Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

​ Glosár

Benchmarking

Meradlo kvality politík organizácie, produktov, programov, stratégií, atď, a ich porovnanie so štandardnými, alebo podobných meradlami seberovných.

Biologicky rozložiteľný

Biologicky rozložiteľný odpad je druh odpadu, spravidla pochádzajúci z rastlinných alebo živočíšnych zdrojov, ktorý môže byť rozložiteľný inými živočíšnymi organizmami. Odpad, ktorý nie je možné rozložiť inými živými organizmami je tzv. biologicky nerozložiteľný.

Biologická rozmanitosť

Tento termín sa používa na vyjadrenie početnosti foriem života a druhov (flóra a fauna) v ekosystéme. Ekosystém je biologické spoločenstvo žijúce v určitom fyzickom prostredí. (Viac ...)

Biopalivá

Pohonné hmoty pochádzajúce z biomasy, ako je: drevný odpad, kôra, čierny lúh vznikajúci pri výrobe primárnych vlákien, tálový olej, organická časť zmiešaných odpadov a bioplynu vznikajúci pri anaeróbnej úprave vody. (Viac ...)

Čierny lúh

Tekuté zvyšky po varení štiepok, ktoré obsahujú organické zlúčeniny (ako lignín). Tieto zvyšky sa v papierni používajú na výrobu energie. Takáto energia je klasifikovaná ako obnoviteľná, pretože je vyrábaná z biomasy.

Polotovar (Blank)

Termín používaný pre hárok lepenky ktorý sa používa pri výrobe obalov.

Typ lepenky

Typ lepenky klasifikuje výška vlny alebo kvalita papiera použitého pri výrobe lepenky.

Certifikát spotrebiteľského reťazca (CoC)

Certifikát spotrebiteľského reťazca (CoC) sa vzťahuje na materiály z dreva a drevných vlákien a na výrobky. CoC poskytuje informácie o ceste produktov priamo z lesa, alebo v prípade recyklovaných materiálov, z miesta regenerácie pre spotrebiteľov vrátane všetkých fáz spracovania, transformácie, výroby a distribúcie, kde sa produkt dostáva do ďalšej fázy dodávateľského reťazca zahŕňajúceho zmenu vlastníctva.

Systém uzatvoreného cyklu

Produkčný systém, v ktorom sa odpady, vedľajší produkt jedného procesu alebo výrobok používa na výrobu iného produktu, napríklad recyklovanie novín pri výrobe lepenky alebo iného druhu papiera. (Viac ...)

Natieranie

Materiál použitý na povrchovú úpravu lepenky na zvýšenie kvality alebo estetiky, napríklad lak.

Containerboard

Papiere a kartóny používané predovšetkým pri výrobe vlnitej lepenky. Sú vyrobené z primárnych alebo sekundárnych vlákien. Sem patria kraftliner, testliner, polochemický fluting a fluting z recyklovaných vlákien. (Viac ...)

Konverzia

Konverzia v obalovom priemysle zahŕňa súbor procesov pri výrobe hotového výrobku z polotovaru-hárku lepenky.

Spoločenská zodpovednosť skupiny

Spoločenská zodpovednosť skupiny je koncepcia, podľa ktorej organizácie zvažujú záujmy spoločnosti tým, že berú zodpovednosť za dôsledky svojich činností so zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami, akcionármi, spoločenstvami a životným prostredím vo všetkých aspektoch svojej činnosti.

Vlnitá lepenka

Viacvrstvová lepenka vyrobená na zvlňovacom stroji vytvorená zlepením flutingu a vrstiev linera. (Viac ...)

Zvlňovací stroj

Stroj na výrobu vlnitej lepenky z flutingu a linera.

Plošný výsek

Rezy a perforácie vytvorené na vlnitom hárku pomocou výsekovej formy s oceľovými nožmi.

Pevnosť v tlaku na hranu ECT

Je najväčšia sila pôsobiaca na hranu pravouhlej skúšanej vzorky v smere rovnobežnom so smerom vĺn, ktorú vzorka znesie bez deformácie.

Systém environmentálneho manažérstva

Environmentálne manažérstvo. Súbor procesov a postupov, ktoré organizácii umožňujú znížiť vplyv na životné prostredie a zvýšiť jeho výkonnosť.

Vlna

Výraz sa používa pri definovaní výšky vlny pri vlnitých lepenkách. Najčastejšie profily vĺn sú "A", "B", "C", "E" a "F".

Fluting

Fluting je pomenovanie papiera, ktorý tvorí vlnitú vrstvu vlnitej lepenky.

Obaly zo skladačkového kartónu

Skladačkový kartón je produkt na báze papiera so sekundárnych vlákien z hladkej lepenky s nízkou plošnou hmotnosťou (hlavne  <600 g/m2). Používa sa napríklad na výrobu obalov pre cereálie. (Viac ...)

Správna rada lesov (FSC)

Správna rada lesov je nezávislá mimovládna organizácia založená na podporu zodpovedného riadenia svetových lesov. FSC vytvorila medzinárodne uznávané princípy certifikácie lesov a systém sledovania, overovania a označovania dreva a drevných vlákien.

Fosílne palivá

Pohonné hmoty pochádzajúce z prírodných zdrojov (plyn, ropa, uhlie, rašelina a lignitu).

