Jak możemy Ci dziś pomóc?

TERMS AND CONDITIONS

Smurfit Kappa Better Planet Packaging Design Challenge 2019

Register your interest

Wyzwanie projektowe Smurfit Kappa Europe BV Better Planet Packaging

Data zakończenia konkursu: 29th March 2019 5pm (GMT)

Wprowadzenie:

1. Better Planet Packaging to konkurs organizowany przez Smurfit Kappa Europe BV, z siedzibą pod adresem Evert van den Beekstraat 106, 1118 CN Schiphol, Holandia. Konkurs składa się z dwóch wyzwań: (1) Zastąpienie folii termokurczliwej; oraz (2) Kontrola temperatury w opakowaniu używanym na potrzeby handlu elektronicznego (zwanych dalej „Wyzwaniami”).

2. Zgłoszenia do konkursu (zwane dalej „Zgłoszeniami”) należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres designchallenge@smurfitkappa.com

3. Wszystkie Zgłoszenia zostaną oceniane poprzez jury wyłonione spośród pracowników Działu ds. Papieru, Działu ds. Tektury Falistej, Działu ds. Recyklingu oraz Działu ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy Smurfit Kappa.

Warunki:

1. Konkurs – Niniejszy dokument przedstawia Warunki (zwane dalej „Warunkami”) regulujące konkurs Smurfit Kappa Better Planet Packaging (zwany dalej „Konkursem”), który po wstępnym ogłoszeniu zostanie otwarty dla uczestników od 08.01 do 29.03.2019 r. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby od 18 roku życia (zwane dalej „Uczestnikami”). Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują niniejsze Warunki. Osoby, które nie akceptują Warunków, nie mogą wziąć udziału w Konkursie.

2. Zgłoszenia – Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie po trzy (3) Zgłoszenia do każdego Wyzwania. Wspólne zgłoszenia autorstwa więcej niż jednej osoby nie będą przyjmowane. W ramach zgłoszenia każdy uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Każde zgłoszenie musi również określać, którego Wyzwania dotyczy. Zgłoszenia niekompletne lub Zgłoszenia otrzymane w inny sposób (np. pocztą tradycyjną) zostaną uznane za nieważne.

3. Data zamknięcia – Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać do dnia 29.03.2019 r., do godziny 17:00.

4. Ważność – Zgłoszenie uznaje się za ważne tylko wtedy, gdy zostało przesłane zgodnie z niniejszymi Warunkami i jeśli z rejestru prowadzonego przez Organizatora Konkursu wynika, że Zgłoszenie zostało przez niego otrzymane. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które na skutek wszelkiego rodzaju błędów technicznych lub z innych powodów nie zostaną dostarczone lub zostaną przesłane z opóźnieniem.

5. Standardy dotyczące treści zgłoszeń – Zgłoszenia nie mogą zawierać żadnych materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę; nie mogą zawierać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, obscenicznych, obraźliwych, promujących nienawiść, podżegających lub w inny sposób nieodpowiednich; nie mogą promować materiałów o treści erotycznej; promować przemocy; promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną lub wiek; nie mogą naruszać żadnych Praw Własności

6. Intelektualnej (w rozumieniu poniższej definicji) osób trzecich; nie mogą być zwodnicze dla osób trzecich; nie mogą naruszać jakiegokolwiek prawnego obowiązku wobec osób trzecich, np. obowiązku wynikającego z umowy lub obowiązku zachowania poufności; nie mogą promować działalności niezgodnej z prawem; nie mogą stanowić gróźb, być obraźliwe lub stanowić powodu do niepokoju dla odbiorców; nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich; nie mogą prowadzić do nękania, zawstydzenia, upokorzenia, niepokoju lub prześladowania osób trzecich; nie mogą być wykorzystywane w celu podszywania się pod osoby trzecie lub podawać błędnych informacji na temat tożsamości Uczestnika lub powiązania Uczestnika z jakąkolwiek osobą trzecią; nie mogą popierać, promować lub pomagać w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem.

6. Naruszenie Standardów dotyczących treści zgłoszeń – Organizator Konkursu wedle własnego uznania określa, czy doszło do naruszenia wyżej wymienionych Standardów dotyczących treści zgłoszeń. Uczestnicy bez zastrzeżeń akceptują prawo Organizatora Konkursu do podejmowania własnych decyzji w zakresie potencjalnego naruszenia Standardów dotyczących treści zgłoszeń. W przypadku naruszenia Standardów dotyczących treści zgłoszeń Organizator Konkursu ma prawo podjąć działania, jakie uzna za stosowne, w tym, między innymi, wykluczenie Zgłoszenia z Konkursu bez uprzedniego powiadomienia lub wyjaśnienia.

7. Lista Finalistów – Lista zawierająca do pięciu (5) Zgłoszeń (zwanych dalej „Zgoszeniami zakwalfikowanymi do Finału”) zostanie wyłoniona przez jury w ramach każdego Wyzwania, określając Uczestników, którzy – zdaniem jury – nadesłali najlepsze Zgłoszenia (zwanych dalej „Finalistami”).

8. Powiadomienie Finalistów – Finaliści zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

9. Zwycięzca – Zwycięzcą każdego wyzwania (zwanym dalej „Zwycięzcą”) będzie Finalista, którego Zgłoszenie zakwalifikowane do Finału otrzyma najwięcej głosów od jury w drugiej turze głosowania.

