Podobnie jak wiele stron internetowych, również nasza używa i magazynuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pliki są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i zapewnienia spersonalizowanych usług dla Ciebie, zarówno na tej stronie jak i za pośrednictwem innych mediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

​ Słownik

Analiza porównawcza

Pomiar jakości zasad stosowanych w spółce, produktów, programów, strategii, itp. oraz porównanie ich ze standardowymi pomiarami lub z podobnymi pomiarami ich odpowiedników

Biodegradowalny

Odpady biodegradowalne to zazwyczaj odpady pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające degradacji dzięki oddziaływaniu innych żywych organizmów. Odpady, które nie są rozkładane przez inne żywe organizmy, określane są jako nieulegające biodegradacji.

Bioróżnorodność

Termin odnoszący się do różnorodności form życia oraz gatunków (flory i fauny) w ekosystemie. Ekosystem to środowisko biologiczne umiejscowione w określonym środowisku fizycznym.(Dowiedz się więcej...)

Biopaliwa

Paliwa wytwarzane z biomasy (wybrakowane drewno, kora, czarny ług  powstający podczas produkcji celulozy, olej pakowy, biomasa składająca się z odpadów mieszanych oraz biogaz, wytwarzany podczas beztlenowej fermentacji ścieków). (Dowiedz się więcej...)

Ług czarny

Płynny osad powstały podczas rozwłókniania drewna, który zawiera związki organiczne (np. ligninę). Osad ten jest spalany w papierniach w celu uzyskania energii. Odzyskana w ten sposób energia jest klasyfikowana jako odnawialna, ponieważ jej źródłem jest biomasa..

Arkusz tektury

Termin odnoszący się do arkusza tektury, z którego wytwarza się opakowania

Rodzaj tektury

Wysokość fali lub jakość papieru użytego do wytworzenia tektury określa rodzaj tektury.

Certyfikat kontroli pochodzenia produktu (ang. Chain of Custody – CoC)

Certyfikat kontroli pochodzenia produktu (ang. Chain of Custody – CoC) dotyczący drewna/włókien oraz produktów. Certyfikat kontroli pochodzenia produktu (ang. Chain of Custody – CoC) zawiera informacje na temat pochodzenia produktów, począwszy od lasu lub, w przypadku materiałów z odzysku, od zakładu odzyskiwania surowców wtórnych, a skończywszy na kliencie, włącznie z danymi dotyczącymi każdego etapu przetwarzania, przekształcania, produkcji oraz dystrybucji, w której przejście do kolejnego etapu łańcucha dostaw wiąże się ze zmianą własności.

Układ zamknięty

System produkcji, w którym odpady lub produkty uboczne jednego procesu lub produkt są wykorzystywane do wytworzenia innego produktu. Na przykład ponowne przetwarzanie makulatury gazetowej w celu wytworzenia kartonu lub innych rodzajów papieru. (Dowiedz się więcej)

Powłoka

Materiał stosowany do powlekania tektury w celu podwyższenia jej parametrów/estetyki, np. lakierierowanie.

Tektura na opakowanie

Papiery lub kartony stosowane głównie do produkcji tektury falistej. Do grupy tej zaliczamy np. papier liner celulozowy, papier liner makulaturowy, papier fluting półchemiczny oraz papier fluting makulaturowy (Dowiedz się więcej...)

Konwersja

Konwersja w odniesieniu do opakowań to proces przetwarzania tektury na gotowe produkty.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) - idea, zgodnie z którą organizacje uwzględniają interesy społeczne, biorąc odpowiedzialność za wpływ ich działalności na klientów, dostawców, akcjonariuszy, społeczeństwo oraz na środowisko naturalne we wszystkich aspektach swojej działalności.

Tektura falista

Przestrzenna struktura wytworzona przy pomocy tekturnicy, uformowana zazwyczaj poprzez sklejenie na płasko jednej warstwy falowanej (flutingu) z dwoma płaskimi arkuszami (papieru z włókien pierwotnych lub papieru wyprodukowanego z makulatury) (Dowiedz się więcej...)

