o poslodavcu, informacije o plaćanju, podatke o vašim posetama i vašim prepiskama i komunikacija sa našim osobljem i svim informacijama koje nam pošaljete ili koje su poslate u vaše ime.

 

4. MARKETINŠKI I POSLOVNI KONTAKTI

Ako ste marketinški/poslovni kontakt, možemo pribaviti, prikupiti i obraditi vaše Podatke o ličnosti za sledeće potrebe:
• Za upravljanje poslovnim aktivnostima Grupe;
• Da bismo vas pozvali na događaje;
• Za razvijanje i upravljanje odnosima sa vama;
• Za upravljanje i administraciju sa našim poslovnim kontaktima i našim klijentima;
• Da bismo vam slali materijale, biltene i druge informacije;
• Da bismo pratili i analizirali vaš interes za materijale koje vam šaljemo;
• Da bismo slale marketinške informacije poštom pod uslovom da to niste odbili; i
• Da bismo napravili, sačuvali i objavili fotografije sa događaja Grupe.
U ovim situacijama se obično oslanjamo na vaš pristanak da vam obezbedimo informacije o našim proizvodima i usluga direktnim marketingom. U svim drugim okolnostima, uključujući kada smo već u kontaktu sa vama, oslanjamo se na naš legitimni interes da bismo nastavili da vam se obraćamo u pogledu proizvoda za koje smatramo da vam mogu biti interesantni. 

Uvek ćete imati priliku da prekinete prijem marketinških komunikacija. Od komunikacije poštom uvek možete odustati pomoću podataka za kontakt iz odeljka 11 [Uvek možete odustati od našeg marketinga putem imejla klikom na link „odjavi se” na kraju marketinških imejlova koje vam šaljemo.] 

5. KORISNICI VEB-SAJTA

Ako posetite naš Veb-sajt, možemo pribaviti, prikupiti i obraditi vaše Podatke o ličnosti za sledeće potrebe:
• za obezbeđivanje, unapređivanje, ispitivanje i praćenje delotvornosti Veb-sajta;
• za praćenje metrike poput ukupnog broja posetioca, podataka o saobraćaju i demografskih obrazaca;
• kako bismo osigurali da se sadržaj na veb-sajtu predstavlja na najdelotvorniji način za nas i da bismo unapredili vaše korišćenje veb-sajta; i
• da bismo vas obavestili o promenama na Veb-sajtu i/ili naših usluga.
Pribavljamo, priikupljamo i obrađujemo ove lične informacije na osnovu našeg legitimnog interesa kako bismo osigurali da Veb-sajt funkcioniše neometano i kako bismo analizirali koji sadržaj je od interesa za posetioce. Ovo nam pomažemo da Veb-sajt uve održimo dostupnim i da unapredimo vaše iskustvo pri poseti Veb-sajta. 

 

6. POSTOJEĆI KLIJENTI

Ako ste postojeći klijent, možemo pribaviti, prikupiti i obradite vaše podatke o ličnost za sledeće potrebe:

• za sprovođenje administrativnih, obračunskih i operativnih procesa;
• za proveru i odgovor na prepiske ili upite koje nam pošaljete;
• za praćenje nivoa prodaje i proveru obrazaca prodaje;
• za sprovođenje detaljnih provera poslovanja;
• Za popunjavanje porudžbina i usaglašavanje sa našim obavezama prema bilo kom ugovoru o prodaju koji možemo imati sa vama;
• za obradu finansijskih plaćanja i upravljanje vašim računom;
• za zaključivanje ugovornih odnosa sa organizacijom sa kojom ste povezani;
• za slanje marketinških informacija. Pogledajte odeljak 6 ovog Obaveštenja za više informacija.
• da biste se usaglasili sa primenljivim zakonom o privrednim društvima države članice i Evropske unije;

Pribavljamo, prikupljamo i obrađujemo vaše Podatke o ličnosti za navedene procese na osnovu sledećih zakonskih osnova:

• naš legitimni interes da osiguramo naše poslovanje i održavanje našeg odnosa sa vama kao klijentom;
• potreba za zaključivanje i izvođenje ugovora sa vama;
• potreba obrade vaših Podataka o ličnosti u cilju usaglašavanja sa zakonskom obavezom u skladu sa pravom države članice u Evropske unije kome podležemo.

