Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Vize

 

Být lídrem při přechodu na trvale udržitelný rozvoj v odvětví papírových obalů.

Cílem společnosti Smurfit Kappa je být globálně uznávaným podnikem, který zajišťuje bezpečné a nadprůměrné výnosy pro všechny zúčastněné strany. Jako společnost orientovaná na zákazníka a reagující na dění na trhu považujeme spokojenost zákazníků, osobní rozvoj zaměstnanců a respekt k místním obcím a životnímu prostředí za neoddělitelnou část našeho cíle vytvářet hodnotu pro akcionáře.

Změna klimatu, omezené přírodní zdroje, rostoucí populace a nerovnoměrné rozdělení bohatství přináší globální výzvy, které vyžadují odvážnou reakci. Agenda OSN o udržitelném rozvoji do roku 2030 vyzývá k uskutečnění svých 17 cílů udržitelného rozvoje a jak Pařížská dohoda o klimatu, tak i EU stanovují tvrdé cíle snížení emisí uhlíku. Do roku 2030 se původní limity v oblast klimatu sníží na méně než 2 stupně Celsia a EU se zavázala ke snížení emisí CO2 o 40% oproti výchozí hodnotě z roku 2005.

Abychom dosáhli naší vize, zaměřujeme se na pět prioritních oblastí udržitelnosti podporovaných měřitelnými cíli a vycházíme z detailního pochopení jednotlivých témat. Věříme ve sdílení osvědčených postupů a hledáme nejvyspělejší řešení pro zákazníky, dodavatele a případně i pro všechny zúčastněné strany.

LESNICTVÍ
Podpora zdravých lesů udržitelnou těžbou dřeva a vyváženým používáním panenských vláken a recyklovaného papíru

  • Splněno: Ke konci roku 2017 bylo 89% našich obalů, které jsme prodávali, certifikovaných podle standardů FSC® © nebo PEFC ™.
  • Cíl: Dodávat alespoň 90% našich obalů certifikovaných Spotřebitelským řetězcem podle standardů FSC® ©, PEFC™ nebo SFI®.

ZMĚNA KLIMATU
Minimalizace emisí skleníkových plynů z výroby a snížení uhlíkové náročnosti hodnotového řetězce našich zákazníků

  • Splněno: Od roku 2005 jsme snížili emise fosilních CO2 na tunu vyrobeného papíru o 26,1%.
  • Cíl: Snížit do roku 2020 25% emisí CO2 na jednu tunu papíru vyrobeného v našich papírnách ve srovnání s výchozí hodnotou z roku 2005.

VODA
Od roku 2005 jsme ve vodě, kterou vypouštíme, snížili chemickou spotřebu kyslíku (COD) na jednu tunu vyrobeného papíru o 37,5%

  • Splněno: Od roku 2005 jsme ve vodě, kterou vypouštíme, snížili chemickou spotřebu kyslíku (COD) na jednu tunu vyrobeného papíru o 37,5%.
  • Cíl: Snížit do roku 2020 chemickou spotřebu kyslíku (COD) na jednu tunu papíru ve vodě, kterou vypouštíme z našich papíren do vodních útvarů, o 1/3.

ODPAD
Dosáhnout nulového odpadu nalezením inovativního využití našich vedlejších výrobků, což je v souladu s principy kruhové ekonomiky

  • Splněno: Od roku 2013 jsme snížili množství odpadu na vyrobenou tunu, které posíláme na skládku, o 13,3%.
  • Cíl: Snížit do roku 2020 množství odpadu na tunu papíru vyrobeného v našich papírnách, které posíláme na skládku, o 30%.

LIDÉ
Budovat společenství založená na rovných příležitostech zapojením našich zaměstnanců a přispíváním k prosperitě obcí, ve kterých působíme

  • Splněno: Zaměstnáváme 45 000 mužů a žen ve 33 zemích Evropy a Severní a Jižní Ameriky. Bezpečnost a ochrana zdraví je pro společnost SK základní hodnotou a za období 2013 - 2017 jsme snížili míru četnosti nehod způsobujících časový prostoj (LTA) o 9%.
  • Cíl: Na počátku roku 2018 jsme si stanovili nový cíl snížit celkovou zaznamenatelnou míru nehod (TRIR) o 5% ročně.

Cesta k udržitelnosti je součástí našeho plánu dosažení dokonalosti ve všech aspektech našeho podnikání. Pomáhá nám být úspěšnými a ziskovými, což znamená, že můžeme znovu investovat do našeho podnikání, do životního prostředí, do našich lidí a do obcí, ve kterých působíme.

Stáhněte si náš dokument o vizi udržitelnosti