Tekturnica

Urządzenie produkujące tekturę falistą z warstwy falowanej (flutingu) oraz warstwy płaskiej (linera).

Wykrój

Nacięcia oraz bigi na arkuszach tektury falistej utworzone przy pomocy stalowej taśmy - wykrojnika podobnego do formy wycinającej ciastka.

Test odporności tektury falistej na zgniatanie krawędziowe (ang. edge crush test – ECT)

Test odporności na zgniatanie krawedziowe tektury falistej jest laboratoryjną metodą wykorzystywaną do mierzenia odporności na ścikanie siłą przyłożoną równolegle do fal.

Plan zarządzania w zakresie ochrony środowiska (ang. Environmental Management Scheme – EMS)

Systemy zarządzania środowiskowego (ang. Environmental Management Systems). Grupa procesów oraz praktyk umożliwiających organizacjom zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne oraz wzrost wydajności operacyjnej.

Fala

Odnosi się do wymiaru warstwy falowanej (flutingu).  Najczęściej spotyka się następujące wymiary flutingu: „A”, „B”, „C”, „E” oraz „F”.

Warstwa falowana (fluting)

Pojedynczy grzbiet warstwy falowanej (flutingu) lub pojedynczy grzbiet walca tekturnicy. Środkowa, „falista” warstwa tektury falistej. Inna nazwa to fluting.

Składane pudełko kartonowe

Składane pudełko kartonowe to produkt wytworzony z włókien wtórnych w oparciu o tekturę litą o niskiej gramaturze (zazwyczaj <600g/m2). Przykładem może być pudełko płatków zbożowych. (Dowiedz się więcej...)

Forest Stewardship Council (FSC)  Rada Dobrej Gospodarki Leśnej

Forest Stewardship Council (FSC). FSC to niezależna organizacja pozarządowa, której celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi. FSC stworzyła uznawane na forum międzynarodowym zasady certyfikowania w leśnictwie oraz system śledzenia pochodzenia, weryfikacji oraz znakowania tarcicy oraz drewna/włókien, który opiera się na zatwierdzonych przez FSC obszarach leśnych.

Paliwa kopalne

Paliwa uzyskane ze źródeł naturalnych (gaz, ropa, węgiel, torf oraz lignit).

Global Reporting Initiative (GRI)

Struktura sprawozdań GRI (ang. Global Reporting Initiative) jest powszechnie aprobowaną strukturą sprawozdań wyników ekonomicznych organizacji oraz ich wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo. Zalecenia w zakresie sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju określają zasady sprawozdawczości oraz listę wskaźników dla każdego z trzech kluczowych obszarów, które należy ujawniać w sprawozdaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Odpady niebezpieczne

Osady ropy oraz inne niebezpieczne odpady (odpady budowlane zawierające azbest, stare paliwa, osady farby drukarskiej, itp.). Wszystkie te odpady są przetwarzane przez upoważnione firmy zewnętrzne.

ISO 14001

Program certyfikowany przez niezależny, zewnętrzny podmiot gwarantuje zgodność certyfikowanych działań z uznanymi na arenie międzynarodowej normami i procedurami w zakresie zarządzania środowiskowego.

ISO 9001

Program certyfikowany przez niezależny, zewnętrzny podmiot gwarantuje zgodność certyfikowanych działań z uznanymi na arenie międzynarodowej normami i procedurami w zakresie zarządzania jakością.

Tektura z włókien pierwotnych (kraft board)

Tektura wyprodukowana z papieru wytworzonego głównie z pierwotnych włókien drzewnych (celulozy).

Papier z włókien pierwotnych (kraftliner)

Papier wyprodukowany głównie z pierwotnych włókien drzewnych (celulozy).

Wysypisko śmieci

Składowanie odpadów stałych na wewnętrznym lub zewnętrznym składowisku zgodnie z prawem krajowym.

Papier na warstwę płaską tektury falistej

Papier stosowany na wewnętrzną lub zewnetrzną warstwę tektury falistej lub opakowań z tektury falistej.