10. Nagroda – Nagroda dla każdego Zwycięzcy wynosi 8 000 euro.

11. Warunki przyznania nagrody – Wszystkie nagrody nie podlegają negocjacji, są nieprzenoszalne i nie podlegają zwrotowi.

12. Ostateczna decyzja Organizatora Konkursu – Decyzja Organizatora Konkursu dotycząca jakiejkolwiek kwestii jest ostateczna.

13. Prawa własności intelektualnej – W celu przystąpienia do niniejszego Konkursu, Uczestnicy:

a. niniejszym udzielają Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, nieodpłatnej i międzynarodowej licencji na korzystanie ze wszystkich praw, w tym, między innymi, praw w zakresie wynalazków (bez względu na to, czy są one opatentowane, czy możliwe do opatentowania), patentów, praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, nazw domen, innych oznaczeń handlowych, renomy oraz prawa do wniesienia powództwa z tytułu naśladownictwa produktów lub nieuczciwej konkurencji, praw do oprogramowania komputerowego, praw do wzorów, praw do baz danych, praw do wykonania, praw do zachowania poufności informacji (w tym tajemnic handlowych i know-how) oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej, bez względu na to, czy zostały one zastrzeżone lub niezastrzeżone i z włączeniem wszelkich wniosków (lub prawa do ubiegania się i otrzymania) odnowienia lub przedłużenia tych praw, a także wszelkich praw do zastrzeżenia pierwszeństwa z tytułu takich praw i wszelkich podobnych lub równoważnych praw, lub form zabezpieczenia, które mogą obecnie lub w przyszłości przysługiwać w dowolnej części świata („Prawa do Własności Intelektualnej”) w zakresie nadsyłanych przez nich Zgłoszeń na potrzeby ich oceny i kontaktów z dowolnymi środkami masowego przekazu (w odniesieniu do Konkursu lub w jakimkolwiek innym temacie);
b. w przypadku zostania Finalistami, zobowiązani są przekazać na wyłączność Organizatora Konkursu wszelkie Prawa do Własności Intelektualnej w zakresie ich Zgłoszeń zakwalifikowanych do finału;
c. nieodwołalnie zrzekają się i zobowiązani są nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzec się wszelkich osobistych praw autorskich do Zgłoszeń;
d. wyrażają zgodę na to, aby ich udział w Konkursie nie naruszał w żaden sposób Praw do Własności Intelektualnej nabytych przez Organizatora Konkursu;
e. na koszt Organizatora Konkursu zobowiązani są sporządzić wszystkie odpowiednie dokumenty, złożyć odpowiednie wnioski, udzielić odpowiedniej pomocy i wykonać odpowiednie czynności i działania, które w opinii Organizatora Konkursu są konieczne lub pożądane w celu przyznania i/lub zarejestrowania Praw do Własności Intelektualnej w imieniu Organizatora Konkursu lub wskazanego przez niego podmiotu, a także innych działań w celu ochrony i zachowania Praw do Własności Intelektualnej w zakresie Zgłoszeń zakwalifikowanych do finału, w tym, między innymi, poprzez złożenie wniosków o udzielenie patentu w jakimkolwiek kraju oraz przekazanie korzyści płynących z takich wniosków na rzecz Organizatora Konkursu; oraz
f. zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Konkursu, wszelkich opisanych w Zgłoszeniach wynalazków objętych patentem.

14. Reklama – Zwycięzca będzie zobowiązany do udziału w działaniach reklamowych promujących Konkurs. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że mogą być zobowiązani do udziału w działaniach reklamowych bez konieczności dalszej zgody lub opłaty. Tego rodzaju działania mogą wykorzystywać m.in. imię i nazwisko i/lub wizerunek, głos, fotografie i/lub materiały wideo przedstawiające Uczestnika, informacje biograficzne dostarczone przez Uczestnika i/lub wszelkie oświadczenia złożone przez niego odnośnie Konkursu, Zgłoszenia jego autorstwa i/lub nagrody. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie tego rodzaju elementów przez Organizatora Konkursu w dowolnych mediach, bez ograniczeń czasowych i geograficznych, w stosownym celu i wedle uznania Organizatora Konkursu.

15. Zmiany – Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, odwołania lub wycofania niniejszego Konkursu w całości lub częściowo, tymczasowo lub ostatecznie, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku zaistnienia okoliczności będących poza jego kontrolą.

16. Wykluczenie – Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia jakiegokolwiek uczestnika lub wstrzymania nagrody, wedle własnego uznania, jeżeli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że uczestnik naruszył niniejsze Warunki.

17. Ochrona danych – Organizator Konkursu zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że przeczytali i zrozumieli treść oświadczenia o ochronie prywatności przez Organizatora Konkursu, dostępne pod następującym adresem: privacy statement.

18. Odpowiedzialność – Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne (wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, obowiązku ustawowego lub innych przyczyn) powstałe w wyniku lub w związku z Konkursem, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych niedbalstwem Organizatora Konkursu, lub wszelkich strat lub szkód, od których zrzeczenia się odpowiedzialności zabrania prawo.

19. Prawo właściwe –
Akcja i niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Akcji lub z nią związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy na terenie Królestwa Niderlandów.

NASTĘPNE KROKI

Chcesz wziąć udział? Oto co musisz wiedzieć i zrobić!