Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE

Účelem (cílem) této Směrnice je vysvětlení, jak bude společnost Smurfit Kappa Czech s.r.o (dále jen "Skupina", "my", "nás" a "náš") zacházet s vašimi Osobními údaji, a to včetně osobních údajů přímo související s vámi (dále jen “Osobní údaje”), které Skupina a/nebo pověřená třetí strana poskytovatele služeb získá. Současně vymezíme rozsah zpracování Osobních údajů v souvislosti se vzájemným vztahem či stykem.
Správcem vašich Osobních údajů je pro účely této Směrnice určen Smurfit Kappa Czech s.r.o. se sídlem Skandinávská 1000, 267 53 Žebrák, který je členem Skupiny. Všeobecně, zodpovědnost za ochranu vašich Osobních údajů nese Skupina. Více informací o Skupině, včetně úplného seznamu subjektů ve Skupině, najdete na odkazu www.smurfitkappa.com/vHome/cz/Locations. Subjekty v rámci Skupiny zavedly postupy k zajištění ochrany vašich Osobních údajů.
V případě dotazů nebo připomínek k této Směrnici kontaktujte našeho zástupce pro ochranu Osobních údajů - Kate Ruane, European Compliance Manager (Kate.Ruane@smurfitkappa.com).

2. UPLATNĚNÍ SMĚRNICE

DŮLEŽITÉ: Vezměte prosím na vědomí, že tato Směrnice, ačkoliv byla sestavována v co možná nejkompletnějším nejpřesnějším znění, není vyčerpávající a bude procházet aktualizacemi v souladu s ustanovením článku 11 této Směrnice.
Tato Směrnice je rozdělena do několika článků, z nichž některé nebo všechny mohou být relevantní v závislosti na povaze vztahu ke Skupině. V každém případě budou zachována vaše práva na ochranu Osobních údajů podle platné legislativy o ochraně Osobních údajů uvedené v článku 10 této Směrnice. Zejména máte právo kdykoliv vznést námitky ke zpracovávání vašich Osobních údajů, kdy tak činíme na právním základě sledování našich oprávněných zájmů.
Marketingové a obchodní kontakty: pokud jste se zaregistrovali k odběru marketingových/komerčních sdělení, způsob použití vašich Osobních údajů naleznete v článku 4.
Uživatelé webových stránek: pokud používáte naši webovou stránku www.smurfitkappa.cz, (dále jen "Webová stránka"), přečtěte si způsob použití vašich Osobních údajů jako uživatele webových stránek v článku 5. Uživatelé webových stránek by se též měli seznámit se Zásadami nakládání s Cookies.
Stávající zákazníci: pokud jste stávajícím zákazníkem společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o., proces zpracování vašich Osobních údajů pro administrativní a obchodní účely lze nalézt v článku 6.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Podle povahy vzájemného vztahu zpracováváme následující typy Osobních údajů:
 • Pokud jste zařazen jako marketingový/obchodní kontakt, zpracováváme vaše jméno, pracovní zařazení, kontaktní informace, obchodní činnost a zájmy, a informace vztahující se k vašemu přihlášení, příjem či zájem o zasílání zpráv z některého nebo všech našich zasílacích seznamů (mailing list) nebo novinek (newsletter).
 • Pokud jste uživatelem webové stránky, zpracováváme návštěvy naší stránky, vaši polohu a IP adresu, typ internetového vyhledávače, který používáte a datum a čas vstupu na stránku.
 • Pokud jste (stávající) zákazník, zpracováváme jméno, podrobnosti o zaměstnavateli, fakturační/platební údaje, podrobnosti o vašich návštěvách, korespondenci a komunikaci s našimi zaměstnanci a veškeré informace, které jste nám osobně, či v zastoupení poskytl.

4. MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ KONTAKTY

Pokud jste zařazen jako marketingový/obchodní kontakt, můžeme získávat, shromažďovat a zpracovávat vaše Osobní údaje pro následující účely:
 • k propagaci/podpoře obchodních aktivit Skupiny;
 • k pozvání na námi organizovanou událost/akci;
 • k rozvoji a udržování vztahů s vámi;
 • k řízení a správě našich vztahů s našimi obchodními kontakty a s našimi zákazníky;
 • k zasílání marketingových materiálů, novinek (newsletter) a ostatních informací;
 • ke sledování a analyse vašeho zájmu o materiál, který vám zašleme;
 • k zasílání marketingových informací poštou za předpokladu, že proti tomu nevznesete námitky; a
 • k pořizování, shromažďování, uchovávání a zasílání fotografií z událostí/ akcí Skupiny.
Za těchto okolností se všeobecně spoléháme na váš výslovný souhlas se zasíláním/poskytováním informací o našich produktech formou přímého marketingu. Za všech ostatních okolností, a to včetně toho, že jsme s vámi již v kontaktu, se spoléháme na váš zájem a výslovný souhlas s dalším zasíláním informací o produktech, o které byste se mohli dle našeho názoru zajímat.
Máte kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zasíláním marketingových/komerčních sdělení. V případě komunikace poštou se lze odhlásit pomocí kontaktních údajů podle článku 11. Máte kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zasíláním e-mailových marketingových/komerčních sdělení, a to tak, že odpovíte na tento email se zprávou, že si již nepřejete dostávat obchodní sdělení.

5. UŽIVATELÉ WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme získávat, shromažďovat a zpracovávat vaše Osobní údaje pro následující účely:
 • k poskytnutí, vylepšení, testování a sledování efektivity webové stránky;
 • ke sledování metrik (ukazatelů), jako jsou například celkový počet návštěvníků stránky, údaje o pohybu na stránce a demografické údaje uživatelů;
 • k zajištění nejúčinnější prezentace a obsahu webové stránky a podpoření vašeho používání stránky; a
 • k upozornění na jakékoliv změny webové stránky a/nebo našich služeb.
Získáváme, shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje z titulu našeho oprávněného zájmu k zajištění bezproblémového fungování webových stránek a k provedení analýzy obsahu ve smyslu návštěvnického zájmu. Toto nám pomáhá udržovat naši webovou stránku dostupnou a zlepšovat ji na základě vašich zkušeností při její návštěvě.

6. STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍK

Pokud jste stávající zákazník, můžeme získávat, shromažďovat a zpracovávat vaše Osobní údaje pro následující účely:
 • k provádění administrativních, fakturačních/účetních a provozních procesů/činností;
 • ke kontrole a zodpovězení jakékoli korespondence či doručených dotazů;
 • ke sledování obchodních výsledků a ke kontrole nákupního chování;
 • k provádění kontroly due diligence (systém náležité péče);
 • k vyřízení objednávek a dodržení našich závazků vyplývajících z jakýchkoli uzavřených smluv o prodeji;
 • ke zpracování veškerých finančních plateb a ke správě vašeho zákaznického účtu;
 • k uzavírání smluvních vztahů s organizací/subjektem, se kterou jste propojeni;
 • k zasílání marketingových/komerčních sdělení. Další informace naleznete v čl. 4 Směrnice.
 • k dodržení platné legislativy Společnosti členských států Evropské Unie;
Získáváme, shromažďujeme a zpracováváme Osobní údaje pro výše uvedené účely na základě následujících právních ukotvení:
 • náš oprávněný zájem je zajistit fungování našeho podnikání a udržovat vztah s vámi (s našimi zákazníky);
 • nutnost uzavřít smlouvu k zahájení spolupráce s vámi;
 • nutnost zpracování vašich Osobních údajů ve smyslu splnění zákonné povinnosti podle platné legislativy vztahující se na členské státy Evropské unie.
V případě neposkytnutí Osobních údajů ke zpracování pro výše uvedené účely vám nelze poskytovat naše služby ani vám prodávat naše produkty.

7. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V závislosti na vašem jednání, můžeme zveřejnit některé nebo všechny vaše Osobní údaje které jsme získali a shromáždili, a to následujícím subjektům: členům a podílníkům Skupiny, poskytovatelům podpůrných služeb, poskytovatelům IT a webových služeb, marketingovým společnostem, PR agenturám, tiskárnám, reklamním agenturám, a dalším dodavatelům, různým osobám ve vaší organizaci, třetím stranám zodpovědných za pořádání událostí/akcí nebo veletrhů, odborným poradcům a účetním, orgánům veřejné moci či správy (např. veřejnoprávní subjekty a regulační orgány) a třetím stranám činným v pořizování či prodeji majetku ve vlastnictví Skupiny.

