Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Styrning

 

Vi anser att hållbarhet måste komma från varje del av vår verksamhet. Vårt engagemang är genomgående från styrelserummet till fabriksgolvet och i hela vår verksamhet.

Styrelsen 

Styrelsen har det övergripande ansvaret att säkerställa att vi antar vår roll i främjandet av en realistisk och hållbar utveckling inom den pappersbaserade förpackningsindustrin. Utvecklingen och implementeringen av våra policyer inom detta område stöttas av vår koncernchef. 

Koncernens styrgrupp 

På ledningsnivå sätter koncernens styrgrupp strategin och målen för hållbar utveckling och går igenom våra framsteg i att uppfylla våra åtaganden. Styrgruppen består av bolagets ledande befattningshavare, inklusive de två verkställande direktörerna (koncernchefen och koncernens CFO), ledningen för respektive division och HR-chef från koncernens huvudkontor.

Arbetsgrupp för hållbarhet 

Koncernens styrgrupp har till sin hjälp en arbetsgrupp för hållbar utveckling, som består av nyckelpersoner från de mest betydelsefulla operativa divisionerna i Europa och Amerika samt från koncernens huvudkontor. Koncernens uppgift är att följa upp måluppfyllelsen inom hållbarhetsområdets breda spektrum av indikatorer och främja förbättringar inom hållbarhet i vår kontakt med kunder och leverantörer samt för miljön i allmänhet. Arbetsgruppen ansvarar även för att ta fram vår årliga rapport om hållbar utveckling.