I likhet med mange andre nettsteder, bruker vi informasjonskapsler og lagrer dem på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å forbedre nettstedet vårt og gi deg mer tilpassede tjenester, både på nettstedet og gjennom andre medier. Du kan lese mer i vår policy for informasjonskapsler.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

​ Ordbok

Ark

Betegnelse for pappark brukt til å lage emballasje

Arkmater

Et spesielt produksjonsanlegg som kun produserer papp - det foretas ingen konvertering på anlegget

Bedriftens miljøansvar

Bedriftenes miljøansvar: et konsept hvorved organisasjoner vurderer samfunnets interesser ved å ta ansvar for virkningen av deres aktiviteter på kunder, leverandører, ansatte, aksjonærer, samfunn og miljøet ved alle sider av deres virksomheter.

Benchmarking

En kvalitetsmåling av en organisasjons politikk, produkter, programmer, strategier osv. og deres sammenlikning med standardmålinger eller liknende målinger av deres motparter

Bestrykning

Materiale brukt til å påføre belegg på papp for å øke ytelse/utseende, f.eks. lakk

Biodrivstoff

Drivstoff som kommer fra biomasse (vrakved, bark, svartlut produsert under produksjonen av nye fibermasser, harpiksolje, biomasse del av blandet avfall og biogass som er produsert under anaerob behandling av vann).

Biologisk mangfold

En betegnelse som beskriver mengden med livsformer og arter (plante- og dyrerike) i et økosystem. Et økosystem er et biologisk samfunn som lever i et spesielt fysisk miljø.

Biologisk nedbrytbart

Biologisk nedbrytbart avfall er en avfallstype som normalt opprinner fra plante- eller dyrekilder, og som kan brytes ned av andre levende organismer. Avfall som ikke kan brytes ned av andre levende organismer kalles ikke-biologisk-nedbrytbart

Bølgepapp

Strukturert papp laget av en pappmaskin vanligvis formet ved å lime én fluting til to planskiktark av kraftig papp (kraftpapir eller testliner).

Deponi

Kassering av fast avfall på enten intern eller ekstern (på eller under jorden) fyllplass, i henhold til nasjonal lovgivning.

Emballeringskjede

Sertifisering for emballeringskjede gjelder for tre-/fibermateriale og produkter. Emballeringskjede er et informasjonsspor om veien som produkter tar fra skogen eller, i tilfellet med materialer som er gjenvunnet, fra gjenvinningsanlegget til forbruker inkludert hvert behandlings-, transformasjons-, produksjons- og distribusjonstrinn hvor fremgangen til neste trinn i leveransekjeden involverer en endring i eierforhold.

Ensidig

Et stykke bølgepapp med kun én bølgeprofil

Ensidig bølgepapp

Et ark med bølgepapp uten ytre liner for å vise fluting

Farlig

Oljerester og annet farlig avfall (bygningsavfall som inneholder asbest, gammelt drivstoff, rester av trykksverte, osv.). Alt dette avfallet er behandlet av eksterne godkjente bedrifter.

Fibermasse

Tremasse for papirproduksjon

Fluting

En enkel kant i fluting-mediet eller en enkel kant på pappmaskinvalsen. Det bølgete midtpartiet i bølgepapp. Også kjent som fluting

Forestry Stewardship CouncilÒ (FSCÒ)

Forestry Stewardship Council. FSCÒ er en uavhengig, frivillig organisasjon som er etablert for å promotere ansvarlig forvaltning av verdens skoger. FSCÒ har utviklet internasjonale anerkjente prinsipper for skogssertifisering og et system for sporing, verifisering og merking av tømmer og tre/fiber-produkter som er basert på FSCÒ-sertifiserte skoger.

Fossilt brensel

Drivstoff som opprinner fra naturressurser (gass, olje, kull, torv og lignitt).

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI's (Global Reporting Initiative) rapporteringsramme er den generelt aksepterte rammen for å rapportere en organisasjons økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige ytelse. Retningslinjene for rapportering av bærekraft sørger for rapporteringsprinsipper, og listen over ytelsesindikatorer, for hver av de tre nøkkelområdene som skal offentliggjøres i en bærekraftrapport.

Halvkjemisk bølge

Fluting som har spesielle egenskaper for å hjelpe med å vedlikeholde sin styrke, bløte og fuktige omgivelser

Hvit liner

Kraftig papp er vanligvis brun, men kan også blekes hvit. Når hvitt papir brukes til å lage bølgepapp, kan det hjelpe med å øke trykk-kvaliteten

Hvit overflatepapir

Det hvite utvendige laget på papiret på bølgepappen

Hylleklar emballasje

Emballasje laget spesielt for detaljistmiljøet som vurderer både etterfyllingen av hyller og kravene til leveransekjeden

ISO 14001

Ordning som er godkjent av uavhengig tredjepart som sørger for at godkjent virksomhet, tar i bruk internasjonale anerkjente standarder og prosedyrer for naturforvaltning.

