Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

​ Ordlista

Ark

Ark av wellpapp eler solidpapp som används för att tillverka förpackningar.

Arkfabrik - Sheet plant

En produktionsenhet, utan egen wellpapptillverkning. Konverterar inköpta wellpappark till förpackningar.

Arkleverantör

En specifik produktionsenhet som endast producerar ark - ingen övrig konvertering till förpackningar görs på plats.

Benchmarking

En mätning av kvaliteten på en organisations policyer, produkter, program, strategier o.s.v. Resultaten jämförs med standardmätningar eller liknande mätningar från jämförbara företag eller organisationer.

Bestrykning

Material som används för att bestryka pappret för att medverka till att öka prestandan/ändra utseendet. (t ex lack) 

Biologisk mångfald

En term som beskriver mångfalden av livsformer och arter (flora och fauna ) i ett ekosystem. Ett ekosystem är en biologisk gemenskap som lever i en specifik fysisk miljö. (Läs mer...)

Biologiskt nedbrytbar

Biologiskt nedbrytbart avfall är en typ av avfall som normalt kommer från växter eller djur och som kan brytas ner av andra levande organismer. Avfall som inte kan brytas ner av andra levande organismer kallas icke biologiskt nedbrytbart.

Biobränslen

Bränsle som kommer från biomassa (skogsavfall, bark, svartlut som bildas under tillverkning av ny massa, beckolja, biomassa av blandat avfall och biogas producerad under anaerobisk behandling av vatten). (Läs mer...)

Ensidig wellpapp

Wellpapp bestående av ett lager liner och fluting. Kan rullas runt produkten vid inpackning. (Läs mer...)

Enwell

Den vanligaste formen av wellpapp bestående av två yttre planskikt och ett mellanliggande flutingskikt.

Fluting - Wellhöjd

Wellpiporna. Det "vågiga" mittenlagret i wellpapp. Även känt som wellhöjd.

Farligt avfall

Rester av oljor och farligt avfall (byggavfall som innehåller asbest, gammalt bränsle, bläckrester o.s.v.). Allt detta avfall behandlas av externt auktoriserade företag. 

Fossila bränslen

Bränsle som kommer från naturresurser (gas, olja, kol, torv och lignit).

Globalt initiativ för hållbarhetsredovisning (Global Reporting Initiative - GRI)

Globalt initiativ för hållbarhetsredovisning (GRI) är det normalt accepterade ramverket för rapportering av en organisations ekonomiska, miljömässiga och sociala prestanda. Riktlinjer för hållbarhetsrapporter ger rapporteringsprinciper och en lista över prestandaindikatorer för var och en av de tre nyckelområdena som ska uppdagas i en hållbarhetsrapport.

Halvkemisk fluting

Halvkemisk fluting är en fluting av nyfiber, framställd på kemisk och mekanisk väg. Användningsområden är bl a i fuktiga miljöer. (Läs mer...)

Helblekt liner

Wellpappråvara är vanligtvis brun, men kan även blekas vit. Vitt papper som används vid tillverkningen av wellpapp bidrar till att öka tryckets kvalitet.

Icke statlig organisation (Non-Governmental Organisation - NGO)

En icke-statlig organisation (NGO) är en juridiskt sammansatt organisation skapad av privatpersoner eller organisationer utan deltagande eller representation i någon regering. I de fall där icke-statliga organisationer är totalt eller delvis grundade av regeringar, behåller organisationen sin icke-statliga status så länge den utesluter regeringsrepresentanter från medlemskap i organisationen. Opolitisk.

ISO 14001

Certifierats enligt schema. En oberoende tredje part som försäkrar att det certifierade arbetssättet uppfyller internationellt erkända standarder och procedurer för miljöhantering.

ISO 9001

Certifierats enligt schema. En oberoende tredje part som försäkrar att det certifierade arbetssättet uppfyller internationellt erkända standarder och procedurer för kvalitetshantering.

Kantkrossprov (ECT - edge crush test)

Kantkrossprov är en laboratorisk provmetod som används för att mäta wellpappens styrka tvärs wellriktningen. 

Kartonnageförpackning

En kartonnageförpackning är en pappersbaserad produkt, tillverkad av återvunna fibrer och är en solid kartong med låg gramvikt (normalt <600 g/kvm).  Ett exempel kan vara en kartong med frukostflingor. (Läs mer...) 

Konvertering

Konvertering innebär att man bearbetar arket, i fabrikens maskiner, till färdiga förpackningsämnen.

Kraft papp

Kartong av papper som har tillverkats i huvudsak av nyfiber.

Kraftliner

Förpackningsråvara av papper tillverkad  i huvudsak av nyfiber. (Läs mer...)

Liner

Papper som används antingen på ovan- eller undersidan av wellpapp

Massa

Trämassa för pappersproduktion (Läs mer...)

Miljöstyrning (Environmental Management Scheme - EMS)

Miljöstyrning. Ett arbetssätt som gör det möjligt för en organisation att reducera deras miljöpåverkan och öka deras driftseffektivitet.

