Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

​ Odborný slovník

Benchmarking

Měření kvality v oblasti organizačních politik, produktů, programů, strategií atd. a jejich porovnání se standardními měřeními či podobnými měřeními obdobných organizací.

Biologicky odbouratelný

Biologicky odbouratelný odpad je druh odpadu, který obvykle pochází z rostlinných či živočišných zdrojů a který dokáží odbourat jiné živé organismy. Odpad, který nelze odbourat jinými živými organismy, se označuje jako biologicky neodbouratelný odpad.   

Biologická rozmanitost

Výraz popisující velké množství forem života a druhů (rostlinných i živočišných) v určitém ekosystému. Ekosystém je biologické společenství žijící v konkrétním fyzickém prostředí.
(Více...)

Biopaliva

Paliva pocházející z biomasy (odpadního dřeva, kůry, černého louhu získávaného při výrobě primární celulózy, parafinového oleje, části biomasy ze směsných odpadů a bioplynu vznikajícího při anaerobní úpravě vody). (Více...)

Sulfátový výluh

Kapalné zbytky z výroby celulózy, které obsahují organické složky (např. lignin). Tyto zbytky jsou páleny v papírnách za účelem získání energie. Získaná energie je klasifikována jako obnovitelná, protože pochází z biomasy.

Arch

Výraz pro arch lepenky používané na výrobu obalů

Typ lepenky/zanáška

Jakost lepenky definuje výška vlny nebo kvalita papíru použitého na výrobu lepenky.

Spotřebitelský řetězec

Certifikace spotřebitelského řetězce se vztahuje na dřevo/vlákno a produkty z nich. Spotřebitelský řetězec je informační cesta, kterou projdou produkty z lesa, nebo v případě recyklovaných materiálů z místa recyklace, ke spotřebiteli, a zahrnuje každou fázi zpracování, přeměny, výroby a distribuce, přičemž postup k dalšímu stupni dodavatelského řetězce znamená změnu vlastníka.

Systém uzamčené smyčky

Výrobní systém, v němž je odpad či vedlejší produkt z jednoho procesu využit při výrobě jiného produktu. Například recyklace starých novin k výrobě papírových lepenek nebo jiných druhů papíru. (Více...)  

Lakování

Materiál používaný k pokrytí lepenky ke zvýšení jejích výkonových/estetických charakteristik např. lak.

Papír

Papíry používané zejména při výrobě vlnité lepenky. Vyrábějí se z primárního nebo regenerovaného vlákna. Patří sem kraftový papír, testliner, polochemický a recyklované zvlnění.
(Více...)

Zpracování

Zpracování v kontextu obalů je proces úpravy archů lepenky do podoby finálního produktu.

Firemní společenská odpovědnost 

Firemní společenská odpovědnost: koncepce, v rámci níž organizace berou v úvahu zájmy společnosti tím, že přejímají odpovědnost za dopad svých činností na zákazníky, dodavatele, zaměstnance, akcionáře, obce a životní prostředí ve všech ohledech působení svých provozů.

Vlnitá lepenka 

Strukturovaná lepenka vyrobená zvlňovacím strojem přilepením jednoho zvlněného archu ke dvěma rovným archům lepenky (kraftový papír nebo testliner).  (Více...)

Zvlňovací stroj 

Zařízení, které vyrábí vlnitou lepenku ze zvlněného a krycího papíru.

Tvarový výsek 

Prostřihy a ohyby vytvořené na vlnité lepence pomocí ocelového prostřihovadla, například kruhovými vykrajovadly, která vyříznou kruhové tvary.

Zkouška pevnosti v tlaku na hranu vlnité lepenky (ECT)

Zkouška pevnosti v tlaku na hranu vlnité lepenky je laboratorní testovací metoda, která se používá k měření příčné pevnosti vzorku z vlnité lepenky.

Systém environmentálního managementu

Systémy environmentálního managementu.Soubor procesů a postupů, které konkrétní organizaci umožňují snižovat dopad na životní prostředí a zvýšit účinnost jejích operací.

Vlna

 Vztahuje se na velikost zvlnění.  Běžná velikost vlny je „A“, „B“, „C“, „E“ a „F“.

Papír na vlnu

Jeden hřeben na zvlněném médiu nebo jeden hřeben na vlnité lepence. „Zvlněná“ prostřední vrstva lepenky. Označovaná také jako zvlnění.

Skládací kartonová krabice 

Skládaná kartonová krabice je základní produkt vytvořený z regenerovaného vlákna a plné lepenky nízké gramáže (běžně < 600 g/m2).  Příkladem by mohla být krabice na cereálie.

