Smurfit Kappa - Avfall

Hva kan vi hjelpe deg med?

Avfall

 

Smurfit Kappa har som mål å bidra til en verden uten avfall basert på prinsippet om sirkularitet.

Ettersom etterspørselen etter varer og tjenester øker, har effektiv ressursbruk og avfallsminimering en sentral rolle i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Smurfit Kappa bidrar til dette ved å bruke fornybare og resirkulerte ressurser og fokusere på effektiv vann- og energibruk.

Produktene våre er designet for å forhindre tap og skade på forbruksvarene de beskytter. Emballasjen vår produseres på en effektiv måte og er «riktig-vektet» for å være mest mulig effektiv og medføre minst mulig avfall. Emballasjen er laget av 100 % fornybare og resirkulerbare materialer, og kan resirkuleres 6–8 ganger. Når fibrene til slutt ikke kan brukes om igjen, brukes de gjerne til energiproduksjon eller i jordbruket. 

En verden uten avfall

Vi mener at den sirkulære økonomien er fremtidens forretningsmodell, og at vi har en viktig rolle å spille her. Det å unngå avfall er en viktig sak for interessentene våre, og mange av kundene våre har iverksatt tiltak for å redusere avfallsmengdene. 

Til syvende og sist bør alt avfall anses som ressurser. Ettersom opptil 80–90 % av de papirbaserte emballeringsløsningene våre resirkuleres, oppfyller vi disse ambisjonene. Vi ønsker imidlertid å danne enda flere lukkede kretsløp og samarbeide med interessenter som forbrukere og andre industrier om å gjenvinne og/eller resirkulere avfallsmaterialer som ellers ville havnet på søppelfyllingen.

Veien videre

Vi skal jobbe aktivt sammen med kundene og andre interessenter for å øke resirkuleringsratene ytterligere. Målet vårt er å eliminere alt unngåelig avfall fra produksjonssystemet vårt, og begrense mengden materialer som ikke kan resirkuleres eller gjenvinnes.