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI - súbor výkazníctva, je všeobecne prijatý rámec pre podávanie správ o hospodárskej, environmentálnej a sociálnej výkonnosti organizácie. Smernice hlásení o trvalo udržateľnom rozvoji definujú zásady a zoznam ukazovateľov pre každú z troch kľúčových oblastí, ktoré by mali byť zverejnené v správe udržateľnosti.

Nebezpečný odpad

Zvyšky olejov a ďalších nebezpečných odpadov (stavebné odpady s obsahom azbestu, staré zvyšky paliva, odpad s tlačovými farbami, atď.) Všetky tieto odpady sú spracované externými autorizovanými firmami.

ISO 14001

Schéma certifikovaná nezávislou treťou stranou, ktorá zaisťuje, či certifikovaná operácia aplikuje medzinárodne uznávané normy a postupy pre environmentálny manažment.

ISO 9001

Schéma certifikovaná nezávislou treťou stranou, ktorá zaisťuje, či certifikovaná operácia aplikuje medzinárodne uznávané normy a postupy riadenia kvality.

Kraftová lepenka

Lepenka na báze papiera, ktorá sa prevažne vyrába z primárnych drevných vlákien.

Kraftliner alebo kraftový papier

Papier vyrábaný prevažne z primárnych drevných vlákien. (Viac…)

Skládka

Likvidácia tuhého odpadu na internej alebo externej skládku v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Krycia vrstva - Liner

Papier použitý na vnútornej alebo vonkajšej strane obalu alebo hárku z vlnitej lepenky.

Mimovládna organizácia

Mimovládna organizácia je právne založená organizácia vytvorená súkromnými osobami alebo organizáciami bez účasti alebo zastúpenia akejkoľvek vlády. V prípadoch, keď sú mimovládne organizácie financované úplne alebo čiastočne vládami, udržujú si nestrannosť vylúčením členov vlády z kruhov svojich členov.

Program pre schvaľovanie systémov certifikácie lesov (PEFC)

PEFC je nezávislá, mimovládna organizácia, ktorá podporuje trvalo udržateľné lesné hospodárstvo prostredníctvom nezávislého certifikácie treťou stranou.

Celulóza

Drevná buničina pre výrobu papiera. (Viac…)

REACH

REACH je nariadenie EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení používania chemických látok. Nadobudla účinnosť 1. júna 2007 na zefektívnenie a zlepšenie bývalého právneho rámca pre používanie chemických látok v Európskej únii. REACH zdôrazňuje  väčšiu zodpovednosť priemyslu v oblasti riadeniu rizík, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a životné prostredie. V zásade sa REACH vzťahuje na všetky chemické látky: nielen chemikálie používané v priemyselných procesoch, ale aj v našom každodennom živote, napríklad na čistiace prostriedky, farby, a tiež obsiahnutých vo výrobkoch, ako sú odevy, papier a obaly. (Viac ...)

Zberový papier

Použitý papier a lepenka sa zbiera a klasifikuje za účelom recyklácie. Mechanické čistenie sa používa na odstránenie nepoužiteľných materiálov. (Viac ...)

Obaly pre maloobchod

Obaly vyrobené špeciálne pre maloobchodné prostredie, pri ktorých sa zohľadňujú požiadavky dodávateľského reťazca. (Viac ...)

Polochemický fluting

Je fluting so špeciálnymi vlastnosťami, ktorý zachováva svoje vlastnosti aj pri aplikácii vo vlhkom prostredí. (Viac ...)

Výrobca hárkov

Výrobná jednotka, ktorá vyrába len hárky, ktoré sa ďalej používajú ako polotovary v inej výrobnej jednotke.

Výrobca kartonáže

Výrobná jednotka pre spracovanie hárkov na obaly.

Dvojvrstvová vlnitá lepenka

Je to vlnitá lepenka, ktorá sa skladá z jednej krycej vrstvy a jednej vlnitej vrstvy. (Viac ...)

Trojvrstvová vlnitá lepenka

Táto lepenka sa vyrába vlepením vlnitej vrstvy medzi dve krycie vrstvy.

Hladká lepenka

Hladká lepenka je výrobok na báze papiera zo sekundárnych  vlákien. Produkt je dostupný s rôznymi povrchovými úpravami. (Viac ...)

Testliner

Papier vyrábaný z recyklovaných vlákien. (Viac…)

Sedemvrstvová vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka, ktorá obsahuje 3 vrstvy flutingu na zvýšenie jej pevnosti.

Primárne vlákna

Primárne vlákna sa môžu vyrábať chemickým procesom, pri ktorom sa z drevnej hmoty odstraňuje lignín, a takto vyrobené vlákna sa môžu použiť na výrobu papiera. Podiel, tvorený z lignínu a ďalších organických látok, zvaný čierny lúh, sa zachytáva a používa ako surovina v iných výrobách. (Viac ...)

Biely liner

Lepenka na výrobu obalov je väčšinou hnedá, ale môže byť aj bielená. Biely liner sa používa vtedy, ak chceme docieliť vyššiu kvalitu tlače.

Biela krycia vrstva

Vonkajšia biela vrstva vlnitej lepenky.

Ovinovacia škatuľa - Wraparound

Drážkovaný výsek, z ktorého sa obal vytvára kompletizovaním na baliacom stroji priamo pri balení vášho výrobku. (Viac ...)