Jak Vám můžeme pomoci?
Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Voda

 

Protože je naše podnikání závislé na tomto přírodním zdroji, má pro nás prvořadý význam jak dostupnost vody, tak dopad jejího využívání v našich závodech.

Globální dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienickými zařízeními je palčivou otázkou udržitelnosti a je jádrem Agendy OSN o udržitelném rozvoji do roku 2030. Je to také důležité pro společnost Smurfit Kappa, protože náš obchodní úspěch závisí na dostatečné dostupnosti vody a přírodní suroviny, na které se spoléháme, potřebují vodu k udržení ekosystémů, ve kterých rostou. Pro převážnou většinu našich činností není dostupnost "čerstvé" vody v dohledné budoucnosti znepokojivým faktorem a voda, kterou odebíráme, se z více než 90% vrací zpět v dobrém stavu. Přesto se domníváme, že je odpovědný přístup k vodě nesmírně důležitý.

Naše úsilí soustředíme na další zlepšení kvality vody, kterou vypouštíme, a na pochopení rizik spojených s dostupností a používáním vody v oblastech, ve kterých působíme.

V letech 2005 až 2017 jsme investovali 62 milionů EUR do čistíren odpadních vod. Tyto investice probíhají společně s hodnocením kvality vody v našich papírnách a kartonážkách. Informace získané tímto hodnocením jsou pro nás prospěšné, protože nám pomáhají snižovat náš dopad na vodní bilanci v každém regionu.

Ke konci roku 2017 jsme snížili chemickou spotřebu kyslíku (COD) ve vodě, kterou vypouštíme, o 37,5%. Do konce dubna 2018 bylo posouzeno 15 z našich 34 papíren a kartonážek na základě významnosti rizik souvisejících s vodním hospodářstvím, a to v souladu s globálním posouzením rizik provedeným v roce 2014.

Naše cíle pro rok 2020 jsou následující:

  • Snížení organického obsahu vody vráceného do životního prostředí z papíren (COD) do roku 2020 o jednu třetinu ve srovnání s úrovní roku 2005.
  • Provedení posouzení dopadu na životní prostředí z hlediska rizik, která hrozí vodním zdrojům z našich závodů, a zlepšení řízení spotřeby vody.

Ke konci roku 2016 jsem snížili množství vypouštěné vody o 30%. U 9 z našich papíren a kartonážek umístěných v oblastech, které odborníci označili za nejkritčtější, bylo provedeno posouzení rizik souvisejících s vodním hospodářstvím.

Pohled do budoucna

Díky našim investicím budeme mít po roce 2020 systém vodního hospodářství, který bude obsahovat špičkovou technologii a díky němuž se zvýší kvalita vypouštěné vody. Pokud jde o spotřebu vody, naše provozní činnost bude uzpůsobena danému regionu.