Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Vision

 

Att leda övergången till pappersbaserade förpackningar.

Smurfit Kappas vision är att vara ett globalt uppskattat företag och dynamiskt leverera säker och överlägsen avkastning till alla intressenter. Som ett kundorienterat, marknadsledande företag är kundnöjdhet, de anställdas personliga utveckling samt respekt för närområdena och miljön alla del i vårt mål om att skapa värde för aktieägarna. 

Klimatförändringar, begränsade naturresurser, en växande befolkning och ojämn fördelning av välståndet är angelägna globala utmaningar som kräver en kraftfull insats. FN:s program för hållbar utveckling till 2030 kräver åtgärder genom sina 17 hållbarhetsmål, samtidigt som både Paris-avtalet om klimatet och EU har fastställt tuffa mål gällande kol. Fram till 2030 ska klimatförändringarna begränsas till under 2 grader Celsius och EU förbinder sig att minska koldioxidutsläppen med 40 % jämfört med referensåret 2005.

För att leva upp till vår vision har vi fem prioriterade hållbarhetsområden, vilka stöds av mätbara mål som bygger på fördjupad kunskap inom respektive område. Vi tror på att nyttja bästa praxis och hitta de mest avancerade lösningarna för kunder, leverantörer och, i förlängningen, alla våra intressenter.

SKOG

Främja välmående skogar genom inköp av virke som hanterats på ett hållbart sätt och använda både nyfiber från trä och återvunnet papper på ett balanserat sätt.

 • Uppnått: Vid slutet av 2017 var 89 % av våra förpackningar certifierade enligt FSC® eller PEFC™.

 • Mål: minst 90 % av våra levererade förpackningar ska vara spårbarhetscertifierade enligt standarderna FSC®, PEFCTM eller SFI®.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Minimera utsläppen av växthusgaser från vår tillverkning och minska kolintensiteten i våra kunders logistikkedja.

 • Uppnått: Koldioxidutsläppen från fossila bränslen har minskat med 26,1 % per ton tillverkat papper sedan 2005.

 • Mål: Minska CO2-utsläppen från våra pappersbruk med 25 % per producerat ton papper till senast 2020, med år 2005 som riktvärde.

VATTEN

Återföra rent vatten från vår produktion till naturen och begränsa vattenanvändning där vi kan.

 • Uppnått: Vi har minskat den kemiska syreförbrukningen (COD) i avloppsvattnet med 37,5 % per tillverkat ton papper sedan 2005.

 • Mål: Minska COD med 1/3 per ton tillverkat papper från våra pappersbruk som återför vatten till vattendrag till senast 2020.

AVFALL

Nå noll oundvikligt avfall genom att hitta innovativa användningsområden för våra biprodukter som en del av den cirkulära ekonomin.
 • Uppnått: Vi har minskat mängden deponerat avfall per tillverkat ton papper med 13,3 % sedan 2013.
 • Mål: Minska avfallet som skickas till deponi från våra pappersbruk med 30 % per ton producerat papper till senast 2020.

MEDARBETARE

Bygga inkluderande miljöer genom att samarbeta med våra anställda och bidra till välståndet i de närområden där vi verkar.

 • Uppnått: Vi har 45 000 män och kvinnor anställda i 33 länder i Europa samt Nord- och Sydamerika.  Säkerhet och hälsa är några av SK:s kärnvärden och vi har minskat antalet olyckor med frånvaro från arbetet (LTA) med 9 % per år under 2013-2017.
 • Mål: I början av 2018 satte vi det nya målet att vi ska minska det totala antalet registrerade olyckor (TRIR) med 5 % per år.
   

Hållbarhetsresan är en del i hur vi uppnår främsta position inom alla områden i vårt företag. Det hjälper oss att vara framgångsrika och lönsamma, vilket i sin tur innebär att vi kan återinvestera i vår verksamhet, miljön, vår personal och våra närområden.

Ladda ner vår hållbarhetsvision