Kaip ir dauguma kitų tinklapių, mes Jūsų kompiuteryje naudojame slapukus (angl. cookies). Šie slapukai yra naudojami tam, kad geriau veiktų mūsų tinklapis ir tiek jame, tiek kitais kanalais, Jums būtų suteiktos labiau Jūsų poreikius atitinkančios paslaugos. Daugiau informacijos rasite mūsų "Slapukų politikoje".

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

​ Terminų žodynas

Geriausios praktikos siekimas (Benchmarking)

Organizacijos politikos, produktų, programų, strategijų ir pan. kokybės įvertinimas ir jų palyginimas su standartiniais arba panašiais lygiaverčiais vertinimais.

Biologiškai skaidus (Biodegradable)

Biologiškai skaidžios atliekos – tai atliekų, paprastai susidarančių iš augalinių arba gyvūninių šaltinių, kurias gali suskaidyti kiti gyvieji organizmai, tipas. Atliekos, kurių negali suskaidyti kiti gyvieji organizmai, vadinamos biologiškai neskaidžiomis.

Biologinė įvairovė (Biodiversity)

Ekosistema yra terminas, apibūdinantis gyvybės formų ir rūšių (floros ir faunos) visumą. Ekosistema – tai biologinė bendruomenė, funkcionuojanti tam tikroje fizinėje aplinkoje. (Skaitykite daugiau...)

Biodegalai, biokuras (Biofuels)

Iš biomasės gaunamos kuro rūšys (medienos atliekos, medžio žievė, sulfatinės išviros (juodasis šarmas), susidariusios gaminant pirminės medienos masę, deguto alyva, mišrių atliekų biomasės dalys ir biodujos, susidariusios valant nuotekas anaerobiniu būdu). (Skaitykite daugiau...)

Skystosios liekanos (Black liquor)

Skystosios liekanos susidarančios iš popieriaus masės, savo sudėtyje turi organinių junginių (pavyzdžiui, lignino). Šios liekanos deginamos popieriaus fabrikuose energijai gaminti.  Atgautoji energija priskiriama prie atsinaujinančios energijos kategorijos, kadangi gaunama iš biomasės.

Ruošinys (Blank)

Kartono lakštų, naudojamų pakuočių gamybai, terminas.

Kartono klasė (Board grade)

Bangos aukštis ir popieriaus, naudojamo kartonui gaminti, kokybė apibrėžia kartono klasę.

Saugos grandinė (Chain of Custody)

Tvarios miškininkystės ir kilmės patvirtinimo sertifikavimas, taikomas medienos / plaušų medžiagoms ir produktams. Tvari miškininkystė ir kilmės patvirtinimas – tai informacija apie produktų kelią nuo miško arba, jei medžiagos pakartotinai perdirbamos, nuo atliekų utilizavimo aikštelės iki vartotojo, įskaitant visus apdorojimo, keitimo, gamybos ir platinimo etapus, kai pereinant į kitą tiekimo grandinės etapą keičiasi savininkas.

Uždaro kontūro sistema (Closed-loop system)

Gamybos sistema, kurioje vieno technologijos proceso arba produkto atliekos arba šalutinis produktas panaudojamas gaminant kitą produktą. Pavyzdžiui, laikraštinio popieriaus makulatūros perdirbimas kartonui ar kitoms popieriaus rūšims gaminti. (Skaitykite daugiau...)

Padengimas (Coating)

Medžiaga, naudojama kartonui padengti, kad pagerėtų jo eksploatacinės / estetinės savybės, pvz., lakas.

Žaliavinis popierius (Containerboard)

Popieriaus rūšys, dažniausiai naudojamos gofruotojo kartono gamybai. Šis popierius gaminamas iš pirminių arba pakartotinai panaudotų medienos plaušų. Pavyzdžiui ilgaplaušis, perdirbtas, pusiau cheminis ir perdirbtas vidinio sluoksnio - bangos popierius. (Skaitykite daugiau...)

Perdirbimas (Conversion)

Tuščio kartono lakšto pavertimas gatavu produktu.

Korporatyvinė socialinė atsakomybė (Corporate Social Responsibility)

Koncepcija, pagal kurią organizacijos atsižvelgia į visuomenės interesus, prisiimdamos atsakomybę už savo veiklos poveikį visais aspektais užsakovams, tiekėjams, darbuotojams, akcininkams, bendruomenėms ir aplinkai.

