Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Uvedomujeme si zodpovednosť za zamestnancov a ostatných ľudí, s ktorými prichádzame do styku. Sústavne zvyšujeme úroveň zdravého a bezpečného pracovného prostredia.

Vo všetkých hodnoteniach výkonnosti na všetkých úrovniach sa ako priorita agendy nachádza bezpečnosť. Každoročné hodnotenia výkonnosti manažmentu obsahujú aj hodnotenie dosiahnutých pokrokov v oblasti bezpečnosti v porovnaní s dohodnutými cieľmi.

Ciele zlepšenia v budúcnosti sa môžu medzi divíziami a oblasťami líšiť, naším záväzkom je pokračovať v zlepšovaní výkonnosti v predchádzajúcom roku na základe pokračujúcich každoročných opakovaných hodnotení.

Bezpečnosť a ochrana zdravia sú integrálnou súčasťou našej činnosti a podporujeme dodržiavanie najvyšších noriem vo všetkých našich činnostiach.

Máme písomnú dokumentáciu týkajúcu sa núdzových situácií, ktorá bola vydaná pre každé pracovisko a je k dispozícii všetkým zamestnancom prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov. Všetci noví zamestnanci absolvujú inštruktáž o kódexe a nasledujúce školenia.

Na väčšine našich pracovísk je k dispozícii lekár alebo zdravotná sestra v službe, ktorí nám pomáhajú informovať o problematike životného štýlu, ako je výživa, fajčenie, telesná aktivita a ďalšie otázky súvisiace so zdravím. Ich profesionálne rady sa rozširujú aj do rodín a miestnych komunít a týkajú sa možných zdravotných problémov súvisiacich so zamestnaním aj ostatných, ako je HIV/AIDS, cukrovka a stres.

Okrem toho, na každom pracovisku musí byť primeraný počet vyškolených a kvalifikovaných osôb s úplným vybavením zabezpečujúcich prvú pomoc.

Naši vlastní koordinátori pre bezpečnosť a ochranu zdravia vykonávajú krížové audity postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a monitorujú naše programy bezpečnosti a ochrany zdravia.

Bezpečnostný výbor

Každé pracovisko je povinné organizovať pravidelné schôdze bezpečnostného výboru, na ktorých sa musia zúčastňovať zástupcovia všetkých úrovní organizácie.

Ročné ocenenia v oblasti bezpečnosti

„Najbezpečnejšiemu závodu“ a „závodu s najväčším zlepšením“ v každej divízii a oblasti, ktoré podávajú hlásenia, udeľujeme ročné ocenenia za úspechy v oblasti bezpečnosti.

Najnovšia prípadová štúdia

Prečítajte si viac prípadových štúdií