[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Hållbara inköp

 

Hållbara inköp är en integrerad del i Smurfit Kappas hållbarhetsvision och -strategi.

För att kunna växa på ett hållbart sätt måste våra material, produkter och tjänster ha rätt kvalitet och kostnad, men också tillhandahållas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 
Vårt program för hållbara inköp sträcker sig högre än myndighetskraven. Genom att utveckla mer hållbara logistikkedjor kan vi hantera risker och kostnader, vara innovativa, förnya och utveckla nya våra flöden, skapa mervärde för våra kunder och Smurfit Kappas varumärke. 

Smurfit Kappas program för hållbara inköp bygger på sju specificerade områden: kvalitet, hygien och säkerhet, kontinuitet i verksamheten, tillverkning, ständiga förbättringar, service och teknisk support, samt miljö och hållbar utveckling. Alla dessa har staka hållbarhetseffekter: bedömning av leverantörsrisker; fokus på relevanta leverantörsprocesser (speciellt när det gäller affärskontinuitet); minska risker kopplade till miljö-, samhälls- och kvalitetsfrågor, och minska mängden avfall genom att uppfylla kraven på livsmedelssäkerhet. Genom att fokusera på dessa kan vi främja hållbar tillväxt och hitta möjligheter och synergier tillsammans med våra leverantörer. 

Råvaror är den mest betydelsefulla kategorin för oss och våra intressenter. Detta för att vi tillverkar fiberbaserade produkter, vilket gör inköp av trä och återvunnet papper synnerligen viktigt för oss. 
Inköp av material, produkter och tjänster utgör den enskilt största kostnadsposten för Smurfit Kappa, och vi har därför satsat på en anpassad riskkartläggning för att identifiera problemområden i vår produktions- och logistikkedja. Den visar att 90 % av våra viktiga leverantörer av material, produkter och tjänster medför endsat en måttlig till låg risk i kedjan.