Brug for hjælp?
Hvad kan vi hjælpe dig med?

Component "Landing Page Banner" has no content

Paper-based packaging is one of the most sustainable materials available: it’s recyclable, renewable and has consistently had the highest recycling rate in recent years and, even if it does end up as litter, is still biodegradable.

In fact, paper biodegrades faster than a leaf! 

There are many reasons for this:

Paper is consistently the world’s most collected and recyclable material 

As the drive to reduce waste gathers momentum, the ease with which paper can be recycled is an increasingly valued attribute.  The recycling and collection rate for paper and cardboard is the highest of any packaging material at 83% and 92.5% respectively. (Eurostat 2016)

At Smurfit Kappa, we contribute to a world without waste by supporting the concept of circularity.  We collect used packaging and re-use more than 90% of this material in our closed loop business model.

Paper protects more resources than it uses

Packaging is essential in minimising damage to products and extending their useful life.   On average, ten times more resources – materials, energy and water, are invested in products compared to the resources used to produce the packaging used to protect them.  Without packaging many of the goods manufactured or food grown would be damaged or spoilt before they reach the consumer.  

Paper packaging supports healthy forests

There are serious pressures on natural forests around the world including agriculture, unsustainable logging, mining, infrastructure projects and increased fire incidence and intensity (WWF 2015).  As the demand for paper-based packaging increases, sustainable management of forests is essential.

At Smurfit Kappa, we manage our forest holdings based on three sustainable development principles: to promote economic growth, responsibly use natural resources and foster social equity wherever our plantations and forests are located. We have certified all our plantations and forest holdings to FSC® and/or PEFC™ where practical.

 

Papirbaseret emballage er et af verdens mest bæredygtige materialer: Det er genanvendeligt, fornybart og har til stadighed haft den højeste genbrugsrate i de seneste år, og selvom det ender som affald, er det stadig bionedbrydeligt.

Rent faktisk nedbrydes papir hurtigere end et blad! 

Det er der mange årsager til:

Papir er til stadighed verdens mest indsamlede og genanvendte materiale 

Da indsatsen for at reducere affaldsmængderne bliver stadigt større, bliver det mere og mere vigtigt, at papiret er let at genbruge.  Genbrugs- og indsamlingsraten for papir og pap er den højeste inden for alle emballagematerialer med hhv. 83 % og 92,5 %. (Eurostat 2016)

Hos Smurfit Kappa bidrager vi til en verden uden affald ved at støtte cirkularitetskonceptet.  Vi indsamler brugt emballage og genbruger mere end 90 % af dette materiale i vores lukkede kredsløbsmodel.

Papir beskytter flere ressourcer, end det bruger

Emballage er vigtig for at minimere skader på produkter og forlænge deres levetid.   Gennemsnitligt ti gange flere ressourcer – materialer, energi og vand – investeres i produkter sammenlignet med de ressourcer, der bruges til at fremstille den emballage, der bruges til at beskytte dem.  Uden emballagen vil mange af de fremstillede produkter eller fødevarer blive ødelagt, inden de når frem til forbrugeren.  

Papiremballage støtter sunde skove

Der er alvorligt pres på de naturlige skove i verden på grund af landbrug, ikke bæredygtig skovhugst, minedrift, infrastrukturprojekter og flere og mere omfattende brande (WWF 2015).  Da udbuddet efter papirbaseret emballage stiger, er det nødvendigt med bæredygtig styring af skovene.

Hos Smurfit Kappa styrer vi vores skovbedrifter på basis af tre bæredygtige udviklingsprincipper: fremme af økonomisk vækst, ansvarlig brug af naturlige ressourcer og skabelse af social lighed de steder, hvor vores plantager og skove ligger. Vi har certificeret alle vores plantager og skovbedrifter iht. FSC® og/eller PEFC™, hvor det er praktisk.

 

Component "Download Teasers" has no content

Kontakt os i dag

Jeg bekræfter, at jeg har læst og accepterer indholdet af vores disclaimer . Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål ved at kontakte os.