U slučaju da ne želite da nam pružite svoje Podatke o ličnosti kako bismo ih obradili za potrebe koje su navedene u gornjem tekstu, nećemo biti u mogućnosti da vam pružamo usluge ili prodajemo proizvode. 

 

7. OBELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

U zavisnosti od vaših aktivnosti sa vama, možemo obelodaniti neke ili sve Podatke o ličnosti koje prikupimo od vas i o vama sledećim stranama: članovima i akcionarima Grupe; dobavljačima usluga koji pružaju usluge podrške, dobavljači IT i veb-sajt usluga, marketinške kompanije, PR agencije, štampači, reklamne agencije i drugi dobavljači, drugi ljudi u vašoj organizaciji, treće strane koje učestvuju u organizaciji događaja ili sajmova, profesionalni savetnici poput poreskih ili zakonskih savetnika, konsultanata i računovođa, regulatorni organi (npr. organi za sprovođenje zakona i javni organi) i treće strane u vezi sa prodajom ili kupovinom Grupe ili sredstava u posedu Grupe. 8. GRUPNI TRANSFERI PODATAKA O LIČNOSTI

Možemo vam preneti Podatke o ličnosti van Evropskog ekonomskog prostora („EEP”) drugim članovima Grupe i drugim primaocima. Određeni primaoci (naši nezavisni dobavljači usluga i druge kompanije Smurfit Kappa Grupe) koji obrađuju vaše Podatke o ličnosti u naše ime mogu preneti vaše Podatke o ličnosti van EEP u zemlju koja ne obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite za vaše Podatke o ličnosti. Ukoliko do takvih prenosa dođe, naša politika je da se: a) ne dogode bez prethodne pisane saglasnosti; i b) da se uspostavi odgovarajući ugovor o prenosu u cilju zaštite Podataka o ličnostima. Ako želite da saznate više o tim prenosima, obratite se našem Predstavniku za zaštitu podataka čiji su detalji obezbeđeni u odeljku 11. ovog obaveštenja. 9. ZADRŽAVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Generalno, očekujemo da održavamo vaše Podatke o ličnosti u periodu koji smatramo razumnim nakon ostvarivanja kontakta u marketinške svrhe. Kada utvrdimo da ne postoji potrebama za daljim čuvanjem vaših Podataka o ličnosti, obrisaćemo iste iz naših sistema. 
Imajte u vidu da u određenim okolnostima možemo zadržati vaše podatke u dužem periodu, ako vršimo obradu tekućeg zahteva ili smatramo u dobroj veri da zakon ili relevantno regulatorno telo može razumno prema našem mišljenju očekivati ili zahtevati od nas da sačuvamo vaše Podatke o ličnosti. Ako želite da saznate više o tome koliko dugo ćemo zadržati vaše Podatke o ličnosti, obratite se našem Predstavniku o zaštiti podataka čiji su detalji predviđeni u odeljku 11. ovog obaveštenja.

 

10. VAŠA PRAVA I KAKO DA IH OSTVARITE

Imate više prava u vezi sa vašim Podacima o ličnosti, koja su predviđenja u odeljku 10. Ova prava naročito uključuju pravo da uložite primedbu na obradu vaših Podataka o ličnosti gde se ta obrada vrši za naše legitimne interese. Imajte u vidu da u određenim okolnostima ovi rezultati možda neće biti apsolutni.