Nyfiber

Nyfiber kommer från träfiber som frilagts via en kemisk process som används för att ta bort lignin från trä. Som ett resultat kan fibret användas för att tillverka papper. Ligninrester och andra organiska sammansättningar samlas sedan in och används för att skapa svartlut. (Läs mer...) 

REACH

REACH (EU-direktiv för att minska användandet av farliga kemikalier). Det trädde i kraft den 1 juni 2007 för att strömlinjeforma och förbättra det tidigare lagstiftade ramverket för bruk av kemikalier inom EU. REACH lägger större ansvar på industrin att hantera risker som kemikalier kan utgöra för hälsan och miljön. I princip gäller REACH alla kemikalier, inte bara de kemikalier som används i industriella syften utan även i vårt dagliga liv, t.ex. för rengöringsprodukter, målarfärg samt i artiklar såsom kläder, papper och emballage. (Läs mer...)

Returpapper

Använt papper och kartong som har samlats in och klassats för återvinningssyfte. Mekanisk behandling används för att ta bort material som inte kan användas. (Läs mer...) ​

Retail ready packaging - Färdigpackat och lättöppnat

Förpackning som är särskilt avsedd för detaljhandeln och som tar hänsyn till krav för både hyllpåfyllning och leveranskedja. (Läs mer...)

Skogsförvaltningsrådet (Forestry Stewardship Council - FSC)

Skogsförvaltningsrådet, FSC, är en oberoende icke-statlig organisation som har inrättats för att främja en ansvarsfull hantering av världens skogar. FSC har utvecklat internationellt erkända certifieringsprinciper för skogsvård och ett system för att spåra, verifiera och märka timmer och trä-/fiberprodukter som är baserat på FSC-certifierade skogar.

Slutet system

Produktionssystem i vilka avfallet eller biprodukten av en process eller produkt används vid tillverkning av en annan produkt. Till exempel återvinning av tidningspapper för att göra kartong eller andra typer av papper. (Läs mer...)

Socialt ansvar - Corporate Social Responsibility (CSR)

Företags sociala ansvar (CSR): Ett koncept där organisationer tar hänsyn till samhällets intresse att ta ansvar för deras aktiviteters inverkan på kunder, leverantörer, anställda, aktieägare, samfund och omgivningen i alla aspekter av deras aktiviteter.

Solidpapp

Solidpapp är en pappersbaserad produkt, tillverkad av återvunnet fiber. Produkten kan slutföras med en rad olika pappersliner. (Läs mer...) 

Soptipp - deponi

Deponering av fast avfall på antingen intern eller extern soptipp i enlighet med nationell lagstiftning.

Spårbarhetskedja (Chain of Custody)

Spårbarhetskedjan (CoC) gäller trä-/fibermaterial och -produkter. Spårbarhetskedjan (CoC) är en informationskedja om vilken väg som tagits för produkter från skogen, eller vid återvunnet material, från återvinningsstationen till konsumenten. Den inkluderar varje steg i processen, omvandlingen, tillverkningen och distributionen där förlopp till nästa nivå i leveranskedjan omfattar ett byte av ägarskap/ansvarig.

Standard för ett hållbart skogsbruk (Programme for the Endorsement of Forest Certification - PEFC)

Programme for the Endorsement of Forest Certification ( (standard för ett hållbart skogsbruk). PEFC är en oberoende icke-statlig organisation som främjar hållbart förvaltade skogar via oberoende tredjepartscertifiering.

Stans (Die cut)

Stålstans som gör vikanvisningar och utstansningar (för t ex handtagshål) på wellpapp (som en pepparkaksform).

Svartlut 

Vätskerester från massa som innehåller organiska sammansättningar (som lignin). Denna återstod bränns i pappersbruk för att producera energi. Återvunnen energi klassas som förnybar eftersom den kommer från biomassa.

Testliner

Papper tillverkat av återvunnet fiber. (Läs mer...)

Trewell

Wellpapp tillverkat av tre lager fluting och fyra lager liner för en ökad styrka.

Wellhöjd

Avser wellprofilen.  Vanliga flutinghöjder är "A", "B", "C", "E" och "F".

Wellpapp

Wellpapp tillverkad i en wellpappmaskin, görs normalt genom att limma ett vågat papper (fluting) mot två plana papper (kraftliner eller testliner). (Läs mer...)

Wellpappkvalitet

Wellhöjden eller kvaliteten på pappret som används för att göra wellpapp bestämmer wellpappkvaliteten.

Wellpappmaskin

Maskinen som tillverkar wellpappen av vågat papper (fluting) och två plana papper (liner)

Wellpappråvara - Containerboard

Papper och kartong som i huvudsak används vid tillverkning av wellpapp. Den tillverkas av nyfiber eller återvunnen fiber. Här inkluderas kraftliner, testliner, halvkemisk fluting och återvunnen fluting. (Läs mer...)

White top liner - vit toppliner

Wellpappråvara där ovansidan består av blekta fibrer och undersidan av oblekta fibrer. Vit utsida vid tillverkning av wellpapp bidrar till att öka tryckets kvalitet

Wrap-around - svep

Ett stansat ark som maskinreses, runt en produkt, till en färdig förpackning. (Läs mer...)