8. PŘEVODY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SKUPINY

Můžeme převést vaše Osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen “EEA”) dalším členům Skupiny a jiným Příjemcům. Někteří Příjemci (poskytovatelé služeb třetích stran a ostatní společnosti náležící ke Smurfit Kappa Group, kteří budou zpracovávat vaše Osobní údaje našim jménem, mohou převést Vaše osobní údaje mimo EEA, a to do země, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů. Pokud se takový převod vyskytne, naší zásadou je: a) nenastanou bez našeho předchozího písemného souhlasu; b) byla potvrzena příslušná smlouva o převodu a ochraně vašich Osobních údajů.

9. UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně lze předpokládat, že pro marketingové účely budou vaše Osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou. Jakmile uznáme, že již nemáme důvod k uchovávání vašich Osobních údajů, odstraníme je z našich systémů.
Za určitých okolností můžeme vaše Osobní údaje uchovávat i na dobu delší, například pokud zpracováváme potenciální nárok anebo v dobré víře předpokládáme, že příslušná či budoucí legislativa může delší uchovávání vašich Osobních údajů vyžadovat.

10. VAŠE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT

V souvislosti s vašimi Osobními údaji můžete uplatnit několik práv, které jsou uvedeny v článku 8. Zejména se to týká práva vznést námitku ke zpracovávání Osobních údajů, pokud tak činíme v našem zájmu. Prosíme, vezměte v potaz, že za určitých okolností není toto právo absolutní.
Právo Výklad
Právo na námitku Máte právo vznést kdykoli námitku ke zpracovávání vašich Osobních údajů, kde zpracování provádíme ve prospěch našich zájmů. V případě zpracovávání vašich Osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů ujišťujeme se, že zvažujeme a vyvažujeme jakýkoli potenciální dopad na vás a vaše práva na ochranu Osobních údajů. Nebudeme vaše Osobní údaje využívat k činnostem, kde naše zájmy převyšují vaše (pokud nebudeme mít váš souhlas, a/nebo to nebude zákonem platným pro členské státy Evropské Unie vyžadováno či výslovně povoleno.)
Právo na přístup Máte právo žádat kopii vlastních Osobních údajů a získat tak přístup k informacím, které o vás máme. Budeme požadovat finanční kompenzaci tohoto úkonu v případě, že shledáme vaši žádost jako neoprávněnou nebo nadbytečnou.
Právo na opravu Máte právo na aktualizaci nebo opravu jakýchkoli nepřesných Osobních údajů, které o vás máme.
Právo na výmaz Za určitých okolností mohou být vaše Osobní údaje smazány, například pokud uplatníte své právo na námitku (viz níže) a my nemáme závažný důvod ke zpracování vašich Osobních údajů, nebo pokud nebudeme vaše Osobní údaje využívat k původním účelům, jak je uvedeno shora v této Směrnici.
Právo na omezení zpracovávání Máte právo požádat o omezení zpracovávání vašich Osobních údajů v určitých případech, a to včetně takových, kdy jsou vaše Osobní údaje nepřesné nebo je jejich používání nezákonné. Pokud uplatníte toto právo, vaše Osobní údaje uložíme a zdržíme se dalšího zpracovávání, dokud nebude situace vyřešena.
Právo na přenositelnost údajů Můžete požádat o předání vašich Osobních údajů, které jste nám dříve poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jinému Správci údajů, pokud je to pro nás technicky proveditelné. Toto právo můžete uplatnit pouze v případech, kdy: (1) zpracováváme vaše Osobní údaje s vaším souhlasem nebo kde je třeba uzavřít patřičnou smlouvu; a (2) přenos lze zpracovat automaticky.

11. ZMĚNY SMĚRNICE A OTÁZKY

Pokud bude tato Směrnice v plném či částečném rozsahu změněna, změny vstoupí v platnost s okamžitou platností v době rozeslání/oznámení revidované verze Směrnice.
V případě, že bychom se rozhodli použít vaše Osobní údaje k účelu značně odlišnému, než je uvedeno v této Směrnici, případně k takovému, jaký jsme neuvedli v době shromažďování, budeme vás informovat e-mailem nebo dopisem. Bude na vašem zvážení, zda povolíte užívání vašich Osobních údajů k novým/jiným účelům.
Pokud máte dotazy, připomínky nebo obavy ze způsobu užívání vašich Osobních údajů naší Společností, prosím, pošlete svůj dotaz, připomínku či obavu v písemné podobě našemu zástupci pro ochranu osobních údajů Kate Ruane (Kate.Ruane@smurfitkappa.com).

Prohlášení