Forestry Stewardship Council (FSC)

Forestry Stewardship Council. FSC je nezávislá, nevládní organizace založená s cílem prosazovat odpovědné řízení světových lesů. FSC vytvořila mezinárodně uznávané zásady certifikace lesů a systém sledování, ověřování a označování řeziva a produktů ze dřeva a vlákna na základě certifikace lesů FSC.

Fosilní paliva

Paliva pocházející z přírodních zdrojů (plyn, ropa, uhlí, rašelina a lignit).

Global Reporting Initiative (GRI)

Podávání zpráv GRI (Global Reporting Initiative) je všeobecně uznávaný rámec pro podávání zpráv o ekonomickém, ekologickém a sociálním působení organizace. Směrnice pro podávání zpráv o udržitelnosti obsahují zásady pro podávání zpráv a seznam indikátorů činnosti v každé ze tří klíčových oblastí, které by měly být obsaženy ve zprávě o udržitelnosti.

Nebezpečný

Residua olejů a dalších nebezpečných odpadů (stavební odpad obsahující azbest, stará paliva, rezidua barev atd.). Všchny tyto odpady zpracovávají externí schválené společnosti.

ISO 14001

Schéma certifikace nezávislou třetí stranou zaručující, že certifikovaný provoz aplikuje mezinárodně uznávané standardy a postupy environmentálního managementu. 

ISO 9001

Schéma certifikace nezávislou třetí stranou zaručující, že certifikovaný provoz aplikuje mezinárodně uznávané standardy a postupy řízení kvality.  

Kraftová lepenka 

Lepenka vyrobená z papíru, který byl vyroben převážně z primárního dřevěného vlákna.

Kraftový papír 

Papír vyrobený převážně z primárního dřevěného vlákna.

Skládka

Likvidace pevného odpadu na interní nebo externí skládce v souladu s vnitrostátní legislativou.

Papír na krycí vrstvu

Papír používaný buď na vnitřní nebo vnější stranu lepenkového obalu nebo lepenky

Nevládní organizace

Nevládní organizace je zákonně zřízená organizace vytvořená soukromými osobami nebo organizacemi bez účasti či zastoupení jakékoli vlády. V případě, že jsou nevládní organizace v plné míře nebo částečně založeny vládami, si nevládní organizace udržují nevládní statut tím, že vylučují účast zástupců vlády na členství v této organizaci.

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Programme for the Endorsement of Forest Certification. PEFC je nezávislá nevládní organizace, která prosazuje udržitelné řízení lesů prostřednictvím certifikátů vydaných nezávislými třetími stranami. 

Celulóza

Dřevěná celulóza na výrobu papíru

REACH

REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Je platné od 1. června 2007 a má zefektivnit a zlepšit dřívější legislativní rámec týkající se používání chemických látek v rámci Evropské unie (EU). REACH vyžaduje větší odpovědnost na straně průmyslu v souvislosti se zvládáním rizik, která mohou chemické látky představovat pro lidské zdraví a životní prostředí. REACH se v zásadě vztahuje na všechny chemické látky, nejen na ty, které jsou používány v průmyslových procesech, ale i na ty, které používáme v běžném žiovtě, například v čisticích prostředcích, barvách a rovněž v takovém zboží, jako je oblečení, papír a obaly. (Více...)

Regenerovaný papír

Použitý papír a lepenka, které byly sebrány a klasifikovány pro účely recyklace. K odstranění nepoužitelných materiálů se používá mechanické zpracování.
   ​

Obaly pro maloobchod

Obaly vyráběné zejména pro maloobchodní prostředí, které berou v úvahu jak požadavky na doplňování do regálů, tak i požadavky dodavatelského řetězce. (Více...)

Dvouvrstvá vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka bez vnější vrstvy s viditelným zvlněním

Plná lepenka

Plná lepenka je výrobek na bázi papíru zhotovený z regenerovaného vlákna. Výrobek může být povrchově upraven řadou krycích papírů. (Více...)  

Sedmivrstvá vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka vyrobená ze tří vrstev zvlnění ke zvýšení jeho pevnosti.

Primární vlákno

Celulóza získaná chemickým procesem používaným k odstranění ligninu ze dřeva. Výsledkem je to, že získané vlákno lze použít k výrobě papíru. Residua ligninu a dalších organických sloučenin jsou následně sebrána a použita při tvorbě černého louhu. 

Bílý papír na krycí vrstvu

Krabicová lepenka bývá obykle hnědá, ale lze ji také bělit. Používá-li ke při výrobě vlnité lepenky bílý papír, zvyšuje se díky tomu kvalita tisku.

Bílá vrchní vrstva lepenky

Bílá vnější vrstva na papíru na vlnité lepence

Wraparound

Arch s rýhami a otvory, který je strojově sestaven kolem výrobku a vytváří hotovou krabici. (Více...)