Gofruotasis kartonas (Corrugated board)

Suformuotas kartonas, gaminamas gofravimo įrenginiu, klijuojant vieną vidurinį gofruoto kartono sluoksnį prie dviejų plokščios išorės žaliavinio popieriaus juostų (ilgaplaušio arba perdirbto). (Skaitykite daugiau...)

Gofravimo įrengimas (Corrugator)

Įrenginys, kuris gamina gofruotą kartoną iš banguoto ir lygaus popieriaus.

Iškirtimas (Die cut (D/C))

Iškirtimai ir įrėžiai, formuojami ant gofruotojo kartono lakštų plieninės plieninės juostos (peilio) pagalba.

Kraštinės gniuždymo testas (Edge Crush Test (ECT))

Tai laboratorinio bandymo metodas, skirtas išmatuoti kraštinės stiprumą, gniuždant gofruotojo kartono bandinį.

Aplinkos valdymo sistema (Environmental Management System (EMS))

Technologinių procesų ir praktikų rinkinys, kuris suteikia galimybę organizacijai sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti veiklos efektyvumą.

Banga (Flute)

Vidurinio gofruoto kartono sluoksnio gofros (bangos). Įprastiniai bangų dydžiai yra „A“, „B“, „C“, „E“ ir „F“.

Vidurinis gofruoto kartono sluoksnis (Fluting)

Atskira ketera vidurinio gofruoto kartono sluoksnio terpėje arba gofravimo įrengimo velene. Banguotas vidurinis gofruotojo kartono sluoksnis.

Lankstomojo kartono dėžutė (Folding carton box)

Tai popierinis gaminys, pagamintas iš rūšiuotos makulatūros plaušų. Tai mažo svorio vienasluoksnis kartonas (paprastai <600 g/m2). (Skaitykite daugiau...)

Miškų valdymo taryba (Forestry Stewardship Council (FSC))

FSC – tai nepriklausoma, nevyriausybinė organizacija, įsteigta atsakingam pasaulio miškų valdymui remti ir skatinti. FSC yra parengusi tarptautiniu mastu pripažintus miškų sertifikavimo principus ir medienos bei medienos / plaušų produktų sekimo, tikrinimo ir ženklinimo etiketėmis sistemą, kurios pagrindas – FSC sertifikuotieji miškai.

Iškastinis kuras (Fossil fuels)

Kuro rūšys, kurių šaltinis – gamtos ištekliai (dujos, nafta, akmens anglys, durpės ir rausvosios anglys (lignitas).

Visuotinė ataskaitų pateikimo iniciatyva (Global Reporting Initiative (GRI))

Visuotinė ataskaitų pateikimo iniciatyva (GRI) – tai bendrai priimta organizacijų ekonominės, aplinkosaugos ir socialinės veiklos ataskaitų pateikimo struktūra. Ataskaitų apie ekologinės pusiausvyros išlaikymą pateikimo direktyvose nurodyti kiekvienos iš trijų pagrindinių sričių, kurios turi būti paskelbtos ekologinės pusiausvyros išlaikymo ataskaitoje, ataskaitų pateikimo principai ir veiklos rodiklių sąrašas.

Pavojingos medžiagos (Hazardous)

Naftos / alyvos produktų ir kitų pavojingų atliekų liekanos (statybos atliekos, kurių sudėtyje yra asbesto, pasenusių degalų, spaustuvinių dažų ir pan. liekanų). Visas šias atliekas apdoroja išorinės įgaliotosios įmonės.

ISO 14001

Nepriklausomos trečiosios šalies patvirtinta sistema, kuria užtikrinama, kad sertifikuotoji veikla vykdoma pagal pripažintus tarptautinius aplinkos valdymo standartus ir procedūras.

ISO 9001

Nepriklausomos trečiosios šalies patvirtinta sistema, kuria užtikrinama, kad sertifikuotoji veikla vykdoma pagal pripažintus tarptautinius kokybės valdymo standartus ir procedūras.

Ilgaplaušis kartonas (Kraft board)

Kartonas, pagamintas iš popieriaus, kurio gamybos pagrindas – pirminiai medienos plaušai. 

Ilgaplaušis popierius (Kraftliner, Kraft paper)

Popierius, kurio gamybos pagrindas – pirminiai medienos plaušai. (Skaitykite daugiau...)

Užkasamos atliekos (Landfill)

Kietųjų atliekų šalinimas vidiniame arba išoriniame sąvartyne, vadovaujantis šalies teisės aktais.

Popierius (Liner)

Pakuotės arba gofruotojo kartono vidurinio, arba išorinio sluoksnio popierius.

