Hvordan kan vi hjelpe deg?
Hva kan vi hjelpe deg med?

Kasusstudie – Vann

 

Smurfit Kappa Piteå halverer COD-utslippene

Smurfit Kappa Piteå i nord-Sverige ligger i et område som er kjent for sine rike vannressurser. Byen ligger ved munningen av elven Pite ved Bottenvikas bredder. For å beskytte det populære turistområdet som Smurfit Kappa har sin virksomhet i, har vi betydelig fokus på biorensing av avløpsvann via vannrenseanlegget i Piteå, noe som understrekes av miljøsjef Ingemar Lundström. 

«Vi har videreutviklet vannrenseanlegget siden 2013», forteller Ingemar. «På det tidspunktet overskred fabrikken vår grenseverdiene for COD-utslipp. Årsaken til dette var at det hadde vært en ukontrollert overvekst av filamentøse bakterier, som førte til at den sekundære klaringstanken ble overbelastet. For å løse dette problemet gjennomførte vi grundige undersøkelser med hjelp fra interne og eksterne eksperter. Vi besøkte også fabrikker som hadde lignende vannrenseanlegg, og fikk verdifulle innspill som vi kunne bruke i vår egen virksomhet. 

Handlingsplan
Teamet i Piteå utviklet en handlingsplan med fire hovedtiltak. Det første var å forbedre doseringen og kontrollen av nitrogen og fosfor med en online-enhet for måling av totalt organisk karbon. Deretter skulle oksygenreguleringen i de ulike luftebassengene forbedres ved å installere automatiske reguleringsventiler med online oksygenavlesninger. Så jobbet teamet med å sende overskuddsslammet fra den sekundære klaringstanken til en som var bedre posisjonert i luftebassenget til vannrenseanlegget. Til slutt lette de etter nye metoder for å redusere volumene av avløpsvann som ble sendt til vannrenseanlegget. 

Støtte fra myndighetene 
«Det var svært viktig for prosjektet å få støtte fra miljødomstolen», forteller Ingemar. «Vi fikk en fireårig midlertidig driftstillatelse med mindre strenge vilkår, som gjorde det mulig for oss å implementere handlingsplanen. Etter at denne perioden utløper, er vi igjen underlagt vilkårene i den opprinnelige tillatelsen. Etter at vi fikk dispensasjon, fortsatte vi etter planen. Det gjenstår fortsatt enkelte optimaliseringstester». 

Halverte COD-utslipp
Vannrenseprosessene i Piteå er under kontroll igjen. Det å oppnå ønskede slamkvaliteter ved å ha kontroll over dannelsen av filamentøse bakterier er en viktig faktor. Utslippene av COD, svevestoffer og nitrogen ligger nå godt under maksgrensene i driftstillatelsen, og til og med under BAT-AEL-grenseverdiene (Best Available Techniques and Associated Emission Levels). Fosfornivåene ligger også godt under de tillatte verdiene og innenfor BAT-AEL-området. De siste optimaliseringene er fortsatt under utvikling, men COD-utslippene i perioden 2013–2014 var på 3 400 tonn per år, noe som har sunket til 1 500 tonn i 2016.