Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Voda

 

Protože je naše podnikání závislé na tomto přírodním zdroji, má pro nás prvořadý význam jak dostupnost vody, tak dopad jejího využívání v našich závodech.

Globální dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienickými zařízeními je palčivou otázkou udržitelnosti a je jádrem Agendy OSN o udržitelném rozvoji do roku 2030. Je to také důležité pro společnost Smurfit Kappa, protože náš obchodní úspěch závisí na dostatečné dostupnosti vody a přírodní suroviny, na které se spoléháme, potřebují vodu k udržení ekosystémů, ve kterých rostou. Pro převážnou většinu našich činností není dostupnost "čerstvé" vody v dohledné budoucnosti znepokojivým faktorem a voda, kterou odebíráme, se z více než 90% vrací zpět v dobrém stavu. Přesto se domníváme, že je odpovědný přístup k vodě nesmírně důležitý.

Naše úsilí soustředíme na další zlepšení kvality vody, kterou vypouštíme, a na pochopení rizik spojených s dostupností a používáním vody v oblastech, ve kterých působíme.

Naše závazky

Závazek č. 1: Snížení organického obsahu vody vráceného do životního prostředí z papíren (COD) do roku 2025 o 60% ve srovnání s úrovní roku 2005.
Dosažený pokrok: Od roku 2005 jsme dosáhli 38,2 % snížení.

Závazek č. 2: Provedení posouzení dopadu využívání vody v našich papírnách (kde to je relevantní) na životní prostředí a provedení měření spotřeby vody do roku 2020.
Dosažený pokrok: V průběhu roku 2020 a v prvním čtvrtletí roku 2021 byly posouzeny 2 nové lokality. Byly posouzeny všechny relevantní lokality.