Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Partneri

Domnievame sa, že trvalý, otvorený a konštruktívny dialóg s našimi rôznymi partnermi vo všetkých krajinách a oblastiach, kde pôsobíme, má kľúčový význam.

Nižšie sa uvádzajú rôzne skupiny partnerov, ktorých si ceníme, a prehľad toho, ako inšpirujeme svojich partnerov.

Zákazníci

Neustále posilňujeme angažovanosť našich zákazníkov, tým aj ich zákazníkov (napr. predajcov) v kľúčových otázkach trvalej udržateľnosti. Najkritickejšou otázkou pre zákazníkov je trvalo udržateľný zdroj drevného vlákna a zameriavajú sa aj na iné oblasti, ako je uhlíková stopa, recyklovanie, využívanie vody, transparentnosť, všeobecné spoločensky zodpovedné podnikanie a podobne.

Táto súčinnosť s našimi zákazníkmi by sa mohla realizovať formou spolupráce na konkrétnych projektoch v oblasti trvalej udržateľnosti, účasti na poradách so zákazníkmi alebo podporovania špecifických iniciatív zákazníkov na zabezpečenie trvalej udržateľnosti.

Zamestnanci

Naši zamestnanci sú kľúčom k nášmu úspechu. Ich zdravie a bezpečnosť je jednou z našich základných hodnôt, pričom kladieme dôraz aj na ich prosperitu. Existuje veľa vzdelávacích aktivít pre našich zamestnancov od prípravy na pracovné zaradenie až po vnútropodnikové a externé kurzy pokročilých manažérskych zručností. K dispozícii je rozsiahla súčinnosť medzi naším vedením a zástupcami našich zamestnancov prostredníctvom rôznych organizácií zastupujúcich zamestnancov. NášKódex obchodného správania je odrazom toho, ako podnikáme, a dôležitej úlohy, ktorú v ňom naši zamestnanci zohrávajú.

Investori

K dispozícii je rozsiahly program, ktorý zahŕňa propagačné turné a dni investorov, kde analytici a investori majú príležitosť zapojiť sa do dialógu s vrcholovým vedením podniku. Súčasťou našej iniciatívy vo vzťahoch s investormi sú aj osobné stretnutia s jednotlivcami, konferencie po telefóne a účasť na poradách s investormi z nášho odvetvia.

Dodávatelia

Okrem obvyklých úrovní komunikácie používame aj cielené iniciatívy, ako sú napríklad audity a dotazníky. Špecificky sa zameriavame na program Certifikát spotrebiteľského reťazca našich dodávateľov papiera. Máme zavedené dodávateľské programy, ktoré od našich dodávateľov vyžadujú konať v súlade s našimi zásadami trvalej udržateľnosti v oblasti obstarávania . Naše závody obstarávajú produkty a služby od miestnych dodávateľov, ktorí všade tam, kde je to možné, konajú v súlade s potrebou zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu za správnu cenu a s podporou trvalej udržateľnosti.

Mimovládne organizácie

Sme členmi alebo sa podieľame na činnosti v organizáciách, ako sú Forest Stewardship Council (FSC®) (Rada pre hospodárenie v lesoch), Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) (Program pre schvaľovanie systémov certifikácie lesov), Supplier Ethical Data Exchange (Sedex) (Výmena etických údajov dodávateľov), Carbon Disclosure Project (CDP) (Projekt zverejňovania informácií o emisiách uhlíka ), Water Footprint Network (Sieť pre ekologickú stopu vody) a iniciatívy OSN Global Compact. S týmito mimovládnymi organizáciami spolupracujeme prostredníctvom priameho i nepriameho dialógu a spolupráce v konkrétnych témach, ako sú voda a ukladanie CO2.

Miestne komunity

V krajinách, v ktorých pôsobíme, sa zapájame do sociálnych projektov a iniciatív zameraných na zdravie, zamestnanosť a životné prostredie. Obzvlášť v Latinskej Amerike sa realizujú niektoré rozsiahle programy, do ktorých sa investujú významné výdavky spoločnosti a čas a odborné znalostí našich zamestnancov.

Cieľom je pomôcť komunitám aby sa stali svojpomocné. Nadácia Smurfit Kappa zameriava iniciatívy spoločenskej zodpovednosti na tie krajiny, v ktorých skupina Smurfit Kappa pôsobí.

Vláda a spoločnosť

Sme členom priemyselných združení na národnej i medzinárodnej úrovni a zúčastňujeme sa na fórach, ktoré sa obvykle týkajú širších otázok podnikania a spoločnosti.

Dôležitosť

Pri určovaní dôležitosti identifikujeme otázky, ktoré sú pre nás významné.

Prečítajte si viac

Nadácia Smurfit Kappa

Nadácia Smurfit Kappa zameriava iniciatívy spoločenskej zodpovednosti na tie krajiny, v ktorých skupina Smurfit Kappa pôsobí.

Prečítajte si viac o nadácii

Policies

We have a series of codes of conducts and policies covering a number of areas relating to our operational and managerial practices.

View and download our policies