Nevyriausybinė organizacija (Non-Governmental Organisation (NGO))

NGO – tai laisva piliečių valia įkurta organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valdant valstybę. Jeigu nevyriausybinės organizacijos yra visiškai arba iš dalies finansuojamos vyriausybių, jos išlaiko savo nevyriausybinį statusą, jei vyriausybės atstovams nereikia būti organizacijos nariais.

Miškų sertifikavimo patvirtinimo programa (Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC))

PEFC – nepriklausoma, nevyriausybinė organizacija, kuri remia tvariai valdomus miškus sertifikuojant nepriklausomai trečiajai šaliai.

Medienos masė (Pulp)

Popieriaus gamybai skirta medienos masė. (Skaitykite daugiau...)

Chemikalų Registravimas, Įvertinimas, Patvirtinimas ir Apribojimas (REACH)

REACH – tai cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentas. Jis įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d., siekiant kad būtų pagerinta ankstesnė įstatyminė bazė dėl cheminių medžiagų naudojimo Europos Sąjungoje (ES) būdo. REACH nustatoma didesnė pramonės sektoriaus atsakomybė valdant pavojus, kuriuos cheminės medžiagos gali kelti žmonių sveikatai ir aplinkai. Iš esmės REACH sąlygos taikomos visoms cheminėms medžiagoms: ne tik pramonės procesų, bet ir kasdieniame gyvenime, buityje naudojamiems chemikalams, pavyzdžiui: valikliams, dažams ir tokiems objektams, kaip drabužiai, popierius ir pakuotės. (Skaitykite daugiau...)

Rūšiuotoji makulatūra (Recovered paper)

Makulatūra ir kartonas, surinkti ir suklasifikuoti antrinio perdirbimo tikslui. Mechaninis apdirbimas naudojamas netinkamų medžiagų atskyrimui. (Skaitykite daugiau...)

Mažmeninio pardavimo pakuotė (Retail ready packaging)

Pakuotės, skirtos mažmeninio pardavimo aplinkai, kur kreipiamas dėmesys ir į lentynų papildymą, ir į tiekimo grandinės reikalavimus. (Skaitykite daugiau...)

Pusiau cheminis popierius (Semi-chemical fluting)

Vidurinio gofruoto kartono sluoksnio popierius, kuris pasižymi ypatingomis savybėmis, padedančiomis palaikyti kartono tvirtumą šlapiose ir drėgnose aplinkose. (Skaitykite daugiau...)

Lakštų tiektuvas (Sheet feeder)

Automatinis lakštų padavimo įrenginys.

Lakštų perdirbimo fabrikas (Sheet plant)

Gamybos vieta, kuri perdirba kartono lakštų ruošinius į pakavimo dėžes (pakuotes).

Gofruotas kartonas su atvira banga (Single face corrugated)

Gofruotas kartonas be išorinio popieriaus, su atviru viduriniu sluoksniu - banga. (Skaitykite daugiau...)

Vienguba sienelė (Single wall)

Gofruotas kartonas su viena banga (3 sluoksnių).

Masyvusis kartonas (Solid board)

Tai popierinis gaminys iš pakartotinai panaudotų medienos plaušų. Gaminys gali būti apdailintas įvairiu popieriumi.  (Skaitykite daugiau...)

Perdirbtas popierius (Testliner)

Popierius, pagamintas iš perdirbtų plaušų. (Skaitykite daugiau...)

Triguba sienelė (Triple wall)

Gofruotas kartonas, turintis 3 vidurinius sluoksnius - bangas, kad būtų tvirtesnis.

Pirminiai plaušai (Virgin fibres)

Plaušai, gaunami cheminio proceso metu, kai iš medienos šalinamas ligninas. Todėl plaušai gali būti naudojami popieriaus gamybai. Vėliau lignino liekanos ir kiti organiniai junginiai surenkami ir naudojami formuojant sulfatines išviras. (Skaitykite daugiau...)

Baltas popierius (White liner)

Žaliavinis popierius yra paprastai rudas, tačiau gali būti ir balintos baltos spalvos. Gofruoto kartono gamybai naudojant baltą popierių, galima pagerinti spaudos kokybę.

Balto paviršiaus popierius (White top liner)

Balto išorinio paviršiaus popierius, naudojamas išoriniam gofruotojo kartono sluoksniui.

Apvyniojimas (Wraparound)

Įrėžtas ir įpjautas lakštas mechaniškai surenkamas aplink gaminį, kat būtų suformuota gatava dėžė (pakuotė). (Skaitykite daugiau...)