Smurfit Kappa - Voda

Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Voda

 

Protože je naše podnikání závislé na tomto přírodním zdroji, má pro nás prvořadý význam jak dostupnost vody, tak dopad jejího využívání v našich závodech.

Globální dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienickými zařízeními je palčivou otázkou udržitelnosti a je jádrem Agendy OSN o udržitelném rozvoji do roku 2030. Je to také důležité pro společnost Smurfit Kappa, protože náš obchodní úspěch závisí na dostatečné dostupnosti vody a přírodní suroviny, na které se spoléháme, potřebují vodu k udržení ekosystémů, ve kterých rostou. Pro převážnou většinu našich činností není dostupnost "čerstvé" vody v dohledné budoucnosti znepokojivým faktorem a voda, kterou odebíráme, se z více než 90% vrací zpět v dobrém stavu. Přesto se domníváme, že je odpovědný přístup k vodě nesmírně důležitý.

Naše úsilí soustředíme na další zlepšení kvality vody, kterou vypouštíme, a na pochopení rizik spojených s dostupností a používáním vody v oblastech, ve kterých působíme.

V letech 2005 až 2017 jsme investovali 62 milionů EUR do čistíren odpadních vod. Tyto investice probíhají společně s hodnocením kvality vody v našich papírnách a kartonážkách. Informace získané tímto hodnocením jsou pro nás prospěšné, protože nám pomáhají snižovat náš dopad na vodní bilanci v každém regionu.

Ke konci roku 2017 jsme snížili chemickou spotřebu kyslíku (COD) ve vodě, kterou vypouštíme, o 37,5%. Do konce dubna 2018 bylo posouzeno 15 z našich 34 papíren a kartonážek na základě významnosti rizik souvisejících s vodním hospodářstvím, a to v souladu s globálním posouzením rizik provedeným v roce 2014.

Naše cíle pro rok 2020 jsou následující:

  • Snížení organického obsahu vody vráceného do životního prostředí z papíren (COD) do roku 2020 o jednu třetinu ve srovnání s úrovní roku 2005.
  • Provedení posouzení dopadu na životní prostředí z hlediska rizik, která hrozí vodním zdrojům z našich závodů, a zlepšení řízení spotřeby vody.

Ke konci roku 2016 jsem snížili množství vypouštěné vody o 30%. U 9 z našich papíren a kartonážek umístěných v oblastech, které odborníci označili za nejkritčtější, bylo provedeno posouzení rizik souvisejících s vodním hospodářstvím.

Pohled do budoucna

Díky našim investicím budeme mít po roce 2020 systém vodního hospodářství, který bude obsahovat špičkovou technologii a díky němuž se zvýší kvalita vypouštěné vody. Pokud jde o spotřebu vody, naše provozní činnost bude uzpůsobena danému regionu.