Pravo Dodatne informacije
Pravo na prigovor Imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovoru na obradu vaših Podataka o ličnosti ukoliko obrađujemo vaše Podatke o ličnosti prema zakonskom osnovu za ostvarivanje naših legitimnih interesa. Kada obrađujemo vaše Podatke o ličnosti na osnovu naših legitimnih interesa, vodimo računa o razmatranju i balansiranju potencijalnog uticaja na vas i vaša prava na zaštitu podataka. Nećemo koristiti vaše Podatke o ličnosti za aktivnosti gde su naši interesi nadglasani uticajem na vas (osim ako imamo vašu saglasnost ili ako se drugačije zahtevaju ili dozvoljavaju u skladu sa zakonima države članice ili Evropske unije).
Pravo pristupa Imate pravo da zahtevate kopiju Podataka o ličnosti koje posedujemo o vama i da pristupite informacija koje posedujemo o vama. Možemo vam naplatiti za takav zahtev za pristup ako smatramo da je taj zahtev neopravdan ili prekomeran.  
Pravo na ispravku Imate pravo na ažuriranje ili ispravljanje svih netačnih Podataka o ličnosti koje posedujemo o vama.
Pravo na brisanje U određenim okolnostima, takođe možete imati pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti, npr. ako ostvarite svoju pravo na prigovor (v. u nastavku) a mi nemamo razlog obradu vaših Podataka o ličnosti ili ako nam vaši Podaci o ličnosti višu nisu neophodni za potrebe predviđene u ovom obaveštenju.
Pravo na ograničenje obrade Imate pravo da zatražite od nas da ograničimo obradu vaših Podataka o ličnosti u određenim slučajevima, uključujući ako smatrate da su Podaci o ličnosti koje posedujemo o vama netačni ili da je naša upotreba vaših informacija nezakonita. Ako važeći ostvarite ovo pravo, sačuvaćemo vaše Podatke o ličnosti i neće vršiti dalju obradu istih do razrešenja problema.
Pravo na prenosivost podataka Možete zahtevati od nas da vam obezbedimo Podatke o ličnosti koje ste nam obezbedili na strukturirani, često korišćeni i mašinski čitljiv način i možete zatražiti da prenesemo vaše Podatke o ličnosti direktno drugom kontroloru podataka ukoliko je to tehnički izvodljivo. Ovo pravo samo nastaje kada: (1) obradimo vaše Podatke o ličnosti uz vašu saglasnost ili ako je neophodno da izvedemo naš ugovor sa vama; i (2) se obrada vrši automatski.

Možete ostvariti ova prava podnošenjem zahteva našem Predstavniku za podatke o ličnosti u pisanom obliku za Jennifer Victory, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4. 

Obezbedićemo vam informacije o svim merama preduzetim na vaš zahtev u vezi sa ovim pravima bez neopravdanog odlaganja a najkasnije u roku od 1 meseca od prijema vašeg zahteva. Možemo ga produžiti do 2 meseca po potrebi, međutim obavestićemo vas ukoliko dođe do toga. Imajte u vidu da vam možemo zatražiti da potvrdite svoj identitet kada zatražite da ostvarite svoja prava na zaštitu podataka.  

Takođe imate pravo da podnesete žalbu protiv Komisije za zaštitu podataka. Za više informacija posetite www.dataprotection.ie. 


11. IZMENE OVOG OBAVEŠTENJA I PITANJA

Povremeno može izmeniti ovo Obaveštenje, delimično ili u celini, prema sopstveno nahođenju. Promene stupaju na snagu odmah nakon što vam pošaljemo revidirano obaveštenje. 
Ako bilo u kom trenutku odlučimo da koristimo vaše Podatke o ličnosti na način koji je drugačije od onog navedenog u ovom obaveštenju, ili koji vam se obelodani u vreme kada se podaci prikupe, obavestićemo vas imejlom ili poštom, i moći ćete da odlučite da li želite da koristimo vaše Podatke o ličnosti na taj način ili ne.


Ako imate bilo koja pitanja, komentare ili nedoumice o načinu na koji Kompanija koristi ili obrađuje vaše Podatke o ličnosti, pošaljite svoje pitanje, komentare ili nedoumicu u pisanom obliku našem Predstavniku za zaštitu podataka na imejl-adresu jennifer.victory@smurfitkappa.com ili poštom na Jennifer Victory, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland.