Европейски проекти

Проект № BG16RFOP002-2.002-0088-C02 „Изграждане на капацитет за растеж на Смърфит Капа България ЕООД, чрез внедряване на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“

Свалете Проект № BG16RFOP002-2.002-0088-C02
    

Проект: № BG16RFOP002-2.001-0088 „Подобряване производствения капацитет и засилване експортния потенциал на Смърфит Капа България ЕООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване за оптимизиране на технологичните процеси“

Свалете Проект № BG16RFOP002-2.001-0088

Bulgaria-European-Projects 

Bulgaria-European-Projects