ISO 9001

Ordning godkjent av uavhengig tredjepart som sørger for at godkjent virksomhet tar i bruk internasjonale anerkjente standarder og prosedyrer for naturforvaltning

Kantstyrketest

Kant støttest er en testmetode foretatt i laboratoriet som brukes til å måle støtet i tverr-retningen på et prøveeksemplar av bølgepapp.

Konvertering

Konvertering i forbindelse med emballasje er prosessen med å brenne et blankt pappark i det ferdige produktet.

Kraftig papp

Papir og papp fortrinnsvis brukt i produksjon av bølgepapp. De er laget av nyfiber eller gjenvunnet fiber. Kraftpapir, testliner, halvkjemisk bølge og resirkulert fluting er inkludert.

Kraftpapir

Papir hovedsakelig laget fra nyfibre (tre).

Kraftpapp

Papp laget fra papir som hovedsakelig er laget fra nyfibre (tre)

Liner

Papir som brukes enten på innsiden eller yttersiden av bølgepakken eller pappen.

Lukket prosessystem

Produksjonssystem hvor avfallet eller biproduktet av én prosess eller produkt brukes til å lage et annet produkt. For eksempel, gjenvinning av gamle aviser for å lage papp eller andre typer papir.

Massivpapp

Masivpapp er et papirbasert produkt bygget opp fra gjenvunnet fiber. Produktet kan gjøres ferdig med en rekker papirlinere.

Miljøstyringssystem

Miljøstyringssystemer. En rekke prosesser og fremgangsmåter som gjør det mulig for en organisasjon å redusere sin miljøeffekt og øke sin driftseffektivitet.

Nyfiber

Masse fremstilt gjennom en kjemisk prosess brukt til å fjerne lignin fra tre. Som et resultat kan fiberen brukes til å produsere papir. Rester av lignin og andre organiske sammensetninger blir deretter hentet og brukt i formasjonen av svartlut.

Pappkvalitet

Høyden på bølgeprofilen eller papirkvaliteten brukt til å lage pappen definerer pappkvaliteten

Pappmaskin

Maskinen som lager bølgepapp fra fluting og linerpapir.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Program for tilslutning til skogssertifisering (Programme for the Endorsement of Forest Certification el. PEFC). PEFC er en uavhengig, frivillig organisasjon som promoterer bærekraftig forvaltet skog gjennom uavhengig tredjeparts sertifisering.

Privat næringsliv

En frivillig organisasjon er en legal konstituert organisasjon opprettet av privatpersoner eller organisasjoner uten engasjement eller representasjon i en regjeringsmakt. I de tilfellene hvor frivillige organisasjoner finansieres helt og holdent eller delvis av staten, vil den frivillige organisasjonen beholde sin selvbestemte status i den grad at den utelukker statsrepresentanter fra medlemskap i organisasjonen.

REACH

REACH (Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er reglementet for registrering, evaluering, tillatelse og begrensing av kjemikalier. Det trådte i kraft 1. juni 2007 for å effektivisere og forbedre det tidligere lovgivende rammeverket for bruk av kjemikalier innen EU. REACH legger større ansvar på industrien for å styre risikoene som kjemikalier kan skape for helsen og miljøet. I prinsippet gjelder REACH for alle kjemikalier: ikke bare kjemikalier brukt i industriprosesser, men også i vårt daglige liv, for eksempel i rengjøringsprodukter, maling så vel som artikler slik som klær, papir og emballasje.

Resirkulert papir

Brukt papir og papp som er samlet inn og klassifisert hvor formålet er gjenvinning. Mekanisk behandling brukes til å fjerne ubrukelige materialer.

Riflet

Står i forbindelse med størrelsen på fluting.  Vanlige størrelser på bølgeprofil er "A", "B", "C", "E" og "F".

Sammenleggbar eske

En sammenleggbar kartongeske er et papirbasert produkt som er laget av gjenvunnet fiber og er en massivpapp med lav flatevekt (normalt <600 g/m²).  Et eksempel er en eske med frokostblanding.

Stanse

Kutt og bretter formet på bølgeark med en stanseform av stål slik som en kjekskutter, som stanser ut kjeksformen.

Svart lut

Flytende rester fra fibermasse som inneholder organiske sammensetninger (som lignin). Dette sedimentet brennes i papirfabrikker for å produsere energi. Gjenvunnet energi er klassifisert som fornybar da den kommer fra biomasse.

Testliner

Papir produsert fra resirkulerte fibrer.

Trelags

Bølgepapp laget med 3 lag av fluting for øke styrken på pappen.

Wrap around

Et brettet og slisset ark som er maskinmontert rundt et produkt for å lage en ferdig eske.