Organizacja pozarządowa (NGO)

Organizacja pozarządowa (ang. Non-Governmental Organisation - NGO) to formalnie zarejestrowana organizacja utworzona przez osoby fizyczne lub organizacje, w której nie uczestniczą, ani też nie są reprezentowane, żadne struktury rządowe. W przypadkach, w których organizacje pozarządowe są całkowicie lub częściowo finansowane przez organizacje rządowe, organizacje pozarządowe zachowują swój statut, jeżeli przedstawiciele struktur rządowych nie mogą uzyskać w nich członkostwa.

Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC)

Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej (ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification - PEFC). PEFC to niezależna organizacja pozarządowa promująca zarządzanie zasobami leśnymi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez certyfikację niezależnych podmiotów zewnętrznych.

Pulpa

Masa papiernicza celulozowa do produkcji papieru (Dowiedz się więcej...)

REACH Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (ang. Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – REACH)

REACH to Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych (ang. Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku. Jego celem jest poprawa dotychczasowego stanu prawnego w zakresie stosowania substancji chemicznych w Unii Europejskiej (UE). Rozporządzenie REACH nakłada na zakłady przemysłowe większe obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem zagrożeń dla zdrowia oraz środowiska naturalnego, jakie są związane z substancjami chemicznymi. Zasadniczo rozporządzenie REACH dotyczy wszystkich substancji chemicznych - nie tylko tych wykorzystywanych w procesach przemysłowych, ale także w codziennym życiu, np. środków czystości, farb, ubrań, papieru i opakowań. (Dowiedz się więcej...)

Papier makulaturowy

Na papier makulaturowy składa się sklasyfikowany i przesortowany papier oraz tektura przeznaczone do powtórnego przerobu (recyklingu). Masa makulaturowa jest oczyszczana z  zanieczyszczeń w sposób mechaniczny. (Dowiedz się więcej...)

Opakowania dla sieci handlowych

Opakowanie wykonane na potrzeby rynku detalicznego uwzględniające wymogi związane z uzupełnianiem produktów na półkach oraz łańcuchem dostaw. (Dowiedz się więcej...)

Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną tektury falistej

Warstwa falowana (fluting) o specjalnych właściwościach zwiększających odporność na wilgoć. (Dowiedz się więcej...)

Fabryka tektury

Zakład, który wyłącznie produkuje tekturę - nie wykonując przetwórstwa.

Zakład przetwarzający tekturę na pudełka

Zakład, który wyłącznie przetwarza tekturę na pudełka.

Tektura falista dwuwarstwowa

Tektura falista bez zewnętrznego papieru nakładanego na warstwę płaską tektury falistej z widoczną warstwą falowaną (flutingiem). (Dowiedz się wiecej...)

Tektura falista trójwarstwowa

Arkusz tektury falistej z jedną falą.

Tektura lita

Tektura lita to produkt papierniczy wytwarzany z odzyskiwanych włókien. Produkt ten może być wykańczany przez nakładanie różnych papierów na warstwę płaską tektury falistej.  (Dowiedz się więcej...)

Papier wyprodukowany z tektury Testliner

Papier produkowany z włókien pochodzących z odzysku...

Tektura falista siedmiowarstwowa

Tektura falista z 3 warstwami flutingu - w celu zwiększenia jej wytrzymałosci.

Włókna pierwotne

Masa uzyskana w procesie chemicznym, w którym lignina jest oddzielana od drewna. Dzięki temu włókno może być użyte do produkcji papieru. Osad ligniny i inne związki organiczne zbiera się następnie i stosuje do produkcji ługu czarnego.

Biały papier na warstwę płaską tektury falistej

Tektura na opakowania ma zwykle kolor brązowy, jednak może być bielona. Biały papier użyty do wytworzenia tektury falistej poprawia jakość druku.

Biała warstwa na papierze liner

Zewnętrzna, biała warstwa na papierze tektury falistej.

Typ opakowania powstały w wyniku automatycznego owinięcia i oklejenia wokół produktu
Wraparound

Arkusz z niezbędnymi nacięciami oraz otworami, którym maszynowo opakowuje się produkt, aby uzyskać gotowe pudełko. (Dowiedz się więcej...)